De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Bonden bieden petitie aan bij Kamercommissie voor Defensie

Op dinsdag 9 mei hebben de gezamenlijke defensiebonden een petitie aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Defensie, J.H. ten Broeke.

 

Ook de commissieleden waren in groten getale aanwezig. De bonden vragen hiermee aandacht voor de alarmerende situatie waarin het defensiepersoneel haar taak binnen de krijgsmacht moet verrichten én voor het mislukken van de cao-onderhandelingen.

 

Lees hier de petitie>>


Namens de bonden en het defensiepersoneel sprak duo-voorzitter KLTZ Marc de Natris de voorzitter en de commissie toe. “De Centrales van Overheidspersoneel en daarmee het defensiepersoneel maken zich grote zorgen over de staat van Defensie. De ‘can do’ is ‘can’t do it anymore’ geworden. Het wordt tijd dat de kernverantwoordelijkheid veiligheid weer serieus wordt genomen. De komende maanden en de huidige formatieonderhandelingen zijn cruciaal voor Nederland. Ook u kunt daar een belangrijke rol in spelen. Wordt er daadwerkelijk geïnvesteerd in onze veiligheid en Defensie?


Ruim 1,7 miljard nodig
Volgens de minister is er 1,1 miljard nodig voor het uitvoeren van de nota ‘In het Belang van Nederland’. Wanneer wij de personele component daarbij optellen is er 1,7 miljard nodig. Het water staat Defensie inmiddels ruim boven de lippen. Met veel kunst en vliegwerk en de veel geroemde ‘can do’-mentaliteit van het personeel is Defensie in staat gebleken haar taken grotendeels uit te voeren. Maar om dit te kunnen volhouden is er de afgelopen jaren roofbouw gepleegd op zowel het personeel als het materieel. Beide hebben hier een zware prijs voor betaald.


Geen rechten, enkel plichten
De inperking van de grondrechten van de militair legt ook een bijzondere verplichting op aan het kabinet, de Tweede Kamer en aan het ministerie van Defensie. Bij nieuwe wetgeving dient er dan ook expliciet rekening te worden gehouden met deze ‘Bijzondere Positie’, dat is de ‘Bijzondere Verplichting’. De WUL en het AOW-gat hebben de militairen dan ook veel pijn gedaan en hebben het vertrouwen in de politiek en werkgever ondermijnd. De wederkerigheid is zoek, militairen lijken geen rechten meer te hebben, maar enkel plichten.


Geen arbeidsvoorwaarden-akkoord
Uit de bijzondere positie vloeit onder andere ook voort dat militairen, geen stakingsrecht hebben maar wél actie kunnen voeren. De huidige situatie waar Defensie eenzijdig met een eindbod voor de cao van het defensiepersoneel komt en niet tot een onderhandelaarsakkoord, is buitengewoon respectloos en past niet bij dit specifieke en unieke ministerie. De mededeling van de defensietop, “bij geen akkoord gaat dit jaar verloren en levert het u niets op” wordt door velen gevoeld als chantage en is op zijn zachts gezegd niet netjes. Het past wel goed bij de constateringen in de defensiemonitor en ons eigen onderzoek waarom het defensiepersoneel nagenoeg geen vertrouwen meer heeft in de politieke en militaire leiding van het departement.


Sinds 2013 géén AVW-akkoord
Defensie heeft sinds 2013 geen arbeidsvoorwaardenakkoord meer afgesloten voor het defensiepersoneel. De salarisverhogingen, inclusief het bovensectoraal akkoord, die het personeel de afgelopen tien jaar heeft ontvangen bevinden zich onder het inflatieniveau. De financiële problemen waarin Defensie zich bevindt vertalen zich dus ook één op één naar de salarisontwikkeling bij Defensie. Dat vinden we niet acceptabel. Maar ook op andere belangrijke punten zoals de Nieuwe diensteinderegeling, de doorontwikkeling van het FPS en de pensioenen konden we géén overeenstemming bereiken.
De militairen geven al jaren een duidelijk signaal af: zo kan het niet langer, er moet geïnvesteerd worden in personeel en materieel. Er moet geïnvesteerd worden in uw kernverantwoordelijkheid, uw zwaardmacht. Wij de bonden, vragen u, de Vaste Kamercommissie voor Defensie, om onze uitgestoken hand te aanvaarden en samen met ons de komende vier jaar deze kernverantwoordelijkheid handen en voeten te geven”.


De voorzitter van de commissie nam welwillend de petitie in ontvangst. Vervolgens is er nog uitgebreid nagepraat met individuele Kamerleden die goed vertegenwoordigd waren. Ook de overige Kamerleden worden geïnformeerd over de petitie.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04