Aanmelden als MC-lid

Ik wil mij aanmelden als MC-lid

(*) = verplichte velden
Welke aanhef kunnen wij gebruiken?
Ongeldige invoer
Wat zijn uw voorletters?
Wat is uw achternaam?
Ongeldige invoer
Geef AUB een datum op
Wat is uw rang?
Ongeldige invoer
Wat is uw telefoonnummer?
Wat is uw mobiele telefoonnummer?
Graag een (geldig) emailadres hier invullen
Ongeldige invoer
Wat is uw huisadres?
Wat is uw postcode?
Wat is uw woonplaats?
Vriendelijk verzoeken wij u akkoord te gaan met het privacy protocol.
Vriendelijk verzoeken wij u akkoord te gaan met het privacy protocol.
Ongeldige invoer

Bedankt

Hartelijk dank voor uw aanmelding als MC-lid.

Arbo en Veiligheid

Arbo en Veiligheid

Arbeidsomstandighedenbesluit

De medezeggenschap speelt een belangrijke rol bij het dagelijkse toezicht op de naleving van de arbo-wetten en -regels. Het beheersen van die risico’s, de borging en het monitoren van de effecten dient een onlosmakelijk element te zijn van de bedrijfsvoering.

https://puc.overheid.nl/mp-bundels/doc/PUC_34524_10/20200101/

Arbocatalogus Defensie

Het specifieke karakter van de sector Defensie vraagt in bepaalde gevallen om passende normen en maatregelen op arbo-gebied. Binnen het stelsel van arbowetgeving geeft de overheid daarvoor de ruimte, wat tegelijk een doelmatige en eenduidige aanpak voor de sector Defensie mogelijk maakt. In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico's beschreven: arbeidsomstandighedenbeleid (agressie en geweld), gevaarlijke stoffen (dieselmotorenemissie) en biologische agentia.

https://puc.overheid.nl/mp-bundels/doc/PUC_122000001000_10/1/

Verkiezingen

Verkiezingen

Klik hier voor de komende Medezeggenschapsverkiezingen

Reglement Verkiezingen

Klik hier voor het draaiboek verkiezingen BMD

Geschillen

Geschillen

College Geschillen Medezeggenschap Defensie (CGMD)

Hoewel er in het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) van uit wordt gegaan dat de medezeggenschapscommissie (MC) en het hoofd diensteenheid (HDE) met elkaar overleggen met de intentie overeenstemming te bereiken, kan het gebeuren dat zij het niet met elkaar eens worden. Het kan zijn dat een MC advies heeft uitgebracht over een voorgenomen maatregel, maar het HDE beslist afwijkend van het advies. Dan spreekt men van een geschil tussen de overlegpartners. Voor deze situatie kent het BMD een geschillenregeling (o.a. art 23, 27 t/m 31 en 33 t/m 35). In deze regeling wordt het geschil voorgelegd aan het College voor Geschillen Defensie dat advies uitbrengt aan de commandant/secretaris-generaal of directeur van het betreffende defensieonderdeel. Het College kan ook gevraagd worden te bemiddelen tussen de partijen. De leden van het College maken geen deel uit van het ministerie van Defensie en zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de minister van Defensie.

Meer over het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie vind u via de link hieronder. Daar vindt u tevens een overzicht van de adviezen van het college en de besluiten die daarop door defensie zijn genomen.

https://www.caop.nl/commissies/college-geschillen-medezeggenschap-defensie-cgmd/