De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 2 | 2024

Download bulletin

Nieuwe pensioenregeling voor militairen

De afgelopen weken zijn Defensie en de bonden tot een belangrijke mijlpaal gekomen als het gaat om de pensioenregeling voor militairen. Een hoofdlijnenresultaat en een concept transitieplan zijn overeengekomen voor de nieuwe pensioenregeling voor militairen.

Voor de meeste van u zal dit misschien niet bekend zijn. Ik snap ook heel goed dat een arbeidsvoorwaardenakkoord veel meer tot de verbeelding spreekt dan een pensioenakkoord. Het gaat namelijk over het inkomen en de overige arbeidsvoorwaarden van nu. Vooral jonge mensen maken zich helemaal nog niet druk om hun pensioen. Maar het gaat wel degelijk over veel geld en het is ook echt belangrijk voor iedereen, gepensioneerden, mensen die bijna met pensioen gaan maar ook diegene die nog in dienst zitten, jong en oud. Daar komt nog bij dat het heel complex is en dat niet iedereen het goed begrijpt. Maar ook daar heeft u een vakbond voor, om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen en het beste resultaat te behalen. Er is bijna twee jaar hard gewerkt om dit resultaat mogelijk te maken. Vele vragen zijn gesteld en beantwoord, vele berekeningen zijn gemaakt. We hebben gekeken naar toekomstige financiële ontwikkelingen. Wat als het economisch slecht gaat en wat als het juist goed gaat. Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor de verschillende groepen bij Defensie? Van soldaat tot generaal en van jong tot oud. Na jaren lange discussie is in juli 2023 de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) in werking getreden. Hoewel wij geen voorstander waren was de wet een feit en dienden wij als sociale partners bij Defensie ervoor te zorgen dat de pensioenregeling voor militairen binnen de wet uitgevoerd wordt. Daarbij moet gezegd worden dat wij bij de sector Defensie alleen over de pensioenregeling voor militairen gaan en dat de Pensioenkamer over de pensioenen van alle andere medewerkers bij de overheid en onderwijs gaat. Dus de Pensioenkamer gaat ook over de pensioenen van de burgermedewerkers bij Defensie. Omdat overeengekomen is dat we beiden in de algemene ABP-regeling opgaan zijn de afspraken die wij bij Defensie maken en die de Pensioenkamer maakt nauw met elkaar verbonden. Verder hebben we de huidige militaire regeling als uitgangspunt genomen en gekeken waar aanpassingen nodig zijn om aan de WTP te voldoen. De komende tijd zal eerst het hoorrecht worden toegepast om verenigingen van pensioengerechtigden en/of verenigingen van gewezen deelnemers de mogelijkheid te geven een oordeel uit te spreken over het transitieplan. Het hoorrecht wordt uitgevoerd door de pensioenkamer maar de sector Defensie ondersteunt de Pensioenkamer hierbij. Na het hoorrecht volgt de achterbanraadpleging. Ook de GOV|MHB zal een achterbanraadpleging houden. Wij zullen uitleg geven over wat wij hebben bereikt in het hoofdlijnenresultaat en het transitieplan en geven u de gelegenheid uw mening te geven. Net als bij een arbeidsvoorwaardenakkoord bepalen de leden of wij instemmen. Wij zullen daarbij de stemmen van zowel de gepensioneerden, de nog niet gepensioneerde oud militairen en de actieve militairen meewegen. Het transitieplan is namelijk voor iedereen van groot belang.

Download bulletin

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04