De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
ANW-compensatieregeling blijft gelden tot 1 mei 2018

Sociale partners in de Pensioenkamer en het ABP-bestuur zijn overeengekomen om de bestaande ANW-compensatieregeling nog te laten voortbestaan tot 1 mei 2018. Eerder is gecommuniceerd dat de regeling werd voortgezet tot 1 februari 2018. Dat wordt dus nu 1 mei 2018.

 

Verlenging ANW compensatieregeling tot 1 mei 2018
Omdat er pas laat in december 2017 vanuit het ABP op het individu gerichte informatie vrij kwam en veel deelnemers zich overvallen voelden door de afschaffing van de regeling, is nu besloten de regeling nog tot 1 mei 2018 te laten doorlopen. De andere reden voor uitstel is dat sociale partners meer tijd krijgen om een alternatieve (verzekerings-)oplossing op te zetten. Dat betekent dat de partners van ABP-deelnemers die overlijden vóór 1 mei 2018 nog de ANW-compensatie krijgen volgens de regeling die in 2017 gold.

 

De uitzonderingsregeling
Sommige groepen deelnemers blijven ook na 1 mei 2018 onder de huidige ANW-compensatieregeling vallen. Voor hen geldt een uitzonderingsregeling. Het draait om het criterium ‘onverzekerbaar voor 1 mei 2018’. Het gaat dan om de volgende groepen deelnemers (dat kunnen werknemers zijn, maar ook gepensioneerden en bijv. ook arbeidsongeschikten):
1. deelnemers die aangeven dat zij vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn;
2. deelnemers die vóór 1 mei 2018 door een verzekeraar zijn geweigerd, waarbij er vóór 1 mei 2018 ook geen sprake is van een (verzekerings-)oplossing van/via een mantelcontract van de werkgever;
3. deelnemers die vóór 1 mei 2018 (alleen) verzekerbaar zijn tegen een premie die gelijk of hoger is dan 2 keer de basispremie van een verzekeraar, waarbij er vóór 1 mei 2018 geen sprake is van een (verzekerings-)oplossing van/via een mantelcontract van de werkgever.

 

Om voor de uitzondering in aanmerking te komen, moet u of uw partner aannemelijk kunnen maken dat u al vóór 1 mei ongeneeslijk ziek was, of dat u zich om een andere reden (bijv. leeftijd of arbeidsongeschiktheid) niet kon verzekeren onder de boven bedoelde voorwaarden. Het helpt de procedure om contact op te nemen met een verzekeraar. U neemt vervolgens contact op met het ABP en vult een ‘beoordelingsformulier’ in, waarop u verklaart dat u al vóór 1 mei ongeneeslijk ziek was, dan wel dat u zich niet meer conform bovenbedoelde voorwaarden kon verzekeren. Dit formulier kunt u telefonisch bij ABP opvragen.

 

Dus ook na 1 mei 2018 kunnen u en uw partner zich nog melden als er sprake is van bovenvermelde omstandigheden. U of uw partner vult dit formulier dan in en stuurt het aan ABP terug. Op basis van het ingevulde beoordelingsformulier kan uw partner alsnog volgens de huidige voorwaarden in aanmerking komen voor ANW-compensatie.

 

Als u niet valt onder de uitzonderingsregeling
Voor alle deelnemers die niet vallen onder de uitzonderingsregeling geldt dat voor hen de ANW-compensatie eindigt per 1 mei 2018. Bestaande gevallen worden niet aangetast. De op die datum reeds toegekende ANW-compensaties lopen gewoon door. Een overlijdensgeval van ná die datum leidt voor deze deelnemers onherroepelijk tot het niet verkrijgen van de ANW-compensatie.

 

Defensie
Binnen Defensie zijn sociale partners overeengekomen deze afspraak in de Pensioenkamer die opgaat voor de middelloonregeling, ook voor het militaire personeel in de eindloonregeling te laten gelden. Ook voor militairen geldt dus de afspraak de huidige ANW-compensatieregeling door te laten lopen tot 1 mei 2018. Op het moment van schrijven is de GOV|MHB samen met de andere militaire vakbonden in onderhandeling met Defensie over een goed en werkbaar alternatief voor deze ANW-compensatie. Voordat u besluit tot individuele actie: Houdt dit Prodef bulletin en de Prodef website in de gaten voor verdere informatie. Wilt u wel alvast overgaan tot individuele actie dan moet u dat voor 1 mei 2018 hebben geregeld.

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04