De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Reactie officierenverenigingen op begroting 2019 - grote zorgen over de toekomst van krijgsmacht
www.rijksoverheid.nl, beeld Valerie Kuypers

Officieren sturen brandbrief aan de minister van Defensie: zij maken zich zorgen over de toekomst van onze krijgsmacht.

De officieren der Krijgsmacht maken zich grote zorgen over de toekomst van onze krijgsmacht. Het wantrouwen.in onze organisatie begint alarmerend te worden. De verzuring na 30 jaar bezuinigen eist haar tol. Wij vrezen dat de onvrede over het voorliggende arbeidsvoorwaardenresultaat voor veel jonge officieren de spreekwoordelijke druppel zal zijn die hen doet besluiten Defensie te verlaten. De ‘braindrain’, die al jaren plaatsvindt omdat het irreguliere verloop te hoog is, wordt met dit resultaat derhalve niet tot een halt geroepen maar juist aangewakkerd.
Officieren klagen zelden in het openbaar en zullen zich nauwelijks laten zien bij manifestaties; zij uiten hun onvrede door ontslag te nemen. Dat dit onderhandelingsresultaat juist in tijden van grote personele uitstroom wordt gepresenteerd is voor hen dan ook onbegrijpelijk.

De vandaag gepresenteerde Defensiebegroting 2019 zal het vertrouwen van het personeel door de daarin genoemde maatregelen niet herstellen. De in de Defensienota 2018 gewekte verwachtingen, een nieuw elan, worden helaas niet bewaarheid.

De Defensienota 2018 was een personeelszware nota. Eerst en vooral verwacht je dan dat Defensie zich inspant het personeel weer aan zich te binden. Uit het huidige arbeidsvoorwaarden-voorstel blijkt dit echter niet. De Gezamenlijke Officieren Verenigingen (GOV) constateert dat in de tot op heden nog steeds openstaande ledenraadpleging, het ruime merendeel van haar leden, die hun stem hebben al uitgebracht de geboden loonsverhoging, het pensioenbod, de afspraken over het zogenaamde loongebouw en de uitzend- en overwerktoelagen aanmerkt als sterk beneden peil. De voorgestelde maatregelen in de begroting 2019 bevestigen dit nog eens. Defensie kan op deze wijze niet eens concurreren met andere overheden en semi-overheden, laat staan met het bedrijfsleven. Op dit punt heeft de Minister dus te hoog aan de wind gezeild. Hiermee verliest zij snelheid en is het de vraag of de eerstvolgende boei – de Herijkingsnota in 2020 – nog wel wordt gehaald!

De begroting voor 2019 biedt wel kansen de materieel kant van de defensieorganisatie weer op koers te krijgen. Aansprekend is het pakket maatregelen dat gericht is op repareren en versterken van tekorten in de voorraden en hiaten in de gevechtskracht en het voortzettingsvermogen. Dit was ook hard nodig. De NAVO wees er dit voorjaar opnieuw op hoezeer Nederland onder de maat presteert waar het gaat om het beschikbaar kunnen stellen van militaire capaciteiten. Nederland maakt gewoon niet waar wat het eerder beloofd had aan de bondgenoten binnen NAVO. En dat moet anders, zo heeft ook minister Bijleveld eerder aangekondigd. De vraag blijft alleen hoe je de modernere wapensystemen en organisatie kan blijven bemensen als de organisatie niet aantrekkelijk genoeg is om te gaan en blijven dienen. Defensie zal snel en adequaat moeten gaan handelen om het vertrouwen van haar personeel te herwinnen en zal snel, daadwerkelijk en substantieel moeten gaan investeren in haar personeel. Het roer moet echt om. Een jaar van dit kabinet is al verspild.

De begroting 2019 laat wederom zien dat Nederland de toezegging van minister-president Rutte om de defensiebegroting te laten groeien naar 2% van het BBP totaal niet nakomt. De huidige reeksen laten zelfs een daling zien tijdens deze regeerperiode. Minister Bijleveld heeft toegezegd dat zij in de Herijkingsnota 2020 zal aangeven hoe Defensie na de eerste reparatie verder zal uitgroeien tot een moderne en adequate krijgsmacht die wel tegemoet komt aan de NAVO-afspraken. De GOV houdt de vinger aan de pols en zal regering en parlement blijven wijzen op de verplichtingen die Nederland heeft om bij te dragen aan stabiliteit en veiligheid, in het kader van Europa en NAVO. En daartoe de fondsen dient vrij te maken die het als rijk en economisch voorspoedig land ook kan en, als betrouwbare bondgenoot, ook moet dragen.

De GOV beoordeelt de aangekondigde maatregelen en vrijgemaakte financiën voor Defensie in 2019 als teleurstellend. De reparatie en modernisering van de organisatie, zeker op het personeelsgebied, moeten echt anders. Dit is een doodlopende weg.

Lees hier de brandbrief>>

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04