De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

De Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB) is een federatieve belangenvereniging én een beroepsvereniging binnen de overlegsector Defensie.

De GOV|MHB is uniek vanwege het feit dat zij als enige belangenvereniging een specifieke groep defensiemedewerkers vertegenwoordigt, namelijk (aspirant) officieren en middelbaar & hoger burgerpersoneel bij Defensie. De GOV|MHB is hierbij de grootste belangen- en beroepsvereniging voor officieren binnen Defensie.

 

De GOV|MHB behartigt naast de collectieve belangen van de leden ook de individuele belangen. U kunt hiervoor contact opnemen met .

 

De GOV|MHB heeft twee hoofddoelstellingen:

  1. Het behartigen van de collectieve en individuele belangen van de leden;
  2. Het bijdragen tot het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie.

De eerste doelstelling valt onder het element 'Belangenvereniging', de tweede doelstelling valt onder het element 'Beroepsvereniging'.

Zowel de belangenbehartiging als het bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie geschiedt door het bestuur, namens de leden van de GOV|MHB. Het is om die reden dat de GOV|MHB van mening is dat de leden een grote inspraak dienen te hebben in deze processen. Hiertoe biedt de GOV|MHB de leden verschillende mogelijkheden.

 
De federatieve koepel GOV|MHB bestaat uit de volgende verenigingen:

  • Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren (KVMO);
  • Nederlande Officieren Vereniging (NOV);
  • Koninklijke Vereniging voor Reserve Officieren (KVNRO).

Daarnaast kent de GOV|MHB individueel aangesloten burgerleden en officieren.

De GOV|MHB is aangesloten bij de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) die op haar beurt is aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VcP). De VcP heeft onder andere een stem in de Sociaal-Economische Raad (SER), het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. De VcP heeft ook een stem in de Stichting van de Arbeid (STAR).

Ontstaan van de GOV|MHB

De GOV|MHB is sinds 21 juni 2012 de voorzetting van de Federatie van Nederlandse Officieren & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (FVNO|MHB).

De FVNO|MHB is in 2004 opgericht uit de volgende overwegingen:

  • Onvrede bij officieren over de wijze waarop hun belang werd behartigd. Met de oprichting van de FVNO|MHB kunnen alle officieren en middelbare en hogere burgermedewerkers zich op herkenbare wijze verenigen onder de centrale voor hoger personeel, de CMHF. Zo wordt bereikt dat de officieren en het hogere kader met één krachtige stem hun belang behartigen in het overleg en het versnipperde geluid stopt. Dat is van groot belang: denk maar eens aan de toekomstige veranderingen in uw pensioen, in de SZVK, de UKW. De FVNO|MHB werkt aan het belang van officieren en het hoger en middelbaar burgerpersoneel bij Defensie.

  • De oprichting van de federatie sluit aan bij de verpaarsing van de krijgsmacht die ervoor zorgt dat meer samenwerking tussen officieren kansen oplevert maar tegelijk ook noodzakelijk is. Bij de basis is het begrip al langer aanwezig: cadetten en adelborsten werken steeds meer samen maar ook de jongere officieren begrijpen de stammenstrijd tussen de verschillende krijgsmachtdelen minder en minder: het kost energie en levert weinig op. Officieren van de verschillende krijgsmachtdelen hebben een eigen kleur en cultuur, maar de verschillen zijn niet groot genoeg om niet samen te werken. De federatie is product en aanjager van het juiste verpaarsingsproces.

  • Ook voor de versterking van de positie van de officier naar-buiten-toe, in de samenleving, is paarse samenwerking een voorwaarde. Nog te vaak vangen (gewezen) officieren van KL, KLU en KM elkaar vliegen af in nationale dagbladen. De burger begrijpt dat niet maar oordeelt er wel negatief over. Officieren zijn boegbeeld van hun organisatie en moeten samen hun verhaal veel beter voor het voetlicht brengen. De FVNO|MHB vertegenwoordigt alle officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel van defensie en hun belangen in de samenleving.

De argumenten uit 2004 zijn ook nu nog valide. De ontwikkelingen op het gebied van de defensiebegroting, de Verkenningen naar de militaire ambities van Nederland, de kredietcrisis, de AOW- en pensioendiscussie en de arbeidsvoorwaarden blijven vragen om een sterk, eendrachtig geluid vanuit de gehele officiersgemeenschap en het hogere kader. De GOV|MHB is dat geluid.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04