Dossier: Bijzondere Positie van de militair

De militair kent een bijzondere positie binnen de Nederlandse samenleving, waar het gaat om de rechten en plichten als werknemer. De militair gaat door waar anderen (moeten) stoppen!

Lees in dit dossier alles over deze Bijzondere Positie van de militair.
  

Dossier: Arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.

Eén jaar en zeven maanden na het aflopen van het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord binnen de sector Defensie is het hoog tijd voor een nieuw akkoord.
Lees hier alles over in het Dossier: Arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.
  

Voorwaardelijk pensioen (VPL) wijzigt pas vanaf 1-5-2015

21 november 2014 - De pensioenregeling voor burgerambtenaren verandert vanaf 1 januari 2015. Ook het voorwaardelijk pensioen (VPL) zou vanaf deze datum verlaagd worden. Deze verlaging kan gevolgen hebben voor u als u in de eerste helft van 2015 met ABP Keuze Pensioen gaat.   

ABP pensioenakkoord getekend

18 november 2014 - Op 13 november 2014 is in de Pensioenkamer een akkoord bereikt over de middelloon pensioenregeling voor de burgerambtenaren en de eindloonregeling voor de militairen.   

AOW-leeftijd misschien sneller omhoog

18 november 2014 - Staatssecretaris Klijnsma op maandag 17 november het reeds in het regeerakkoord aangekondigde wetsontwerp voor snellere verhoging van de AOW-leeftijd bij de Tweede Kamer ingediend.   

Overleg opgeschort door gebrek aan vertrouwen

18 november 2014 - Het Georganiseerd Overleg binnen de sector Defensie blijft voorlopig opgeschort.
Aanleiding is het gebrek aan vertrouwen dat de Centrales hebben in Defensie na het (wederom) schenden van de uitzendbescherming van ingezette militairen. Afspraak is afspraak blijkt voor Defensie niet in alle gevallen op te gaan.
  

Defensie zakt verder en verder door het ijs. Uitzendbescherming weer geschaad

11 november 2014 - Terwijl de Regering, met brede steun van de Tweede Kamer, met de ene hand maar blijft graaien uit de begroting van Defensie, blijft de andere hand maar eenheden van de krijgsmacht uitdelen ten behoeve van internationale missies. Meer en meer geschiedt dit echter ten koste van het defensiepersoneel. Zo ook in de strijd tegen IS, is vandaag gebleken.  

ProDef-Bulletin nr. 7 | November 2014 Themanummer: Arbeidsvoorwaardenoverleg

7 november 2014 - ProDef-Bulletin nr. 7 | November 2014 is uit.
Het Themanummer: Arbeidsvoorwaardenoverleg, dat voor een groot deel in het teken staat van het arbeidsvoorwaardenoverleg.
Het openingsartikel van duovoorzitter Marc de Natris is deze maal dan ook getiteld Op weg naar een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord.
Het artikel Het arbeidsvoorwaardenoverleg. De Centrales zijn er klaar voor. Nu Defensie nog. met daarbij de integrale inzetbrief van de CMHF-sector Defensie.
En het artikel Arbeidsvoorwaardenoverleg bij Defensie. Hoe gaat dat in zijn werk?
Ook in dit bulletin, net als de voorgaande ProDef-Bulletins van 2014, aandacht voor de bijzondere positie van de militair: Ditmaal met het positieve artikel Defensie en de Centrales leggen de Bijzondere Positie van de militair vast.
  

Uitnodiging Openbare Ledenraad 13 november

5 november 2014 - Het bestuur van de GOV|MHB nodigt u van harte uit voor de tweede gecombineerde Algemene Ledenraad van de GOV|MHB en de CMHF-sector op donderdag 13 november. In deze ledenraad wordt de stand van zaken besproken ten aanzien van de inzetbrief en het arbeidsvoorwaardenoverleg, reorganisaties en het onderhandelingsresultaat voor de pensioenen. Ookzal de begroting voor 2015 worden vastgesteld.  

Tijdelijke tewerkstelling in de West geeft recht op tegemoetkoming extra zorg jonge kinderen

5 november 2014 – N.a.v. vragen van de GOV|MHB heeft Defensie gemeend (CLAS-)militairen met jonge kinderen recht te geven op een tegemoetkoming in de kinderopvang als deze militairen tijdelijk tewerkgesteld worden in de West.
  

Resultaat burger- en militaire pensioenregelingen 2015

5 november 2014 - Voor zowel de middelloonregeling als de militaire eindloonregeling is overeenstemming bereikt in respectievelijk de Pensioenkamer en in het Sectoroverleg Defensie. Deze onderhandelingsresultaten zullen aan de leden worden voorgelegd in de Openbare Algemene Ledenraad op donderdag 13 november.
  

AOW-partnertoeslag vervalt, uitzonderingssituaties vergen aandacht!

5 november 2014 - Per 1 januari 2015 vervalt de AOW-partnertoeslag. Dat is al 20 jaar geleden bekend gemaakt. Maar daar is de laatste jaren de AOW-leeftijdsverhoging bijgekomen die enkele bijzondere situaties creëert. Voor de duidelijkheid: de mensen die vóór 1 januari 2015 recht hadden op de AOW-toeslag behouden deze toeslag zolang zij aan de voorwaarden voldoen.  

Inzetbrief Defensie

4 november 2014 - Hedenmorgen hebben de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel uit handen van minister van Defensie Hennis-Plasschaert de defensie-inzetbrief voor het arbeidsvoorwaardenoverleg ontvangen.  

De Verklaring van Geen Bezwaar

04 november 2014 - De GOV|MHB heeft vastgesteld dat er al lange tijd verregaande onvrede binnen Defensie bestaat, over de Beleidsregel Vertrouwensfuncties , de toepassing daarvan én de door Defensie als vaststaand feit gehanteerde procedure bij het intrekken van de VGB.
Ongeveer twee jaar geleden heeft de GOV|MHB daarom dan ook de strijdbijl opgegraven en haar mening kenbaar gemaakt. En die houdt in dat je zo niet met je personeel omgaat.  

Minister Hennis nodigt Centrales uit voor het in ontvangst nemen van de defensie-inzetbrief

31 oktober 2014 - Minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft de Centrales van Overheidspersoneel uitgenodigd om dinsdag 4 november a.s. de defensie-inzetbrief voor het arbeidsvoorwaardenoverleg in ontvangst te nemen.
Met het in ontvangst nemen van de inzetbrief vangt het arbeidsvoorwaardenoverleg, 613 dagen na het aflopen van het vorige arbeidsvoorwaardenakkoord, eindelijk aan.   

200 jaar Marechaussee

26 oktober 2014 -  Vandaag, zondag 26 oktober 2014 bestaat de Marechaussee 200 jaar.
Op deze dag in 1814 werd door Koning Willem I het ‘Corps de Maréchaussée’ opgericht, de voorloper van de Koninklijke Marechaussee zoals we die heden ten dage kennen.  

Centrales sturen gezamenlijke inzetbrief aan Defensie

22 oktober 2014 - De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel binnen de sector Defensie hebben vandaag hun gezamenlijke inzetbrief voor het komende arbeidsvoorwaardenoverleg bij de werkgever Defensie neergelegd.  

Vacature Hoofd Algemene Zaken CMHF

22 oktober 2014 - In verband met pensionering van het Hoofd Algemene Zaken zoekt de CMHF per 1 januari 2015 of zo spoedig mogelijk daarna een m/v die haar na een inwerkperiode kan vervangen.  

NIMH Stuk van het Jaar

21 oktober 2014 - Oktober is de Maand van de Geschiedenis, die dit jaar in het teken staat van het thema ‘Vriend en Vijand’. Een onderdeel hiervan vormt de verkiezing van het ‘Stuk van het Jaar’ en het Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis doet mee. Breng uw stem uit op de inzending van het NIMH!  

Praat mee over de toekomst van 4 en 5 mei

20 oktober 2014 - Met het oog op de toekomst denkt het Nationaal Comité na over de invulling van 4 en 5 mei en wil daarover met u in debat.
  

Defensie-inzetbrief voor het arbeidsvoorwaardenoverleg vertraagd

15 oktober 2014 -  Minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft de Centrales van Overheidspersoneel laten weten dat de inzetbrief van de zijde van Defensie voor het arbeidsvoorwaardenoverleg is vertraagd.  

Onderhandelingsresultaat pensioenregeling 2015 voor burgerambtenaren

10 oktober 2015 - Werkgevers en werknemers bij overheid en onderwijs in de Pensioenkamer hebben op 9 oktober 2014 een onderhandelingsresultaat bereikt over de wijzigingen van de ABP-pensioenregeling naar aanleiding van de aanpassing van het fiscale pensioenkader Witteveen 2015.   

Pensioenkamer ABP accordeert Militaire Pensioenregeling voor 2015

09 oktober 2014 - Op basis van de nieuwe wettelijke fiscale eisen, Witteveen 2015, moet de Militaire Eindloon-regeling worden aangepast. De onderhandelingen over de aanpassing van de Militaire Eindloonregeling vinden plaats tussen de werkgever Defensie en de vier Centrales van Overheidspersoneel. Het onderhandelaarsakkoord is gisteren in de Pensioenkamer besproken en geaccordeerd en aansluitend doorgestuurd naar het ABP-bestuur.  

Brigadegeneraal Matthijssen wordt de nieuwe commandant Luchtmobiele Brigade

02 oktober 2014

Op 7 oktober neemt Brigadegeneraal Kees Matthijssen het commando van de 11e Luchtmobiele Brigade over van Brigadegeneraal Nico Geerts.  

Drie Dwaze Jaren

01 oktober 2014 - In rap tempo gaat de  uitverkoop van de Nederlandse Krijgsmacht door.
Vandaag gaf het ministerie van Defensie een nieuwsbericht uit dat, in het belang van Nederland, 44 van haar 193 CV90-infanteriegevechtsvoertuigen worden verkocht aan Estland.
Ondanks alle positieve geluiden vanuit Wales en de Tweede Kamer kan de GOV|MHB tot op heden nog geen signalen ontdekken dat er inderdaad sprake is van een trendbreuk bij Defensie.  

Inzetbrief CMHF-sector Defensie voor het arbeidsvoorwaardenoverleg 2014 e.v.

30 september 2014 - Morgen, 1 oktober 2014, is het exact één jaar en zeven maanden geleden dat het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Defensie afliep. De CMHF-sector Defensie is van mening dat het meer dan de hoogste tijd is om aan te vangen met het proces dat moet leiden tot een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Dit past ook binnen de afspraken die gemaakt zijn tussen de minister van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel. De speerpunten van de CMHF-sector Defensie zijn bekend.
  
Klik hier voor meer nieuws 2012 - 2014