De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
VERTRAGING REGELING PENSIOENCOMPENSATIE

Vertraging regeling pensioencompensatie

 

Na 1,5 jaar moeizaam onderhandelen is er eindelijk een onderhandelaarsakkoord bereikt tussen defensie en de centrales van defensiepersoneel over de regeling pensioencompensatie. Dit akkoord is de afgelopen maand voorgelegd aan de leden.  Afgelopen donderdag 3 juni vond er een informeel overleg plaats tussen de centrales en defensie. Bij dat overleg zouden de centrales aangeven of zij wel of niet konden instemmen met de regeling pensioencompensatie die de centrales en defensie samen hebben opgesteld, het genoemde onderhandelaarsakkoord. De AC (VBM), ACOP (AFMP), de CMHF (GOV|MHB) en defensie hebben aangegeven in te kunnen stemmen met de regeling. De CCOOP (ACOM) heeft niets laten weten.

 

 

Na 1,5 jaar is ons geduld nu op. Wij kunnen en willen niet langer wachten. Wij kunnen en willen niet langer gegijzeld worden. U, onze leden, hebt al veel te lang moeten wachten. Bovendien blijft het onzeker of dadelijk niet toch weer onderdelen aangemerkt gaan worden die nog niet goed genoeg zijn. U, het defensiepersoneel, heeft zoals gezegd al veel te lang moeten wachten. De GOV|MHB betreurt deze gang van zaken, maar constateert ook dat de handelingswijze van de CCOOP niet als incident gezien kan worden. Op verschillende niveaus frustreren zij het overleg, wat vooral nadelig uitpakt voor het personeel van defensie. De GOV|MHB werkt in het belang van het personeel graag constructief samen met alle centrales en dus ook met de CCOOP. Wij spreken de hoop uit dit snel weer in te kunnen vullen, constructief vanuit de inhoud, vanuit het belang van onze gezamenlijke leden, de werknemers van defensie. De GOV|MHB realiseert zich dat het bijzonder ongebruikelijk is om mededelingen te doen uit het informele overleg, maar in het belang van het personeel hebben wij hier bewust voor gekozen, om uiteindelijk te komen tot slagvaardig overleg. Het kan zo niet langer. Dit is niet eerlijk en dient noch het personeel, noch de organisatie.

De regeling pensioencompensatie is in het leven geroepen om het verlies aan pensioen dat militairen zullen gaan lijden door de overgang van een eindloonstelsel naar een middelloonstelsel deels te compenseren.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04