De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nieuwe loongebouw, het proces leeft nog!

Defensie en de centrales voor het defensiepersoneel hebben woensdag 17 juni overleg gehad in het Sector Overleg Defensie over de invulling van de afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 om uiterlijk 1 juli te komen tot een nieuw bezoldigingsstelsel. Besloten is dat er nog een ultieme poging ondernomen wordt om op hele korte termijn een vervolgstap in de totstandkoming van een nieuw bezoldigingsstelsel te zetten. Dit in een poging om op 1 juli een aanvaardbaar alternatief op tafel te hebben liggen.

Nadat al eerder geconcludeerd was (link) dat het niet haalbaar was om op 1 juli aanstaande een volledige herziening van het bezoldigingsstelsel gerealiseerd te hebben, zijn defensie en de bonden op zoek gegaan naar een alternatief. Een afspraak die zichtbaar maakt dat er een belangrijke, en grote stap op weg naar het einddoel wordt gezet.
De onderhandelingen daarover liepen om meerdere redenen spaak.

Voor de GOV|MHB moeten in de discussie over een nieuw bezoldigingsstelsel twee elementen betrokken worden, namelijk de standaard bezoldiging én het toelagenstelsel. Dat was en is de afspraak. Logischerwijs zouden beide elementen dus ook serieus besproken moeten worden in een discussie over een alternatieve stap die we op 1 juli kunnen gaan zetten,. Als bonden hebben we daar ook voorstellen voor ingediend. Defensie stelde zich echter op het standpunt dat wijzigingen in of verbeteringen van het toeslagenstelsel, zoals door ons voorgesteld, niet aan de orde konden zijn. Dat was volgens de werkgever niet afgesproken in het eerdere AV-akkoord.

In de SOD-vergadering moest door de werkgever uiteindelijk erkent worden dat er in het akkoord überhaupt geen afspraken zijn gemaakt over iets anders dan een volledige herziening. Tot open en reëel overleg behoort dan ook dat alle inbreng serieus genomen wordt en dat defensie hier geen belemmeringen opwerpt. De blokkade om het over toelagen te hebben is in het SOD daarmee weggenomen.

De tweede reden waarom het misging had te maken met gebrekkige informatievoorziening van de zijde van de werkgever. De GOV|MHB kan en wil niet akkoord gaan met een voorstel waarvan wij de effecten niet voldoende kunnen doorgronden. Als defensie dan komt met een voorstel voor een andere tabelbezoldiging zonder goede doorberekeningen dan is het niet vreemd dat we nee zeggen als de consequenties daarvan niet duidelijk gemaakt worden. Sterker nog, het voedt bij ons de gedachte dat er iets niet (helemaal) klopt.
In de SOD-vergadering heeft defensie toegezegd op hele korte termijn met een controleerbare (financiële) onderbouwing te komen. Daarmee kunnen we de inkomenseffecten over een volledige loopbaan bij defensie, maar ook binnen een bepaalde rang verifiëren en toetsen aan het uitgangspunt in het akkoord dat niemand er op achteruit zal gaan bij de invoering van het nieuwe bezoldigingsstelsel. Dat is en blijft voor ons een afspraak die we in het laatste AV-akkoord maakten waar we onverkort aan vast zullen houden.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04