De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Vragen van leden over de semi collectieve ANW hiaatverzekering bij Loyalis

Er leven bij onze leden nog vragen omtrent de per 1 mei 2018 vervallen collectieve verplichte ANW compensatie van ABP, de financiële gevolgen daarvan en wat nu te doen. Het gaat dan meestal om de ‘neem nou mijn geval’ vragen en die zijn lastig te beantwoorden. Dat komt omdat het antwoord in iedere individuele situatie anders is. Er is een verplicht voor alle ABP-deelnemers geldend stukje pensioen voor uw partner vervallen en nu moet u individueel bepalen of en in hoeverre u dat stukje pensioen voor uw partner wel of niet gaat invullen door het sluiten van een ANW-hiaat verzekering. Die keuze hangt af van de hoogte van de voor u geldende zgn. ANW aanvulling en verder van de financiële situatie van uw partner als u komt te overlijden voordat uw partner AOW-gerechtigd is. Het gaat nl. in alle gevallen om een compenserend stuk inkomen tot de AOW-datum van uw partner. Een eerder voor iedereen verplicht (sommigen vinden paternalistisch) geregeld ABP pensioen waar u geen omkijken naar had maar wel een premie voor betaalde, wordt een knap ingewikkeld stukje verzekeringswerk met de vraag of u gezien het risico bereid bent de premie te betalen. Als u de kwestie serieus neemt zult u toch echt in de papieren moeten duiken.

 

1. ABP ANW-compensatie
Indien er geen recht bestond op de ANW-uitkering van de overheid (geen kinderen onder de 18, of partner niet minstens 45% arbeidsongeschikt), kwam in beginsel de ANW compensatie van ABP tot uitkering.
In eerste instantie was de hoogte van de ANW compensatie afhankelijk van uw dienstjaren. Bij een aantal dienstjaren van 30 of meer (toekomstige dienstjaren tot pensioendatum worden meegeteld) lag de ANW compensatie op het maximum van zo’n € 11.000,-. En omdat bovenop de ANW compensatie ook nog een zgn. Loonheffingcompensatie werd uitbetaald (een bedrag ter hoogte van de te betalen sociale premies plus belasting over de ANW compensatie), kwam het totale compensatiebedrag van ABP uit op maximaal zo’n € 15.000,-. Militairen zijn in veel gevallen lang in dienst bij Defensie en komen daarom in veel gevallen ook aan dat hoge aantal dienstjaren met de maximale compensatie. Er kan bijv. bij burgerambtenaren die later in dienst zijn gekomen sprake zijn van minder dienstjaren en een navenant lagere ANW compensatie van bijv. enkele duizenden euro’s.

 

In tweede instantie was de hoogte van de ANW compensatie afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit arbeid van uw partner. Bij een partnerinkomen tot zo’n € 10.000,- werd de ANW-compensatie niet aangetast. Tussen de ongeveer € 10.000,- en € 25.000,- werd de ANW compensatie naar rato verminderd. Boven ongeveer € 25.000,- inkomen van de partner was de ANW compensatie gekrompen tot nihil.

 

De ANW compensatie was een aanvulling op het partnerpensioen en daarvan verder onafhankelijk. Het bedrag aan ANW compensatie op uw UPO 2017 hoeft niet het goede bedrag te zijn omdat het ABP niet kan weten of u in aanmerking komt voor de ANW uitkering van de overheid en ook niet of uw partner eigen inkomen heeft. En dat bedrag aan ANW compensatie op uw UPO 2017 is dus vanaf 1 mei 2018 vervallen.

 

De ANW compensatie geldt dus voor overlijdensgevallen vóór 1 mei 2018, voor op 1 mei 2018 lopende uitkeringsgevallen en voor de zgn. schrijnende gevallen tot 2023 (om gezondheidsreden niet of alleen tegen hoge kosten verzekerbaar). De ANW compensatie kwam tot uitkering vanaf het moment van uw overlijden totdat uw partner AOW-gerechtigd is.

 

2. ABP ANW-aanvulling
Bij het afschaffen van de ANW-compensatie per 1 mei 2018 bleek dat deelnemers met dienstjaren vóór 1996 per die datum recht hebben op de zgn. ANW-aanvulling. Oftewel, hoe meer dienstjaren voor 1996 hoe hoger de ANW-aanvulling. De ANW aanvulling komt tot uitkering vanaf het moment van uw overlijden totdat uw partner AOW-gerechtigd is. De ANW aanvulling is een aanvulling op het partnerpensioen en daarvan verder onafhankelijk. De ANW aanvulling komt, voor zover er recht op bestaat, altijd tot uitkering en heeft geen relatie met de hoogte van het inkomen van de partner of de ANW-uitkering van de overheid. De ANW aanvulling valt niet zo hoog uit als de ANW compensatie, maar oudere deelnemers met veel dienstjaren voor 1996 kunnen toch rekenen op een bedrag van € 6.000,- á € 7.000,-. Het zal vaker om lagere bedragen gaan. ABP deelnemers die vanaf 1996 in dienst zijn getreden bij een overheidsorganisatie, komen dus in het geheel niet in aanmerking voor de ANW aanvulling. De hoogte van uw ANW aanvulling kunt u opvragen bij ABP.

 

3. Loyalis semi collectieve ANW hiaatverzekering
Vervolgens hebben we de vrijwillige semi-collectieve ANW-hiaatverzekering bij Loyalis die de bonden onlangs met Defensie hebben afgesproken ter vervanging van de ANW compensatieregeling. Deze verzekering geldt alleen voor actieve werknemers en UKW-ers. U bepaalt zelf of u de verzekering afsluit en welk van de bedragen u verzekert. De ANW-hiaatverzekering keert uit vanaf het moment van uw overlijden tot de dag dat uw partner AOW-gerechtigd wordt. Deze verzekering keert altijd het door u verzekerde bedrag uit, ongeacht de hoogte van het partnerpensioen, ongeacht of er een ANW-uitkering van de overheid tot uitbetaling komt, ongeacht of er recht bestaat op de ANW-aanvulling, en ongeacht de hoogte van het eigen inkomen van uw partner.

 

Het inkomen van uw partner is afhankelijk van meerdere factoren: bijv. het eigen inkomen, het wegvallen van hypotheeklasten bij overlijden, een tot uitkering komende levensverzekering, maar ook van bijv. hogere kinderopvanglasten. U zult zelf die inkomenssituatie in kaart moeten brengen, een algemeen advies is niet te geven.
ABP deelnemers met veel dienstjaren voor 1996 en dus een hoge ABP ANW-aanvulling, kunnen na opvraag van de hoogte van de ANW aanvulling bij ABP, berekenen of zo’n ANW hiaatverzekering in hun individuele situatie nodig is. Jongere ABP deelnemers zonder of met een lage ANW aanvulling wordt geadviseerd de financiële situatie van de partner bij uw overlijden in kaart te brengen (als basis valt een inkomen weg en komt een partnerpensioen tot uitkering) en het verzekeringsaanbod van Loyalis te bestuderen. De getoonde premie is een bruto premie, u krijgt dus belastingteruggave. Over de uitkering wordt belasting geheven. Het sluiten van deze semi collectieve ANW hiaatverzekering bij Loyalis kan nog tot 15 juni 2018 zonder medische controle.

 

4. Loyalis individuele ANW hiaatverzekering
Voor ABP-deelnemers van Defensie met bijv. een SBK-uitkering en voor gepensioneerden geldt deze vrijwillige semi-collectieve ANW hiaatverzekering niet. Deze ex-defensiemedewerkers zijn aangewezen op een individuele verzekering bij Loyalis of welke verzekeraar dan ook. Er zijn dan andere minder aantrekkelijke voorwaarden van toepassing.
De getoonde premie is een netto premie. U krijgt dus geen belastingteruggave. Daartegenover staat dat de uitkering belastingvrij is.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04