De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Bonden adviseren: teken bezwaar aan tegen invoering WTP!
Shutterstock

Dit artikel is op 9 mei 2023 gepubliceerd op de website van de CMHF.

Wanneer ook de Eerste kamer eind mei heeft ingestemd met de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP), is de WTP een feit. De ambtenarencentrale CMHF, waarbij de GOV|MHB en dus de KVMO is aangesloten, heeft op informatiebijeenkomsten en via artikelen op de website aangegeven waar de wet in de ogen van de CMHF nog tekortschiet en dus verbeterd moet worden. Die verbeterpunten zijn echter niet overgenomen waardoor de WTP in onze ogen op een aantal punten tekortschiet. 

Diverse fondsen zijn op dit moment al bezig zijn met de nadere uitwerking van de wet en de daarvoor benodigde nieuwe pensioenregelingen. Omdat het individueel bezwaarrecht buiten werking wordt gesteld, zal dit moment door fondsen aangegrepen kunnen (en soms ook moeten) worden om ook overgangsrechten af te schaffen. En dat kan zowel actieve deelnemers als gepensioneerden in materiële zin negatief raken.

Compensatie via leeftijdscohorten
Daarnaast regelt de WTP bijvoorbeeld ook dat de huidige doorsneesystematiek wordt afgeschaft. De doorsneesystematiek houdt in dat iedereen dezelfde premie (in % van het pensioengevend loon) betaalt en dat iedereen hetzelfde pensioen (in % van het pensioengevend loon) opbouwt. Het afschaffen van de doorsneeproblematiek leidt ertoe dat er mensen zijn die hierdoor een lagere pensioenopbouw krijgen. Deze moeten adequaat gecompenseerd worden. In de WTP gebeurt dit compenseren niet op basis van het individuele pensioenrecht van de deelnemer, maar op basis van leeftijdscohorten (leeftijdsgroepen). Iedereen binnen dat cohort krijgt dezelfde compensatie, los van de daadwerkelijk benodigde compensatie. Deze benadering is niet zonder risico. Immers niet uit te sluiten valt dat daardoor onevenwichtigheden ontstaan die de pensioengerechtigde in materiële zin negatief raken.

Om nu te voorkomen dat de deelnemers op termijn worden geconfronteerd met gevolgen van de invoering van de WTP waartegen dan geen bezwaar meer mogelijk is, roept de CMHF u op nu het nog wel mogelijk is, gebruik te maken van het nog bestaande individuele bezwaarrecht. Dat kunt u doen door reeds nu bezwaar aan te tekenen via bijgaande voorbeeldbrief die u kunt downloaden. U kunt natuurlijk ook anderen die geen lid zijn van de CMHF informeren met betrekking tot deze aangelegenheid. Immers het is in het belang van alle deelnemers dat hun pensioen ook in het nieuwe pensioenstelsel adequaat geregeld is.

Ten slotte
De CMHF realiseert zich dat het prematuur kan overkomen reeds nu aandacht te vragen voor zaken waarvan nog niet duidelijk is hoe deze in de praktijk zullen uitpakken. Echter, om te voorkomen dat wanneer een en ander wel duidelijk is er geen recht op bewaar meer bestaat roept de CMHF u op reeds nu individueel bezwaar te maken. Het wachten tot er duidelijkheid bestaat en alsdan bezwaar aantekenen leidt waarschijnlijk tot het niet ontvankelijk verklaren van het bezwaar en dat is iets wat voorkomen moet worden.

De oproep om reeds nu bezwaar aan te tekenen bij uw pensioenfonds via bijgaande brief is mede ingegeven door het arrest van de Hoge Raad inzake het fictief rendement op spaartegoeden. Daarin is bepaald dat alleen degenen die tijdig bezwaar hebben aangetekend moeten worden gecompenseerd. Het nu indienen van een bezwaar bij uw pensioenfonds is wellicht vroeg maar voorkomt in ieder geval dat er niet tijdig aan de bel wordt getrokken!

Uw vakbond adviseert u daarom om individueel bezwaar te maken. U kunt hier een voorbeeldbrief downloaden en die sturen naar uw pensioenfonds.

Adresgegevens ABP
ABP Klachten en Bezwaren
Postbus 4804, 6401JL Heerlen
Email 

Adresgegevens PFZW
Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Postbus 117, 3700AC Zeist
Email 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04