De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Gezamenlijke CAO inzet bekend

Het Ambtenarencentrum (AC), de Algemene centrale van overheidspersoneel (ACOP) en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) hebben een gezamenlijke CAO inzet afgestemd. Reden daarvoor is de weigering van de werkgever om gevolg te geven aan de afspraken die met de defensiebonden over het onderhandelproces zijn gemaakt met betrekking tot transparantie rond zijn inzet en de extra financiële ruimte.

Uitgangspunten gezamenlijke CAO inzet
Een belangrijk uitgangspunt voor het AC (VBM en BBTV), de ACOP (AFMP, MARVER en FNV Overheid) en de CMHF (KVMO, NOV, GOV|MHB en KVNRO) is dat de maatregelen gezamenlijke ertoe leiden dat alle defensiemedewerker er ‘rechts onderaan op de loonstrook’ aanzienlijk op vooruit gaan. Naast een acceptabele loonsverhoging die de vergelijking met andere sectoren moet doorstaan, wordt dit in onze inzet bereikt door een extra periodiek, een voor de werknemer gunstigere verdeling van de pensioenpremie en vanaf 2020 flinke verbeteringen in het nieuwe loongebouw. Dit alles moet ervoor zorgen dat de defensiemedewerker de komende jaren een echte verbetering van de koopkracht ervaart en een deel van de opgelopen achterstand ten opzichte van andere sectoren inhaalt.
Een ander uitgangspunt is dat het nieuwe pensioenstelsel voor militairen voor de meeste militairen een (grote) verbetering van de pensioenopbouw betekent zonder dat dit in een hogere premie resulteert. Voor diegene waar dit uitgangspunt niet het geval is zal een transparante en rechtvaardige compensatie worden verstrekt.
Tot slot is er door ons naar gestreefd om alle groepen op een zo eerlijk mogelijke wijze te laten meedelen in de verbeteringen. Dat het niet altijd mogelijk is om iedereen op dezelfde wijze te laten meeprofiteren is vanzelfsprekend, maar het moet wel uitlegbaar zijn waarom en in welke mate de maatregelen op een bepaalde groep van toepassing zijn of niet.

Waarom een CAO inzet?
Zoals bekend hebben de bonden op 23 april 2019 in een vergadering van het SOD de onderhandelingen gestopt, het overleg opgeschort. De bonden zagen geen andere mogelijkheid meer nadat de werkgever de week ervoor onvoldoende op tafel had gelegd en tijdens dit SOD geen duidelijkheid wilde geven over de financiële ruimte die er voor arbeidsvoorwaarden beschikbaar is. Omdat de werkgever ook niet bereid was om zijn inzet aan het personeel bekend te maken kunnen wij hetgeen de werkgever op tafel heeft gelegd niet naar buiten brengen. Wel kunnen wij jullie laten weten wat onze inzet voor de onderhandelingen is. Dit betreft een gezamenlijke inzet van alle bonden die zijn aangesloten bij de centrales AC, ACOP en CMHF.

Transparante communicatie
Voorafgaand en tijdens de arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen was er, meer als in voorgaande jaren, een grote roep om openheid en duidelijkheid over de inzet van Defensie en de bonden. Ook tijdens en over de inhoud van de onderhandelingen is er de behoefte bij het defensiepersoneel dat eerder duidelijkheid wordt geven waar defensie en de bonden het over hebben. De verschillende bonden hebben vóór de onderhandelingen, ieder op hun eigen manier, duidelijkheid gegeven over hun uitgangspunten. Over de inhoud van de onderhandelingen hebben de sociale partners slechts sporadisch gezamenlijk kunnen communiceren. Dit komt door de bestaande afspraken over geheimhouding tijdens de onderhandelingen, die communicatie alleen mogelijk maakte als alle partijen daarmee instemmen.

CAO voorstel
Het CAO voorstel van de drie centrales is hieronder te lezen. Wij zijn van mening dat de in het voorstel genoemde maatregelen passen bij de gerechtvaardigde wensen en eisen van het defensiepersoneel en de verwachtingen die Defensie bij het defensiepersoneel gewekt heeft.

 

Lees hier het CAO voorstel

 Lees hier de inzetbrief aan de minister en staatssecretaris.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04