Dossier: Arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.

Eén jaar en zeven maanden na het aflopen van het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord binnen de sector Defensie is het hoog tijd voor een nieuw akkoord.
Lees hier alles over in het Dossier: Arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.
  

Twee Apache-vliegers omgekomen in Mali

17 maart 2015 -  In Mali is vanmiddag, dinsdag 17 maart, een Nederlandse Apache-gevechtshelikopter neergestort. Hierbij zijn de twee vliegers, Kapitein-vlieger Zeetsen en Eerste luitenant-vlieger Mollinger omgekomen.  

Ledenraadplegingen eerste deelresultaat

16 maart 2015 - De komende weken zal het bestuur van de CMHF-sector Defensie de leden raadplegen over hun appreciatie van het eerste deelresultaat.
Dit zal geschieden op verschillende locaties in het land.  

Opinie: Nieuwe onveiligheid past niet in het budget (GOV|DenK)

14 maart 2015 - In aanloop naar de verkiezingen van 2017 heeft de denktank GOV|DenK een vijftal vragen voorgelegd aan de verschillende politieke partijen. Hoe denken de verschillende politieke partijen nu echt over Defensie?
  

Aanvulling AOW door ABP na protest toch doorbetaald

13 maart 2015 -  Op deze website en in het ProDef Bulletin, dat zaterdag 14 maart bij GOV|MHB-leden thuis wordt bezorgd, is een artikel opgenomen over het niet doorbetalen van de AOW-aanvulling door ABP na 1 januari 2015, voor gepensioneerden geboren voor 1950. Dat verhaal is intussen achterhaald.   

ProDef-Bulletin nr. 2 | Maart 2015

12 maart 2015 - ProDef-Bulletin nr. 2 | Maart 2015 is uit.
Volop aandacht voor het eerste deelresultaat dat de onderhandelaars in het arbeidsvoorwaardenoverleg hebben bereikt. U vindt zowel de integrale tekst van dit eerste deelresultaat als de appreciatie van het bestuur van de GOV|MHB.
Daarnaast natuurlijk de vaste rubrieken en korte nieuwsberichten uit het Georganiseerd Overleg.
Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal getiteld Boeien en binden. Duovoorzitter Ruud Vermeulen schenkt aandacht in zijn voorwoord aan de Verklaring van Geen Bezwaar: Verklaring Geen Bezwaar tijdelijk aangepast t.a.v. buitenlandse partners. En vice-voorzitter Tom Kofman met zijn column die deze maal is getiteld: Van Haegsch hot naar Kromhoutsch her?
  

UPDATE: Fout in vooringevulde belastingaangifte gewezen militairen

11 maart 2015 - De vooringevulde belastingaangifte van de de gewezen militair die een uitkering op grond van de UGM ontvangt bevat een fout!  

Arbeidsvoorwaardenoverleg: Onderhandelaars bereiken eerste deelresultaat

6 maart 2015 - Na intensief overleg hebben de onderhandelaars van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel een eerste deelresultaat bereikt in het proces van arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.
 
De belangrijkste elementen van het eerste deelresultaat zijn:
-          Een pensioengevende loonsverhoging, met terugwerkende kracht tot 01-01-2015, van 0,8%. Het betreft hier uitsluitend de vrijgevallen gelden als gevolg van de versobering van de pensioenen als resultaat van Witteveen II;
-          Een nadere invulling van de voorziening om de negatieve gevolgen van het AOW-gat te ondervangen;
-          De contouren van het nieuwe FPS;
-          De contouren van een nieuw te ontwikkelen diensteinderegeling;
-          De contouren van een nieuw te ontwikkelen pensioenstelsel.
  

Inhouding VUT-equivalent stopt

5 maart 2015 - In de loop van 2015 zal de inhouding van de VUT-equivalent van de salarisstrook van de militair verdwijnen. Dit zal gebeuren met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.  

Regeling voor (voormalig) defensiepersoneel inzake chroom VI

2 maart 2015 - Defensie heeft samen met de Centrales van Overheidspersoneel een tegemoetkomingsregeling opgesteld voor (voormalig) defensiemedewerkers die mogelijk ernstig ziek zijn geworden door het werken met chroom VI houdende stoffen. De regeling gaat in op 1 maart 2015.   

Tijdelijke maatregel overwerkvergoeding nogmaals verlengd

1 maart 2015 -  Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel zijn recentelijk overeengekomen de tijdelijke maatregel overwerkvergoeding, net als in 2013 en in 2014, voorlopig tijdelijk te verlengen tot 1 maart 2016.   

AOW-toeslag vervallen

25 februari 2015 - Tot 1 januari 2015 kregen AOW-gerechtigden wier partners nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hadden bereikt, een zgn. AOW-toeslag van de overheid. Door een wijziging van de AOW wet komt vanaf 1 januari 2015 deze toeslag te vervallen voor mensen geboren ná 1949.
  

Lagere netto SBK-uitkering voor oudere burgerambtenaar.

20 februari 2015 - Dezer dagen werden GOV|MHB-burgerleden met een ontslaguitkering verrast met een netto fors lagere uitkering dan in 2014. Wat blijkt: per 1 januari 2015 is de leeftijd van einde pensioenopbouw bij een bovenwettelijke WW- of een ontslaguitkering verschoven van 62 jaar naar de nieuwe AOW-leeftijd. Als gevolg hiervan moet de SBK-ers ouder dan 62 jaar opeens weer pensioenpremie gaan betalen.
  

Her-activering van de dienstplicht, een (on)zinnig voorstel?

09 februari 2015 - Het voorstel van Van Klaveren (VNL) wordt naar verwachting vandaag weggehoond in de Tweede Kamer, maar is dat terecht?

De GOV|MHB vindt van niet. Na een kritische beschouwing komt de GOV|MHB tot de conclusie dat het initiatiefvoorstel van het Kamerlid Van Klaveren (VNL) zeker goede & interessante elementen kent.
  

Het CLAS houdt zich niet aan de afspraken. Centrales schorten het overleg met het CLAS op

3 februari 2015 - Half januari heeft het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) een OTK-Tankpeloton opgericht. Deze oprichting, een reorganisatie, heeft plaatsgevonden zonder dat de Centrales van Overheidspersoneel hier formeel op enigerlei wijze over zijn geinformeerd, laat staan bij betrokken zijn. Een flagrante schending van de afspraken die de Centrales hebben gemaakt met de Minister van Defensie over reorganisatietrajecten.
Reden voor de Centrales om alle overleg over reorganisaties binnen het CLAS op te schorten.  

ProDef-Bulletin nr. 1 | Februari 2015

02 februari 2015 - ProDef-Bulletin nr. 1 | Februari 2015 is uit.
Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal getiteld Goed werkgeversschap. Duovoorzitter Ruud Vermeulen schenkt aandacht in zijn voorwoord aan Informatie gestuurd optreden is het kritieke pad.
Natuurlijk ook kort aandacht voor het arbeidsvoorwaardenoverleg met het artikel Stand van zaken Arbeidsvoorwaardenoverleg.
Verder in dit bulletin o.a. veel aandacht voor Arbo-zaken met de artikelen Paritaire Commissie en tegemoetkomingsregeling Chroom VI, Asbest in marineschepen en Fijnstof in Mali.
Ok dit ProDef-Bulletin weer geen afsluitende column van de vice-voorzitter, maar een volledig artikel met de titel Winterse buien en somberen.  

Sectorplan Defensie/Politie goedgekeurd

14 januari 2015 - Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dinsdag 13 januari positief geoordeeld over het sectorplan van Defensie & Politie.
Met deze goedkeuring komt tevens een financiële injectie van het Ministerie van SZW ter grootte van 16 miljoen euro om de maatregelen die in het sectorplan staan opgenomen te verwezenlijken.
  

ProDef-Bulletin nr. 8 | December 2014

20 december 2014 - ProDef-Bulletin nr. 8 | December 2014 is uit.
Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal getiteld Een arbeidsvoorwaardelijk kerstrapport. Duovoorzitter Ruud Vermeulen schenkt aandacht in zijn voorwoord aan het feit dat L'histoire se répète.
Natuurlijk ook aandacht voor de start van het arbeidsvoorwaardenoverleg en de verstoring die gelijk volgde, met de artikelen Arbeidsvoorwaardenoverleg gestart en Uitzendbescherming weer geschaad. Defensie zakt verder en verder door het ijs.
Verder in dit bulletin o.a. veel aandacht voor buitenland-plaatsingen.
Dit ProDef-Bulletin geen afsluitende column van de vice-voorzitter, maar een volledig artikel met de titel Een blik op het reilen en zeilen van onze economie.  

Defensie regelt nabestaandenpensioen bij inkomen groter dan 100.000, voor 2015

19 december 2014 - Militairen en burgerambtenaren met een inkomen groter dan € 100.000,- lopen vanaf 2015 een risico met hun nabestaandenpensioen dat tot uitkering komt als zij mochten komen te overlijden vóór hun pensioendatum. 
Defensie gaat daarom alvast een aanvullende collectieve NP-verzekering afsluiten bij Loyalis. Defensie neemt hierbij de gehele premie voor haar rekening: een eindejaar-cadeautje.  

CMHF Nieuwsbrief 14.05

17 december 2014 - De laatste CMHF-Nieuwsbrief is uit.
Deze maal grotendeels gewijd aan de pensioenen.
  

AOW-gat gewezen militairen is leeftijdsdiscriminatie

12 december 2014 -  De minister van Defensie overtreedt de wet door een verboden onderscheid naar leeftijd te maken bij het stoppen van de Uitkering Gewezen Militairen op 65 jaar.Dat oordeelde het College voor de Rechten van de Mens, donderdag 11 december j.l.
  

Start Jubileumjaar 350 jaar Korps Mariniers

10 december 2014 - Vandaag 349 jaar geleden werd het Korps Mariniers opgericht. In 2015 bestaat het Korps Mariniers daarmee 350 jaar. Vandaar dat vandaag ook de start wordt gemaakt met het Jubileumjaar: Korps Mariniers - sinds 1665
  

Majoor Gijs Tuinman tot Ridder Militaire Willems-Orde der 4e klasse geslagen

4 december 2014 - Koning Willem Alexander heeft vandaag Majoor Gijs Tuinman, tijdens een bijzondere ceremonie op het Binnenhof in Den Haag, de versierselen uitgereikt en de ridderslag gegeven die behoren bij zijn benoeming tot Ridder Militaire Willems-Orde der 4e klasse.
  

Overleg hervat

02 december 2014 - Vandaag is in het Sector Overleg Defensie nadrukkelijk stil gestaan bij het vertrouwen in het Georganiseerd Overleg. Aanleiding van het overleg was dat Defensie de afspraak omtrent de uitzendbescherming van uitgezonden militairen wederom niet is nagekomen.
De Minister van Defensie heeft aangegeven dat de uitzendnorm staat. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan individueel van de uitzendnorm worden afgeweken. 
Op basis van de antwoorden en toezeggingen van de minister hebben de Centrales besloten om het overleg weer op te starten.
  

UPDATE: Overleg opgeschort door gebrek aan vertrouwen

26 november 2014 - Het Georganiseerd Overleg binnen de sector Defensie is opgeschort tot 2 december a.s..
Aanleiding is het gebrek aan vertrouwen dat de Centrales hebben in Defensie na het (wederom) schenden van de uitzendbescherming van ingezette militairen. Afspraak is afspraak (b)lijkt voor Defensie niet in alle gevallen op te gaan.
  

Belastingdienst zendt ten onrechte brief aan militairen geplaatst in het buitenland

26 november 2014 - Omdat de Belastingdienst niet weet of militairen geplaatst in het buitenland voldoen aan nieuwe eisen per 1 januari 2015, heeft de Belastingdienst deze militairen een brief gestuurd.
In deze brief wordt gesteld dat deze militairen geen voorlopige aanslag voor 2015 zullen ontvangen én dat er mogelijk geen recht meer bestaat op aftrekposten en heffingskortingen.
N.a.v. vragen van de GOV|MHB blijkt dat deze brief onterecht is verstuurd.
  

Laatste kans: Fiscaal vriendelijke Fiets van Defensie

26 november 2014 - Met ingang van 1 januari 2015 veranderen de regels voor fiscaal vriendelijke tegemoetkomingen voor werknemers. Bij Defensie raakt dit oa de aanschaf van een fiets met fiscaal voordeel.
Tot 1 december a.s. kan het defensiepersoneel nog gebruik maken van deze regeling.
  
Klik hier voor meer nieuws 2012 - 2014