Zomerreces 2015

Van zaterdag 11 juli tot en met zondag 23 augustus is het Georganiseerd Overleg in zomerreces.
Gedurende deze periode kent het kantoor van de GOV|MHB een beperkte bezetting.  

Dossier: Arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.

Eén jaar en zeven maanden na het aflopen van het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord binnen de sector Defensie is het hoog tijd voor een nieuw akkoord.
Lees hier alles over in het Dossier: Arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.
  

ProDef-Bulletin nr. 5 | Augustus 2015

31 juli 2015 - ProDef-Bulletin nr. 5 | Juni 2015 is uit.
Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal getiteld Oxi of Nai. Duovoorzitter Ruud Vermeulen is met verlof, daarom ditmaal een voorwoord van Bestuurslid Jhr Harm de Jonge: Het Defensie plofkip gevoel.
Natuurlijk veel aandacht voor het bovensectorale loonakkoord met de artikelen Bovensectoraal akkoord over loonsverhoging voor o.a. defensiepersoneel en Loonsverhoging ambtenaren gefinancierd uit de pensioenen? En aandacht voor het AOW-gat met het artikel Overeenstemming over (voorlopige) voorziening AOW-gat defensiepersoneel.
Verder in dit bulletin o.a. aandacht voor reorganisaties en voor de Medezeggenschap.
Natuurlijk wordt ook dit ProDef-Bulletin weer afgesloten met de column van de vice-voorzitter Tom Kofman getiteld Blok aan het been exit!
  

Herinneringsmedaille Vredesoperaties krijgt een nieuwe naam

31 juli 2015 - Defensie heeft besloten de Herinneringsmedaille Vredesoperaties een nieuwe naam te geven omdat de huidige naam de lading niet meer dekt. Aan het huidige uitvoeringsbeleid m.b.t. de toekenning van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties – waarbij nagenoeg elke missie, tegen het vastgestelde beleid in, over één kam wordt geschoren - verandert volgens Defensie niets.
Naar oordeel van de GOV|MHB wordt met de naamsverandering slechts naar de fout toe gecorrigeerd, hetgeen getuigt van disrespect voor de operationeel ingezette militairen.
  

Website voor Stichting ASD

22 juli 2015 - Stichting ASD, het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie, heeft op 22 juli jl. haar website gelanceerd. Met deze website wil ASD breder bekendheid geven aan wat ASD is, doet en bereikt heeft voor de sector Defensie.  

Lkol (R) bd mr Gijs Scholtens overleden

16 juli 2015 - Lkol (R) bd mr Gijs Scholtens is maandag 13 juli jl overleden, zo heeft zijn familie bekend gemaakt.
Gijs Scholtens was vanaf de oprichting van de GOV|MHB lid van de ledenraad van de GOV|MHB namens de KVNRO.  

Nieuwe Directeur Plannen

14 juli 2015 - Commodore Eric Schevenhoven is benoemd tot Directeur Plannen bij de Defensiestaf.  

Loonsverhoging ambtenaren gefinancierd uit de pensioenen?

13 juli 2015 - Er zijn veel vragen over de wijze waarop de loonsverhoging van 5,05% in het bovensectorale akkoord wordt gefinancierd. Niet in het minst door de mediaberichtgeving dat de loonsverhoging zou worden betaald door een greep uit de (ABP) pensioenkas.
Een uitleg.
  

Bovensectoraal akkoord over loonsverhoging voor o.a. defensiepersoneel (UPDATE)

10 juli 2015 - Het Kabinet en de centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt over een loonsverhoging voor o.a. rijksambtenaren, leraren, politie en defensiepersoneel.
  

Overeenstemming over (voorlopige) voorziening AOW-gat defensiepersoneel

10 juli 2015 -  Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt over de voorziening t.b.v. het ondervangen van de negatieve gevolgen van het ontbreken van de AOW-uitkering, zoals afgesproken in het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden.  

Nabestaandenpensioen militairen miv 2016 verhoogd

10 juli 2015 -  Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt over het verhogen van het nabestaandenpensioen naar  70%, m.i.v. 1 januari 2016.  

Nationale Taptoe 2015: speciaal aanbod voor veteranen & defensiemedewerkers

09 juli 2015 - De Nationale Taptoe vindt dit jaar van 24 tot en met 27 september plaats in Ahoy, Rotterdam.
Ook dit jaar heeft de Nationale Taptoe speciale aanbiedingen voor Veteranen, dienstslachtoffers en defensiemedewerkers.
  

Nieuwe fiscaal gunstige regeling voor vakbondscontributie

06 juli 2015 -  Defensiemedewerkers die lid zijn van de GOV|MHB en/of een andere vakbond binnen de sector Defensie komen, met terugwerkende kracht, weer in aanmerking voor een fiscaal gunstige regeling voor vakbondscontributie. Door deze regeling ontvangt de vakbond nog steeds dezelfde contributie, maar draagt de defensiemedewerker zelf netto weer minder af aan zijn of haar vakbond.  

Toelage Buitenland aangepast

01 juli 2015 -  Met ingang van heden wordt de Toelage Buitenland aangepast. Verschillende parameters leveren in de toekomst een hogere of lagere toelage op dan heden het geval is. Door het aanpassen van de verschillende parameters komt een rechtvaardigere Toelage Buitenland tot stand.
  

MBO diploma voor mariniers, met behulp van het Sectorplan

1 juli 2015 -  Vandaag hebben 57 mariniers op de Van Ghentkazerne in Rotterdam hun MBO-diploma gekregen. De mariniers vormden de eerste klas van Defensie die dankzij het Sectorplan Politie en Defensie hun diploma haalden.  

Actief dienende veteranen mogen op Veteranendag in uniform reizen

26 juni 2015 - Defensie heeft laten weten dat deelnemende, actief dienende, veteranen op Veteranendag, zaterdag 27 juni, in uniform mogen reizen.
  

GOV|MHB zwaar teleurgesteld in Kabinetsreactie op Motie-Van der Staaij

19 juni 2015 - De GOV|MHB is zwaar teleurgesteld over de kabinetsreactie op de Motie-Van der Staaij.
Deze teleurstelling wordt ingegeven door het feit dat het kabinet wederom geen duidelijkheid verstrekt over het noodzakelijke ambitieniveau van de krijgsmacht in de komende jaren. Daar waar miljarden euro’s over de dijk klotsen ten behoeve van een nieuw belastingstelsel lukt het dit kabinet schijnbaar niet om overeenstemming te bereiken over de financiële invulling van de Motie-Van der Staaij.  

Kabinetsreactie op Motie-Van der Staaij c.s.

19 juni 2015 -  Het Kabinet heeft vandaag middels een brief aan de Tweede Kamer haar reactie gegevens op de Motie-Van der Staaij c.s. over het ambitieniveau van de krijgsmacht in de komende jaren.
Tegelijkertijd met de reactie op de Motie-Van der Staaij c.s. heeft het Kabinet laten weten dat de missies in Irak, Mali en Afghanistan worden verlengd.
  

ProDef-Bulletin nr. 4 | Juni 2015

19 juni 2015 - ProDef-Bulletin nr. 4 | Juni 2015 is uit.
Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal getiteld Ambtenaren verdienen beter. Duovoorzitter Ruud Vermeulen schenkt aandacht in zijn voorwoord aan Vertrouwen personeel in Defensie als werkgever.
En ook weer een artikel in de reeks Bijzondere Positie van de militair: Defensiepersoneel financieel de dupe van Bijzondere Positie militair.
Verder in dit bulletin o.a. aandacht voor de versnelde ophoging van de AOW-leeftijd: Wat betekent de versnelde verhoging AOW-leeftijd voor de Krijgsmacht en voor de Medezeggenschap met de artikelen Het liever niet gelijk hebben en De weerbare medezeggenschapscommissie.
Natuurlijk wordt weer afgesloten met de column van de vice-voorzitter Tom Kofman getiteld Terug naar de tijd van toen …..  

College vd Rechten vd Mens stuurt VCD brief aangaande AOW-gat

15 juni 2015 -  Het College voor de Rechten van de Mens heeft op 11 juni jl een brief gestuurd aan de Vaste Commissie Defensie van de Tweede Kamer en Minister van Defensie Hennis-Plasschaert m.b.t. het AOW-gat. In deze brief stelt het College dat Defensie tegen de wet handelt met het niet doorbetalen van de UGM en de wachtgeldregeling tot de AOW-leeftijd.
  

Dhr. Berend Nagtglas benoemd tot Erelid

11 juni 2015 - Tijdens de Algemene Ledenraad van de GOV|MHB is dhr. Berend Nagtglas benoemd tot Erelid van de GOV|MHB.  

Opbouwpercentage militaire pensioenen verder omlaag

2 juni 2015 -  Het percentage waarmee de militaire pensioenen jaarlijks worden verhoogd wordt met ingang van 1 januari 2016 verlaagd van 1,75% naar 1,657%. Dat is de uitkomst van de vergadering van het Sector Overleg Defensie van dinsdag 2 juni jl.  

CMHF in actie : Ambtenaren verdienen beter!

22 mei 2015 - Met het uitblijven van acceptabele voorstellen van de overheidswerkgevers voor de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen binnen de sector Politie en de sector Rijk resteert de CMHF en de overige Centrales niets anders dan acties.
  

ProDef-Bulletin nr. 3 | Mei 2015

1 mei 2015 - ProDef-Bulletin nr. 3 | Mei 2015 is uit.
Natuurlijk aandacht voor het eerste deelakkoord en de voorlichtingsbijeenkomsten/ledenraadplegingen.
Deze maal ook aandacht voor de behandeling van de Bijzondere positie van de militair in de Tweede Kamer.
Daarnaast natuurlijk de vaste rubrieken en korte nieuwsberichten uit het Georganiseerd Overleg.
Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal getiteld Bijzondere positie van de militair. Duovoorzitter Ruud Vermeulen schenkt aandacht in zijn voorwoord aan de Gezamenlijke aanschaf militair materieel. En vice-voorzitter Tom Kofman met zijn column die deze maal is getiteld: Een nieuwe lente?  

Herbeleef de Slag om Ypenburg - Den Haag

29 april 2015 - Op zaterdag 9 mei 2015 wordt de slag om Ypenburg opnieuw gestreden. Net zoals dit 75 jaar geleden plaatsvond. Het evenement barst los vanaf 10.00 uur op het voormalige vliegveld Ypenburg, op het evenemententerrein Böttgerwater.  

Oud duovoorzitter KTZLD Rob Hunnego onderscheiden

24 april 2015 - Oud duovoorzitter van de GOV|MHB en de CMHF-sector Defensie, KTZLD Rob Hunnego, is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden.  

Eerste Deelakkoord een feit

Ministerraad en meerderheid Centrales stemmen in met eerste deelresultaat
 
16 april 2015 -
Drie van de vier Centrales van Overheidspersoneel én Defensie stemmen in met de uitkomst van de eerste onderhandelingsronde in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Daarmee is het eerste deelakkoord een feit.  

CMHF-Pensioenmiddag: maandag 11 mei

30 maart 2015 - Fiscaal kader, financieel toetsingskader, dekkingsgraad, herstelplan.
Waarschijnlijk heeft u over deze zaken gelezen of gehoord, maar wat betekenen ze voor u als deelnemer?
Als u dacht dat de grootste wijzigingen zijn geweest dan vergist u zich. Laat u bijpraten.  

Twee Apache-vliegers omgekomen in Mali

17 maart 2015 -  In Mali is vanmiddag, dinsdag 17 maart, een Nederlandse Apache-gevechtshelikopter neergestort. Hierbij zijn de twee vliegers, Kapitein-vlieger Zeetsen en Eerste luitenant-vlieger Mollinger omgekomen.  

Ledenraadplegingen eerste deelresultaat

16 maart 2015 - De komende weken zal het bestuur van de CMHF-sector Defensie de leden raadplegen over hun appreciatie van het eerste deelresultaat.
Dit zal geschieden op verschillende locaties in het land.  

Opinie: Nieuwe onveiligheid past niet in het budget (GOV|DenK)

14 maart 2015 - In aanloop naar de verkiezingen van 2017 heeft de denktank GOV|DenK een vijftal vragen voorgelegd aan de verschillende politieke partijen. Hoe denken de verschillende politieke partijen nu echt over Defensie?
  

Aanvulling AOW door ABP na protest toch doorbetaald

13 maart 2015 -  Op deze website en in het ProDef Bulletin, dat zaterdag 14 maart bij GOV|MHB-leden thuis wordt bezorgd, is een artikel opgenomen over het niet doorbetalen van de AOW-aanvulling door ABP na 1 januari 2015, voor gepensioneerden geboren voor 1950. Dat verhaal is intussen achterhaald.   

ProDef-Bulletin nr. 2 | Maart 2015

12 maart 2015 - ProDef-Bulletin nr. 2 | Maart 2015 is uit.
Volop aandacht voor het eerste deelresultaat dat de onderhandelaars in het arbeidsvoorwaardenoverleg hebben bereikt. U vindt zowel de integrale tekst van dit eerste deelresultaat als de appreciatie van het bestuur van de GOV|MHB.
Daarnaast natuurlijk de vaste rubrieken en korte nieuwsberichten uit het Georganiseerd Overleg.
Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal getiteld Boeien en binden. Duovoorzitter Ruud Vermeulen schenkt aandacht in zijn voorwoord aan de Verklaring van Geen Bezwaar: Verklaring Geen Bezwaar tijdelijk aangepast t.a.v. buitenlandse partners. En vice-voorzitter Tom Kofman met zijn column die deze maal is getiteld: Van Haegsch hot naar Kromhoutsch her?
  

UPDATE: Fout in vooringevulde belastingaangifte gewezen militairen

11 maart 2015 - De vooringevulde belastingaangifte van de de gewezen militair die een uitkering op grond van de UGM ontvangt bevat een fout!  

Arbeidsvoorwaardenoverleg: Onderhandelaars bereiken eerste deelresultaat

6 maart 2015 - Na intensief overleg hebben de onderhandelaars van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel een eerste deelresultaat bereikt in het proces van arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.
 
De belangrijkste elementen van het eerste deelresultaat zijn:
-          Een pensioengevende loonsverhoging, met terugwerkende kracht tot 01-01-2015, van 0,8%. Het betreft hier uitsluitend de vrijgevallen gelden als gevolg van de versobering van de pensioenen als resultaat van Witteveen II;
-          Een nadere invulling van de voorziening om de negatieve gevolgen van het AOW-gat te ondervangen;
-          De contouren van het nieuwe FPS;
-          De contouren van een nieuw te ontwikkelen diensteinderegeling;
-          De contouren van een nieuw te ontwikkelen pensioenstelsel.
  

Inhouding VUT-equivalent stopt

5 maart 2015 - In de loop van 2015 zal de inhouding van de VUT-equivalent van de salarisstrook van de militair verdwijnen. Dit zal gebeuren met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.  

Regeling voor (voormalig) defensiepersoneel inzake chroom VI

2 maart 2015 - Defensie heeft samen met de Centrales van Overheidspersoneel een tegemoetkomingsregeling opgesteld voor (voormalig) defensiemedewerkers die mogelijk ernstig ziek zijn geworden door het werken met chroom VI houdende stoffen. De regeling gaat in op 1 maart 2015.   

Tijdelijke maatregel overwerkvergoeding nogmaals verlengd

1 maart 2015 -  Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel zijn recentelijk overeengekomen de tijdelijke maatregel overwerkvergoeding, net als in 2013 en in 2014, voorlopig tijdelijk te verlengen tot 1 maart 2016.   

AOW-toeslag vervallen

25 februari 2015 - Tot 1 januari 2015 kregen AOW-gerechtigden wier partners nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hadden bereikt, een zgn. AOW-toeslag van de overheid. Door een wijziging van de AOW wet komt vanaf 1 januari 2015 deze toeslag te vervallen voor mensen geboren ná 1949.
  

Lagere netto SBK-uitkering voor oudere burgerambtenaar.

20 februari 2015 - Dezer dagen werden GOV|MHB-burgerleden met een ontslaguitkering verrast met een netto fors lagere uitkering dan in 2014. Wat blijkt: per 1 januari 2015 is de leeftijd van einde pensioenopbouw bij een bovenwettelijke WW- of een ontslaguitkering verschoven van 62 jaar naar de nieuwe AOW-leeftijd. Als gevolg hiervan moet de SBK-ers ouder dan 62 jaar opeens weer pensioenpremie gaan betalen.
  

Her-activering van de dienstplicht, een (on)zinnig voorstel?

09 februari 2015 - Het voorstel van Van Klaveren (VNL) wordt naar verwachting vandaag weggehoond in de Tweede Kamer, maar is dat terecht?

De GOV|MHB vindt van niet. Na een kritische beschouwing komt de GOV|MHB tot de conclusie dat het initiatiefvoorstel van het Kamerlid Van Klaveren (VNL) zeker goede & interessante elementen kent.
  

Het CLAS houdt zich niet aan de afspraken. Centrales schorten het overleg met het CLAS op

3 februari 2015 - Half januari heeft het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) een OTK-Tankpeloton opgericht. Deze oprichting, een reorganisatie, heeft plaatsgevonden zonder dat de Centrales van Overheidspersoneel hier formeel op enigerlei wijze over zijn geinformeerd, laat staan bij betrokken zijn. Een flagrante schending van de afspraken die de Centrales hebben gemaakt met de Minister van Defensie over reorganisatietrajecten.
Reden voor de Centrales om alle overleg over reorganisaties binnen het CLAS op te schorten.  

ProDef-Bulletin nr. 1 | Februari 2015

02 februari 2015 - ProDef-Bulletin nr. 1 | Februari 2015 is uit.
Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal getiteld Goed werkgeversschap. Duovoorzitter Ruud Vermeulen schenkt aandacht in zijn voorwoord aan Informatie gestuurd optreden is het kritieke pad.
Natuurlijk ook kort aandacht voor het arbeidsvoorwaardenoverleg met het artikel Stand van zaken Arbeidsvoorwaardenoverleg.
Verder in dit bulletin o.a. veel aandacht voor Arbo-zaken met de artikelen Paritaire Commissie en tegemoetkomingsregeling Chroom VI, Asbest in marineschepen en Fijnstof in Mali.
Ok dit ProDef-Bulletin weer geen afsluitende column van de vice-voorzitter, maar een volledig artikel met de titel Winterse buien en somberen.  

Sectorplan Defensie/Politie goedgekeurd

14 januari 2015 - Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dinsdag 13 januari positief geoordeeld over het sectorplan van Defensie & Politie.
Met deze goedkeuring komt tevens een financiële injectie van het Ministerie van SZW ter grootte van 16 miljoen euro om de maatregelen die in het sectorplan staan opgenomen te verwezenlijken.
  

ProDef-Bulletin nr. 8 | December 2014

20 december 2014 - ProDef-Bulletin nr. 8 | December 2014 is uit.
Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal getiteld Een arbeidsvoorwaardelijk kerstrapport. Duovoorzitter Ruud Vermeulen schenkt aandacht in zijn voorwoord aan het feit dat L'histoire se répète.
Natuurlijk ook aandacht voor de start van het arbeidsvoorwaardenoverleg en de verstoring die gelijk volgde, met de artikelen Arbeidsvoorwaardenoverleg gestart en Uitzendbescherming weer geschaad. Defensie zakt verder en verder door het ijs.
Verder in dit bulletin o.a. veel aandacht voor buitenland-plaatsingen.
Dit ProDef-Bulletin geen afsluitende column van de vice-voorzitter, maar een volledig artikel met de titel Een blik op het reilen en zeilen van onze economie.  

Defensie regelt nabestaandenpensioen bij inkomen groter dan 100.000, voor 2015

19 december 2014 - Militairen en burgerambtenaren met een inkomen groter dan € 100.000,- lopen vanaf 2015 een risico met hun nabestaandenpensioen dat tot uitkering komt als zij mochten komen te overlijden vóór hun pensioendatum. 
Defensie gaat daarom alvast een aanvullende collectieve NP-verzekering afsluiten bij Loyalis. Defensie neemt hierbij de gehele premie voor haar rekening: een eindejaar-cadeautje.  

CMHF Nieuwsbrief 14.05

17 december 2014 - De laatste CMHF-Nieuwsbrief is uit.
Deze maal grotendeels gewijd aan de pensioenen.
  

AOW-gat gewezen militairen is leeftijdsdiscriminatie

12 december 2014 -  De minister van Defensie overtreedt de wet door een verboden onderscheid naar leeftijd te maken bij het stoppen van de Uitkering Gewezen Militairen op 65 jaar.Dat oordeelde het College voor de Rechten van de Mens, donderdag 11 december j.l.
  

Start Jubileumjaar 350 jaar Korps Mariniers

10 december 2014 - Vandaag 349 jaar geleden werd het Korps Mariniers opgericht. In 2015 bestaat het Korps Mariniers daarmee 350 jaar. Vandaar dat vandaag ook de start wordt gemaakt met het Jubileumjaar: Korps Mariniers - sinds 1665
  

Majoor Gijs Tuinman tot Ridder Militaire Willems-Orde der 4e klasse geslagen

4 december 2014 - Koning Willem Alexander heeft vandaag Majoor Gijs Tuinman, tijdens een bijzondere ceremonie op het Binnenhof in Den Haag, de versierselen uitgereikt en de ridderslag gegeven die behoren bij zijn benoeming tot Ridder Militaire Willems-Orde der 4e klasse.
  

Overleg hervat

02 december 2014 - Vandaag is in het Sector Overleg Defensie nadrukkelijk stil gestaan bij het vertrouwen in het Georganiseerd Overleg. Aanleiding van het overleg was dat Defensie de afspraak omtrent de uitzendbescherming van uitgezonden militairen wederom niet is nagekomen.
De Minister van Defensie heeft aangegeven dat de uitzendnorm staat. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan individueel van de uitzendnorm worden afgeweken. 
Op basis van de antwoorden en toezeggingen van de minister hebben de Centrales besloten om het overleg weer op te starten.
  

UPDATE: Overleg opgeschort door gebrek aan vertrouwen

26 november 2014 - Het Georganiseerd Overleg binnen de sector Defensie is opgeschort tot 2 december a.s..
Aanleiding is het gebrek aan vertrouwen dat de Centrales hebben in Defensie na het (wederom) schenden van de uitzendbescherming van ingezette militairen. Afspraak is afspraak (b)lijkt voor Defensie niet in alle gevallen op te gaan.
  

Belastingdienst zendt ten onrechte brief aan militairen geplaatst in het buitenland

26 november 2014 - Omdat de Belastingdienst niet weet of militairen geplaatst in het buitenland voldoen aan nieuwe eisen per 1 januari 2015, heeft de Belastingdienst deze militairen een brief gestuurd.
In deze brief wordt gesteld dat deze militairen geen voorlopige aanslag voor 2015 zullen ontvangen én dat er mogelijk geen recht meer bestaat op aftrekposten en heffingskortingen.
N.a.v. vragen van de GOV|MHB blijkt dat deze brief onterecht is verstuurd.
  

Laatste kans: Fiscaal vriendelijke Fiets van Defensie

26 november 2014 - Met ingang van 1 januari 2015 veranderen de regels voor fiscaal vriendelijke tegemoetkomingen voor werknemers. Bij Defensie raakt dit oa de aanschaf van een fiets met fiscaal voordeel.
Tot 1 december a.s. kan het defensiepersoneel nog gebruik maken van deze regeling.
  
Klik hier voor meer nieuws 2012 - 2014