De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Toelage Buitenland aangepast

Met ingang van heden wordt de Toelage Buitenland aangepast. Verschillende parameters leveren in de toekomst een hogere of lagere toelage op dan heden het geval is. Door het aanpassen van verschillende parameters komt een rechtvaardigere Toelage Buitenland tot stand.

 

Sinds de invoering van de Nieuwe Systematiek Buitenlandtoelage (NSTB) in 2008 is door o.a. de GOV|MHB in het Georganiseerd Overleg met regelmaat aandacht gevraagd voor het feit dat de NSTB in een aantal gevallen tot onbevredigende uitkomsten leidt. Met name de militairen geplaatst aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bleken in veel gevallen geld toe te moeten leggen op hun buitenlandplaatsing.

Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel kwamen tot de conclusie dat het huidige stelsel enige mogelijkheden biedt om door aanpassingen in de parameters te komen tot een rechtvaardigere uitkomst, die bovendien op korte termijn kan worden geïmplementeerd.

 

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • de factor afstand krijgt meer gewicht;
  • de factor meeverhuisde kinderen krijgt meer gewicht;
  • de zogeheten ‘meerkosten beginperiode’ zijn bedoeld voor kosten bij aankomst in het buitenland.

 

Afstand:
Gezinnen met kinderen krijgen meer punten voor de parameter ‘Afstand’, met uitzondering van gezinnen, zowel met als zonder kinderen, geplaatst én woonachtig in België of Duitsland; aan hen worden minder punten voor de parameter ‘Afstand’ toegekend.
Als gevolg van deze aanpassing ontvangen gezinnen geplaatst en woonachtig in België of Duitsland voortaan € 40,48 per maand minder aan buitenlandtoelage. Gezinnen met kinderen geplaatst én woonachtig in de rest van Europa ontvangen € 40,48 per maand meer aan buitenlandtoelage. Gezinnen met kinderen geplaatst én woonachtig buiten Europa ontvangen € 80,96 per maand meer aan buitenlandtoelage.

 

Meeverhuisde kinderen:
Gezinnen zonder kinderen ontvangen geen tegemoetkoming meer voor de parameter ‘Verlies schooljaren kinderen’.
Als gevolg van deze aanpassing ontvangen gezinnen zonder kinderen geplaatst én woonachtig in Europa (incl. België of Duitsland) daardoor per maand € 141,68 minder aan buitenlandtoelage. Gezinnen zonder kinderen geplaatst én woonachtig buiten Europa € 202,40 minder aan buitenlandtoelage.

 

De verhoging toelage-buitenland (VTB), het bedrag per maand waarmee de toelage wordt verhoogd voor elk meeverhuisd kind, wijzigt per kind woonachtig binnen Europa van € 41,95 in € 76,80 en per kind woonachtig buiten Europa van € 95,00 in € 164,69.

 

Meerkosten beginperiode:
De maandelijkse tegemoetkoming ‘meerkosten beginperiode’ wordt uit de buitenlandtoelage gehaald en voortaan in zijn geheel bij aanvang van de plaatsing uitbetaald. Gelijktijdig wordt het maximaal te lenen bedrag aanloopkosten gehalveerd.

 

De bedragen van de eenmalige tegemoetkoming meerkosten beginperiode zijn als volgt:

 

  binnen Europa buiten Europa
Voor de defensieambtenaar die metterwoon gevestigd is in het land van plaatsing € 5.062,13 € 9.063,49
Voor de defensieambtenaar die van rijkswege wordt gehuisvest in het land van plaatsing € 1.457,28 € 2.431,28

 

Het bovenstaande tabelbedrag hoort bij een plaatsingsduur van 36 maanden. Bij alle plaatsingsperiodes die afwijken van 36 maanden, wordt het tabelbedrag evenredig aangepast met een maximum van de duur van de initiële plaatsingsperiode.
De tegemoetkoming meerkosten beginperiode hoeft niet te worden terugbetaald indien de plaatsing door onvoorziene omstandigheden voortijdig wordt beëindigd én de beëindiging het gevolg is van omstandigheden die niet aan de militair of burger ambtenaar te wijten zijn.

 

Overgangsbeleid:
De bovengenoemde wijzigingen gelden per 1 juli 2015. Dat betekent dat voor alle medewerkers die na die datum een plaatsingsbeschikking krijgen, alle hierboven bedoelde genoemde wijzigingen van toepassing zijn.

 

Voor alle medewerkers met een plaatsingsbeschikking (dan wel een eerder afgesproken verlenging) van voor 01 juli 2015 geldt :

 

Met betrekking tot de parameter ‘Afstand’:

  • Alle gezinnen geplaatst én woonachtig in België of Duitsland behouden de maandelijkse tegemoetkoming in de toelage buitenland gedurende de initiële dan wel de voor of op 1 juli 2015 afgesproken resterende plaatsingsduur;
  • Aan de gezinnen met kinderen geplaatst én woonachtig buiten België en Duitsland wordt met ingang van de peildatum het nieuwe aantal punten voor ‘Afstand’ toegekend;
  • Met betrekking tot de parameter ‘Verlies schooljaren kinderen’:
  • De gezinnen zonder kinderen behouden de maandelijkse tegemoetkoming in de toelage buitenland gedurende de initiële dan wel de voor of op 1 juli 2015 afgesproken resterende plaatsingsduur;
  • De gezinnen met kinderen gaan met ingang van 1 juli 2015 het nieuwe bedrag van de verhoging toelage-buitenland ontvangen.

 

Met betrekking tot de parameter ‘meerkosten beginperiode’:

  • Iedereen behoudt de maandelijkse tegemoetkoming in de toelage buitenland gedurende de initiële dan wel de voor of op 1 juli 2015 afgesproken resterende plaatsingsduur.

 

Onvoorziene effecten:
Indien de datum van 1 juli 2015 leidt tot kennelijke onredelijkheid in gevallen waarin de datum van de plaatsingsbeschikking ligt na de peildatum maar er al voor de peildatum een voornemen tot plaatsing bestond, dan kan de betrokken medewerker de Begeleidingscommissie Buitenland (BCO) verzoeken om daarover een zwaarwegend advies uit te brengen zoals bedoeld in de instellingsbeschikking van de BCO.

 

Technische invoering
Als gevolg van de noodzakelijke aanpassingen van de technische systemen is het niet mogelijk bovengenoemde wijzigingen al in de maand juli op de loonstroken door te voeren.
Naar verwachting zullen bovengenoemde wijzigingen in de maand september, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, worden geëffectueerd.

 

GOV|MHB
De GOV|MHB is tevreden dat na een langdurig proces er nu eindelijk overeenstemming is op bovengenoemde elementen van de Toelage Buitenland. Met het wijzigen van deze elementen wordt aan een deel van de klachten die bestaan over de huidige Toelage Buitenland, met name in Noord Amerika en De West, tegemoetgekomen.

Op andere klachten m.b.t. plaatsingen in het Buitenland, zoals tegemoetkoming woninghuur, zijn de onderhandelingen nog gaande. De GOV|MHB verwacht dat ook voor de noodzakelijke wijzigingen t.b.v. deze klachten tot overeenstemming zal worden gekomen. Al zal dit naar alle waarschijnlijkheid nog enige tijd vergen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04