De Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB) is een federatieve belangenvereniging én een beroepsvereniging binnen de overlegsector Defensie.

De GOV|MHB is uniek vanwege het feit dat zij als enige belangenvereniging een specifieke groep defensiemedewerkers vertegenwoordigt, namelijk (aspirant) officieren en middelbaar & hoger burgerpersoneel bij Defensie. De GOV|MHB is hierbij de grootste belangen- en beroepsvereniging voor officieren binnen Defensie.

 

De GOV|MHB behartigt naast de collectieve belangen van de leden ook de individuele belangen. U kunt hiervoor contact opnemen met .

 

De GOV|MHB heeft twee hoofddoelstellingen:

 1. Het behartigen van de collectieve en individuele belangen van de leden;
 2. Het bijdragen tot het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie.

De eerste doelstelling valt onder het element 'Belangenvereniging', de tweede doelstelling valt onder het element 'Beroepsvereniging'.

Zowel de belangenbehartiging als het bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie geschiedt door het bestuur, namens de leden van de GOV|MHB. Het is om die reden dat de GOV|MHB van mening is dat de leden een grote inspraak dienen te hebben in deze processen. Hiertoe biedt de GOV|MHB de leden verschillende mogelijkheden.

 
De federatieve koepel GOV|MHB bestaat uit de volgende verenigingen:

 • Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren (KVMO);
 • Nederlande Officieren Vereniging (NOV);
 • Koninklijke Vereniging voor Reserve Officieren (KVNRO).

Daarnaast kent de GOV|MHB individueel aangesloten burgerleden en officieren.

De GOV|MHB is aangesloten bij de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) die op haar beurt is aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VcP). De VcP heeft onder andere een stem in de Sociaal-Economische Raad (SER), het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. De VcP heeft ook een stem in de Stichting van de Arbeid (STAR).

Ontstaan van de GOV

De GOV|MHB is sinds 21 juni 2012 de voorzetting van de Federatie van Nederlandse Officieren & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (FVNO|MHB).

De FVNO|MHB is in 2004 opgericht uit de volgende overwegingen:

 • Onvrede bij officieren over de wijze waarop hun belang werd behartigd. Met de oprichting van de FVNO|MHB kunnen alle officieren en middelbare en hogere burgermedewerkers zich op herkenbare wijze verenigen onder de centrale voor hoger personeel, de CMHF. Zo wordt bereikt dat de officieren en het hogere kader met één krachtige stem hun belang behartigen in het overleg en het versnipperde geluid stopt. Dat is van groot belang: denk maar eens aan de toekomstige veranderingen in uw pensioen, in de SZVK, de UKW. De FVNO|MHB werkt aan het belang van officieren en het hoger en middelbaar burgerpersoneel bij Defensie.

 • De oprichting van de federatie sluit aan bij de verpaarsing van de krijgsmacht die ervoor zorgt dat meer samenwerking tussen officieren kansen oplevert maar tegelijk ook noodzakelijk is. Bij de basis is het begrip al langer aanwezig: cadetten en adelborsten werken steeds meer samen maar ook de jongere officieren begrijpen de stammenstrijd tussen de verschillende krijgsmachtdelen minder en minder: het kost energie en levert weinig op. Officieren van de verschillende krijgsmachtdelen hebben een eigen kleur en cultuur, maar de verschillen zijn niet groot genoeg om niet samen te werken. De federatie is product en aanjager van het juiste verpaarsingsproces.

 • Ook voor de versterking van de positie van de officier naar-buiten-toe, in de samenleving, is paarse samenwerking een voorwaarde. Nog te vaak vangen (gewezen) officieren van KL, KLU en KM elkaar vliegen af in nationale dagbladen. De burger begrijpt dat niet maar oordeelt er wel negatief over. Officieren zijn boegbeeld van hun organisatie en moeten samen hun verhaal veel beter voor het voetlicht brengen. De FVNO|MHB vertegenwoordigt alle officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel van defensie en hun belangen in de samenleving.

De argumenten uit 2004 zijn ook nu nog valide. De ontwikkelingen op het gebied van de defensiebegroting, de Verkenningen naar de militaire ambities van Nederland, de kredietcrisis, de AOW- en pensioendiscussie en de arbeidsvoorwaarden blijven vragen om een sterk, eendrachtig geluid vanuit de gehele officiersgemeenschap en het hogere kader. De GOV|MHB is dat geluid.

Belangenvereniging

Collectieve belangenbehartiging:

In het Sector Overleg Defensie, het formele overleg tussen Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van het defensiepersoneel, zijn de vakbonden voor defensiepersoneel aangesloten bij een van de vier Centrales. Deze Centrales hebben in totaal vier gelijkwaardige stemmen. De GOV|MHB wordt hierbij vertegenwoordigd door de CMHF-sector Overleg Defensie, en heeft dus i.c. één volledige stem.

 

Het is een gegeven dat het overgrote deel van de arbeidsvoorwaarden voor al het militaire personeel, of het burgerpersoneel, gelijk zijn. Een klein deel van de arbeidsvoorwaarden is echter afwijkend waar het gaat om de verschillende categorieën militairen.
Ook is de impact van wijzigingen van bestaande arbeidsvoorwaarden in een aantal gevallen voor officieren en/of middelbaar & hoger burgerpersoneel (veel) groter dan voor de overige defensiemedewerkers.

 

Vakbonden dienen de belangen van al hun leden te behartigen. Bovenstaande elementen brengen soms echter een ongemakkelijke spagaat met zich mee, omdat keuzes ten gunste van een deel van de achterban nadelig zijn voor een ander deel van de achterban. De discussie m.b.t. het middenloonpensioen[1] is hiervan een voorbeeld.
Het is om die reden dat de FVNO|MHB in 2004 is opgericht, de voorganger van de GOV|MHB. In 2004 bestond er grote onvrede bij officieren over de wijze waarop hun specifieke belang werd behartigd door de bestaande Centrales in het overleg met Defensie. (Onder andere de hierboven genoemde discussie omtrent een mogelijke overgang naar een systeem van een middenloonpensioen speelde in die tijd in het arbeidsvoorwaardenoverleg.)

 

Vrijgestelde officieren:

De GOV|MHB is de enige vakbond die gebruik maakt van ‘vrijgestelde officieren[2]’.
Het zijn deze officieren die hun praktijk ervaring & netwerk inbrengen als het gaat om de informatie die benodigd is om te komen tot de stellingname inzake arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken én wanneer het gaat om te komen tot voorstellen aan de politiek en de defensieleiding in het kader van de tweede doelstelling.

 

Individuele belangenbehartiging:

De juridische ondersteuning voor de leden is door de GOV|MHB belegd bij juristen die zeer goed bekend zijn met de defensieorganisatie (o.a. oud-officieren). De juridische ondersteuning bij arbeidsvoorwaardelijke geschillen is gratis.

 

Daarnaast heeft de GOV|MHB, net als de andere vakbonden, met diverse bedrijven collectieve voorzieningen afgesloten die de leden voordelen kunnen opleveren.

 

 

[1] Discussie Middenloonpensioen: Personeel in de lagere rangen zetten na een bepaalde tijd hun carrière voort buiten defensie. Hierdoor maken zij geen gebruik van de voordelen van het eindloonpensioen. Gezien de wijze waarop het salarissysteem bij defensie is ingericht zijn de kosten van het systeem van een eindloonpensioen hoog. Aangezien de kosten van dit systeem via de pensioenpremie wordt betaald én de pensioenpremie voor elke militair gelijk is betalen de militairen in de lagere rangen dus mee aan het eindloonpensioen van de militairen in de hogere rangen.
Overgaan naar een systeem van middenloonpensioen zou voor het personeel in de lagere rangen een financieel voordeel opleveren. De militair in de hogere rangen zou in dat geval echter een pensioen ontvangen ter hoogte van 40-50% van het laatst verdiende loon.

 

[2] ‘Vrijgestelde officier’: Een officier in actieve dienst, door defensie ‘verhuurd’ aan een vakbond voor de duur van de functievervulling. Deze officier heeft voor de duur van de functievervulling geen verplichtingen t.o.v. Defensie.

 

Beroepsvereniging

De ervaring heeft geleerd dat officieren en middelbaar & hoger burgerpersoneel bij Defensie de ontwikkelingen binnen de defensieorganisatie, maar ook ontwikkelingen aangaande de defensieorganisatie van groot belang vinden. Zij hebben er immers (veelal) voor gekozen om het hele werkende leven binnen de defensieorganisatie door te brengen.

 

Een voor haar taak berekende defensieorganisatie is voor de leden van de GOV|MHB om diverse redenen dan ook van groot belang. Aantrekkelijk werk, voldoende middelen, een professionele uitstraling, maar ook werkzekerheid zijn hiervan enkele voorbeelden.
Het grote belang uit zich in voorkomend geval in ideeën over de wijze waarop zaken gaan binnen de defensieorganisatie. Helaas gaat een enkele stem vaak verloren binnen een grote organisatie als defensie of loopt een medewerker persoonlijk ‘risico’ door zijn/haar stem te laten horen. De GOV|MHB kan in dat geval optreden als de vertolker van deze stem.

 

De GOV|MHB benut hiervoor onder andere de volgende kanalen:

 • Directe contacten met de minister van Defensie, de ambtelijke en militaire top van Defensie en de top van de Defensieonderdelen;
 • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan de leden van de Vaste Commissie Defensie, overige Tweede Kamerleden en de ambtelijke en militaire top van Defensie;
 • Directe contacten tot de pers.

Naast het bovenstaande organiseert de GOV|MHB, al dan niet in samenwerking met andere beroepsverenigingen, symposia en workshops ter educatie en/of informatie van de leden.

 

Inspraak door leden

Zowel de belangenbehartiging als het bijdragen aan het in stand houden van een voor haar taak berekende defensieorganisatie geschiedt namens de leden van de GOV|MHB. Het is om die reden dat de GOV|MHB van mening is dat de leden een grote inspraak dienen te hebben in deze processen. Daartoe kent de GOV|MHB een aantal mogelijkheden:

 • Ten eerste de verschillende Werkgroepen. De GOV|MHB en onderliggende verenigingen kennen een aantal werkgroepen waarin de leden actief kunnen meedenken en –praten over specifieke onderwerpen.
  De adviezen van deze werkgroepen dienen ter ondersteuning voor het bestuur bij de bepaling van het te voeren beleid inzake de respectievelijke onderwerpen.
  Zo zijn daar o.a. de werkgroep Arbeidsvoorwaarden, de werkgroep Pensioenen en Sociale zekerheid en de werkgroep Strategische Personeelsvisie Defensiepersoneel. Deze werkgroepen komen fysiek bijeen, maar maken tevens gebruik van het ProDef-netwerk;

 • Ten tweede de Algemene Ledenraad: In de Algemene ledenraad zijn de verenigingen die zijn verbonden met de GOV|MHB (KVMO, KVNRO & NOV) en de individuele leden van de GOV|MHB vertegenwoordigd. Hierbij geldt dat de ledenraad een weerslag dient te zijn van de diversiteit van de federatie.
  Ieder lid kan zich beschikbaar stellen voor een zetel in de Algemene Ledenraad;

 • Ten derde het ProDef-Bulletin en de website: De GOV|MHB geeft acht maal per jaar het ProDef-Bulletin uit. In dit bulletin worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap en pensioenontwikkelingen beschreven. In het ProDef-Bulletin worden daarnaast ook algemene artikelen die gaan over ontwikkelingen gerelateerd aan de defensieorganisatie gepubliceerd.
  De GOV|MHB stelt het zeer op prijs wanneer leden hieraan een bijdrage leveren.

 • Als laatste hecht de GOV|MHB veel waarde aan korte, open communicatielijnen. De verschillende medewerkers van de GOV|MHB zijn veelal direct benaderbaar via e-mail of telefoon.