De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
College voor geschillen MC doet uitspraak in PAS-regeling Defensie

Het College voor geschillen medezeggenschap Defensie heeft onlangs het geschil behandeld tussen de Medezeggenschapscommissie (hierna: MC) en het Hoofd van de Eenheid (hierna: HDE) van de afdeling Techniek van het Materieellogistiek Commando Land (Defensie) over de (ingetrokken voorgenomen) maatregel van het HDE om voor personeel dat van de regeling-PAS Defensie gebruik wil gaan maken de maximale arbeidsduur per dag te beperken tot acht uur.

Casus
In verband met de deelname aan de Partiele Arbeidsparticipatie regeling Defensie (hierna: de PAS-regeling Defensie) worden de individuele werkroosters van de deelnemers bij de Afdeling Techniek van het Materieellogistiek Commando Land (hierna: Tech MatlogCo) door het bevoegd gezag opnieuw vastgesteld. Hierbij wordt door het HDE een aantal uitgangspunten gehanteerd, waaronder het stellen van de voorwaarde dat per werkdag niet langer dan acht uur per mag worden gewerkt. Het HDE en de MC verschillen van mening over de rol die de MC op grond van het BMD toekomt in verband met (het beleid voor) het vaststellen van de roosters van PAS’ers.

Geschil
De MC meent dat zij een adviesrecht heeft op grond van artikel 29, eerste lid, onder a en/of b, van het Besluit Medezeggenschap Defensie (hierna: BMD) ten aanzien van het vaststellen van de uitgangspunten voor beoordeling van PAS-verzoeken. Het niet overeengekomen beleid hierover heeft betrekking op de uitwerking van roosters en is daarom een algemene beleidsregel over roosters, een algemene personele maatregel. De MC stemt overigens ook niet in met dit beleid, omdat toepassing ervan er toe leidt dat onderscheid wordt gemaakt tussen medewerkers die PAS-sen en zij die dat niet doen. Eerstgenoemden mogen dan maximaal acht uur per dag werken, de laatste groep mag volgens het standaard dagdienstrooster maximaal negen uur per dag werken. Daarnaast wordt de opbouw van ADV door Pas’ers bemoeilijkt en is het beleid volgens de MC in strijd met geldende wet- en regelgeving.

Het HDE meent dat de MC geen adviesrecht heeft. Hij stelt bevoegd te zijn om nieuwe werkroosters waarin de PAS-regeling van medewerkers is verwerkt vast te stellen. Zolang de individuele arbeidsduur per dag de (op grond van de regelgeving en in overleg met de MC) vastgestelde, maximale arbeidsduur van negen uur niet overschrijdt, is er voor de medezeggenschap geen rol weggelegd.

Standpunt College
Het College stelt vast dat het HDE richtlijnen geeft aan de direct leidinggevenden van de medewerkers in verband met de toepassing van de PAS-regeling Defensie. PAS-verzoeken worden ingewilligd mits is voldaan aan de in de niet overeengekomen richtlijn gestelde voorwaarden, waarvan de belangrijkste luidt dat de PAS’er voortaan maximaal acht uren per werkdag werkt. Het nieuwe individuele rooster van de PAS’er moet aan deze voorwaarde voldoen.
Het vaststellen van criteria/uitgangspunten waaraan wordt getoetst bij het nemen van beslissingen over PAS-verzoeken is een onderwerp dat valt het adviesrecht van de MC, omdat het hier gaat om het vaststellen van personeelsbeleid ter uitvoering van de PAS-regeling Defensie. Het betreft ook een maatregel betreffende de wijze waarop de arbeidsvoorwaarden bij de eenheid worden toegepast.
Partijen worden geadviseerd het overleg op basis van artikel 29 BMD te voeren.

Lees het advies

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04