De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Hoger beroep in pensioenzaak tegen Defensie dient

Het Gerechtshof Den Haag heeft de defensiebonden via hun advocaat laten weten dat er op 13 mei aanstaande het hoger beroep in de pensioenzaak tegen Defensie zal worden behandeld. Belangstellende defensiemedewerkers, inclusief ex-militairen met UGM, die de zitting willen bijwonen zijn na aanmelding uiteraard van harte welkom. De zitting zal om 9.30 uur plaatsvinden in het Paleis van Justitie in Den Haag.

Hoe zat het ook alweer?

Defensie en de defensiebonden verschillen van mening over de afspraken die eind 2017 zijn gemaakt over het karakter van de pensioenregeling voor militairen. Defensie stelt zich op het standpunt dat voor 2019 (e.v.) is afgesproken dat er een pensioenregeling met een middelloonkarakter geldt. De bonden daarentegen zijn van mening dat nog steeds een eindloonregeling geldt.
Op 21 december 2018 heeft de rechter in kort geding in Den Haag uitspraak gedaan. Een voor de bonden teleurstellende uitspraak. Niet alleen omdat de bonden in het ongelijk zijn gesteld, maar ook omdat de onderbouwing rammelt.

Wat vindt de rechter?

De rechter stelt in de onderbouwing dat er arbeidsvoorwaardelijk een afspraak is gemaakt.
In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 staat namelijk: "Deze nieuwe pensioenregeling die per 1 januari 2019 zal gaan gelden, zal nog worden uitgewerkt, waarbij het vertrekpunt van denken een middelloonregeling is". De rechter is van oordeel dat als de middelloonregeling het vertrekpunt van denken is er dan niet meer wordt gesproken over een eindloonregeling vanaf 2019. Maar alleen nog over een nadere invulling van die middelloonregeling. De rechter vindt de uitleg van bonden dat er tussen partijen wel degelijk nog steeds een eindloonregeling geldt daarom niet logisch. De verschillende stukken die na het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 gemaakt zijn, veranderen daar volgens de rechter niets aan. Dat geldt ook voor het ontbreken van overeenstemming over de inhoud van die nieuwe regeling.

Wat vinden wij?

De bonden zijn van mening dat intenties in een arbeidsvoorwaardenresultaat inhoudelijk niet hard zijn. Met andere woorden dat de uiteindelijke uitkomst van bespreking nog steeds een andere kan zijn dan uitgesproken in de intentie. Bovendien gaat de rechter in de uitspraak volledig voorbij aan de wel duidelijke en harde afspraken die op het zelfde moment wel zijn gemaakt en ook verwoord in een brief aan het ABP.

Wat gebeurt er de 13e?

Overtuigd van onze argumenten hebben we hoger beroep ingesteld. Op 13 mei aanstaande zullen de advocaten van Defensie en de bonden voor de drie rechters van het Gerechtshof hun standpunt bepleiten. Belangstellenden zijn welkom om de mondelingen behandeling van de zaak bij te wonen. Het aantal beschikbare stoelen is echter beperkt. Daarom vragen wij eenieder die aanwezig wil zijn dat vooraf kenbaar te maken via deze link.
Velen zullen de zaak met veel interesse volgen. Voor de aanwezigheid geldt echter: toegang na aanmelding en degene die het eerst komt het eerst maalt.
Wij zullen u in de week na de zitting nader informeren over hoe de zitting verlopen is.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04