De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Arbo en Veiligheid

Arbeidsomstandighedenbesluit

De medezeggenschap speelt een belangrijke rol bij het dagelijkse toezicht op de naleving van de arbo-wetten en -regels. Het beheersen van die risico’s, de borging en het monitoren van de effecten dient een onlosmakelijk element te zijn van de bedrijfsvoering.

https://puc.overheid.nl/mp-bundels/doc/PUC_34524_10/20200101/

Arbocatalogus Defensie

Het specifieke karakter van de sector Defensie vraagt in bepaalde gevallen om passende normen en maatregelen op arbo-gebied. Binnen het stelsel van arbowetgeving geeft de overheid daarvoor de ruimte, wat tegelijk een doelmatige en eenduidige aanpak voor de sector Defensie mogelijk maakt. In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico's beschreven: arbeidsomstandighedenbeleid (agressie en geweld), gevaarlijke stoffen (dieselmotorenemissie) en biologische agentia.

https://puc.overheid.nl/mp-bundels/doc/PUC_122000001000_10/1/

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04