De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Reactie CMHF op bericht Defensie over verdeling pensioenpremie

Op 3 december jl. heeft Defensie op Intranet een bericht gepubliceerd over de verdeling van de pensioenpremie. Het ABP heeft namelijk aangegeven dat de pensioenpremie vanaf 1 januari 2019 stijgt van 25,2% naar 26,1%. Defensie wil overleg met de bonden over de premieverdeling om te voorkomen dat de militair er in het inkomen op achteruit gaat. Maar is dit wel het geval en hoe zit dit nou precies met het vaststellen van de premieverdeling?

Wat gaat er gebeuren met de pensioenpremie van militairen?
Het ABP heeft aangegeven in de pensioenregeling van militairen te gaan ingrijpen door vanaf 1 januari 2019 een basismiddelloonregeling in te gaan voeren. Derhalve is de premieverhoging zoals het ABP deze naar de militairen heeft gecommuniceerd op deze voorgenomen regeling gebaseerd. Betekent dit dan ook dat zoals Defensie stelt de militair meer pensioenpremie gaat betalen? Nee, dat is niet het geval. Weliswaar zal de totale premie stijgen, maar een andere verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer zorgt ervoor dat de militair niet meer premie hoeft te betalen. De opslag die militairen als gevolg van de ‘koppelafspraak’ betalen zal afnemen wat leidt tot een andere verdeling van de premie. De totale premie stijgt maar de werkgever gaat meer betalen en de werknemer (de militair) minder.

Daarnaast is de CMHF is van mening dat door het uitvoeren van een middelloonregeling door het ABP de hele koppelafspraak zou moeten wegvallen, deze is namelijk alleen van toepassing bij een eindloonregeling. De verdeling tussen werkgever en werknemer zou dan naar de gebruikelijke 70/30-verdeling terug moeten. Hierdoor zal de militair netto er zelfs op vooruit gaan.

Premie in geval continueren eindloon
Afgelopen week hebben wij, de CMHF sector Defensie, hierover al een brief gestuurd aan Defensie met het verzoek duidelijkheid te geven over de pensioenpremie voor 2019. In de brief hebben wij ook gevraagd naar de premiesamenstelling en -verdeling in 2019 in het geval dat de pensioenregeling niet verandert. In dat geval wordt de huidige eindloonregeling incl. backservice gecontinueerd. Als ons vermoeden klopt dan zijn de uitspraken in het SOD en berichtgeving van Defensie over het voortzetten van de eindloonregeling en het feit dat dan de premie voor de militair zal stijgen onjuist. Het voorstel van de bonden om de huidige eindloonregeling te continueren leidt er namelijk niet toe dat de militair meer premie moet betalen.

De brief die wij hebben verstuurd kunt u hier vinden.

Overleg met Defensie
Defensie roept de bonden op om in overleg te treden over de premieverdeling. Formeel dienen Defensie en de bonden inderdaad jaarlijks overeenstemming over de premieverdeling te bereiken. Wij zijn echter nog steeds van mening dat sociale partners over het aanpassen van de pensioenregeling gaan en het ABP niet bevoegd is om zelfstandig in de pensioenregeling in te grijpen. Daarom zou het heel hypocriet zijn om met Defensie overleg te voeren over de premieverdeling van een pensioenregeling die naar onze mening onrechtmatig is. Defensie heeft ervoor gekozen om zich niet te verzetten tegen het ingrijpen van het ABP en is dus ook medeverantwoordelijk voor alle gevolgen die dit heeft voor de militair. Zowel in de zin van de te betalen premie als de waarde van het pensioen. Het is dus erg vreemd dat de schuld door Defensie juist bij de bonden wordt gelegd en dat naar onze mening militairen op een verkeerd been worden gezet door te stellen dat de premie voor hen volgend jaar omhoog gaat als bonden niet in overleg treden.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04