De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Kabinetsreactie op Motie-Van der Staaij c.s.

Het Kabinet heeft vandaag middels een brief aan de Tweede Kamer haar reactie gegevens op de Motie-Van der Staaij c.s. over het ambitieniveau van de krijgsmacht in de komende jaren.

 

Hieronder enkele passages uit de Kamerbrief:

 

Algemeen
Gelet op de aard van de (internationale) veiligheidsproblematiek acht het kabinet versterking van de krijgsmacht noodzakelijk. Er is bovendien een actief buitenlandbeleid nodig, een actieve betrokkenheid bij de wereld om ons heen, waarbij een goede balans moet worden gevonden tussen de noodzakelijke acute symptoombestrijding en een meerjarige, structurele aanpak van de onderliggende oorzaken van instabiliteit om te komen tot duurzame oplossingen.

 

Financieel
In de brief van 7 november jl. over de uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s. heeft het kabinet tot uitdrukking gebracht dat de versterking van de krijgsmacht moet berusten op een meerjarig perspectief. Dit strookt met de in Navo-verband gemaakte afspraken en ook met de intentie van dit kabinet om de trendbreuk ten aanzien van Defensie de komende jaren, waar mogelijk en nodig, voort te zetten.

Inzetbaarheid
De Navo stelt, zoals gezegd, structureel hogere eisen aan de gereedheid van militaire eenheden. Deze hogere eisen gelden ook voor de Nederlandse krijgsmacht. In het kader van het meerjarige perspectief wordt daarom als eerste vervolgstap prioriteit gegeven aan de versterking van de basisgereedheid van de krijgsmacht.

 

Ambitieniveau
De motie-Van der Staaij c.s. roept het kabinet op het ambitieniveau van de krijgsmacht aan te passen en te waarborgen dat het niveau van defensiebestedingen gelijke tred zal houden met het noodzakelijke ambitieniveau voor onze krijgsmacht. In de Miljoenennota 2015 heeft het kabinet de noodzaak van aanpassing van het ambitieniveau reeds onderkend. Ook hier geldt echter dat de mate waarin en het moment waarop het ambitieniveau en de bijbehorende inzetbaarheidsdoelstellingen kunnen worden aangepast, afhangt van de financiële mogelijkheden die het kabinet op een zeker moment tot zijn beschikking heeft.

 

Lees hier de gehele Kamerbrief>>>

 

Missies Irak, Mali en Afghanistan
Tegelijkertijd met de reactie op de Motie-Van der Staai c.s. heeft het Kabinet laten weten dat de missies in Irak, Mali en Afghanistan worden verlengd.
Voor de Missie Irak zal dit in verkleinde vorm plaatsvinden, terwijl ook voor de missie in Mali wordt gezocht naar landen die taken van Nederland kunnen en willen overnemen. - See more at: http://www.prodef.nl/Kabinetsreactie%20op%20Motie-Van%20der%20Staaij%20c.s.#sthash.Bk8LwBpO.dpuf

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04