De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Defensie kiest voor een semicollectieve Anw-hiaatverzekering bij Loyalis

Per 1 mei 2018 eindigt de Anw-compensatieregeling zoals die na 1 januari 2018 tot 1 mei 2018 als overgangsmaatregel nog is voortgezet door het ABP. Dat betekent dat bij overlijden van de ABP verzekerde vanaf 1 mei 2018, de partner die niet in aanmerking komt voor een ANW-uitkering van de overheid, nu ook geen Anw-compensatie van het ABP meer krijgt. Defensie biedt nu dus een alternatief voor het vervallen van deze Anw-compensatie.

 

Waarom deze verzekering
Bij het laten vervallen van deze regeling uit het ABP-pensioenreglement voor de hele overheid is afgesproken dat er per sector kan worden afgesproken dat er een Anw-hiaatverzekering voor in de plaats kan komen. Voor sommige ambtenaren in bepaalde situaties kan het vervallen van de Anw-compensatie leiden tot een moeilijke financiële situatie. In de sector Defensie hebben sociale partners daarom afgesproken defensiemedewerkers de mogelijkheid te geven mee te doen aan een zgn. semicollectieve Anw-hiaatverzekering, af te sluiten bij de verzekeraar Loyalis. Het gaat dan om actieve werknemers, militairen én burgermedewerkers en om militairen b.d. in de UKW-periode. Het gaat dus om een keuze, u bent niet verplicht om mee te doen.

 

Waarom Loyalis
Sociale partners kwamen tot de keuze Loyalis omdat de verzekering bij tijdige aanmelding geen medisch acceptatietraject kent, omdat er geen uitsluitingsbepalingen over oorlogsrisico en molest bestaan en omdat de uitkering altijd doorloopt tot op de in de toekomst geldende AOW-gerechtigde leeftijd. Er geldt geen uitsluiting als een burger wordt uitgezonden als militair en er geldt ook geen Carenz periode waarin uitbetaling wordt uitgesloten als de defensiemedewerker bijv. binnen een jaar na afsluiten verzekering komt te overlijden. Bovendien worden de militairen met UKW onder dezelfde voorwaarden meegenomen.

 

De individuele verzekering
Het bleek niet mogelijk om deze semicollectieve Anw-hiaatverzekering ook aan te bieden aan gepensioneerden en aan ex-defensiemedewerkers met een defensie uitkering vanwege het ontbreken van een actuele relatie met de werkgever Defensie (uitgezonderd de UKW-ers). Deze mensen zijn aangewezen op een individuele Anw-hiaatverzekering die ook bij Loyalis kan worden afgesloten.

 

Wel of niet verzekeren
Wel of niet verzekeren van het eventuele Anw-hiaat hangt af van ieders persoonlijke wensen en omstandigheden. Misschien bent u al voldoende verzekerd en/of heeft u geen aanvullende financiële verzekering nodig. Het is onmogelijk een eensluidend advies te geven omdat dit afhankelijk is van uw individuele omstandigheden. Voor de oudere en voor de gepensioneerde defensiemedewerker met (veel) dienstjaren voor 1996 bestaat er de zgn. Anw-aanvulling. Dit is een aanvulling op het nabestaandenpensioen die tot uitkering komt zo gauw de Anw-compensatie komt te vervallen, dus vanaf 1 mei 2018. Die Anw-aanvulling is er voor zowel de burger als de militair.

 

GOV|MHB
Een aantal elementen waren voor GOV|MHB van belang. Allereerst was het het uitgangspunt voor ons om bij een vervangend product uit te gaan van een verplicht collectief karakter van de regeling. Enerzijds omdat hierdoor de premie (alle werknemers en de werkgever betalen dan mee) aanzienlijk lager is dan een vrijwillige semicollectieve regeling. Anderzijds vanwege de hoeveelheid en complexiteit van factoren die u moet afwegen om vast te stellen of een vervangend product voor de Anw-compensatie benodigd is. In plaats van te moeten oordelen of een dergelijke verzekering nu of in de toekomst benodigd is, zou een verplicht collectief product naar inzicht van de GOV|MHB, een beter alternatief zijn geweest. Een andere optie zou een product met eveneens een verplicht karakter met een duur van vier of vijf jaar zijn geweest , zodat de deelnemer de tijd heeft om zich voor te bereiden op op een andere inkomenssituatie en eventueel de vrijwillige regeling. De solidariteit die daarmee wordt gegarandeerd prevaleerde voor ons boven het feit dat niet iedereen gebruik mag of kan maken van de uitkering die voortvloeit uit het vervangende product. Bovendien kende de huidige regeling dezelfde solidariteit.

 

Het tweede element betreft de structurele vrijval van het werkgeversdeel van de premie voor de huidige Anw-compensatieregeling. Defensie heeft dit niet in het vervangend product willen verwerken, maar stelde voor om de vrijval te betrekken bij het overleg over de arbeidsvoorwaarden. Wij zouden graag zien dat de vrijval direct ten goede komt aan de salarisontwikkeling van de militairen. Dit zal wat deze vrijval betreft dan ook ons standpunt worden in het overleg over de arbeidsvoorwaarden.

 

Het voorstel van Defensie is dus vanwege het vrijwillige karakter en de bestemming van de premievrijval niet hetgeen wij ons als vervangend product hadden voorgesteld. De huidige regeling is echter na een eerdere verlenging maar tot 1 mei 2018 van kracht. Daarom is het in ons aller belang en vooral voor het defensiepersoneel om vanaf deze datum over een vervangend product te kunnen beschikken. Deze tijdsdruk en het diepgaande verschil met andere partijen over het al of niet collectief verzekeren heeft uiteindelijk ertoe geleid dat de GOV|MHB heeft ingestemd met het voorstel.

 

Hoe kan ik me verzekeren?
Defensie komt op het Intranet met informatie. Later ontvangen de actieve defensiemedewerkers alle informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor de Anw-hiaatverzekering via een e-mail. De voormalig defensiemedewerkers worden hierover per brief geïnformeerd.

 

ANW

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04