De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Erkenning van de bijzondere positie van de militair. Burgerpersoneel bij Defensie behoudt ook ambtenarenstatus.

Vandaag is in de Tweede Kamer gestemd over het initiatiefvoorstel ‘Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren’.  Het initiatief wetsvoorstel om bijna alle ambtenaren dezelfde rechtspositie te geven als de werknemers in het bedrijfsleven in Nederland. De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid van stemmen ingestemd met dit voorstel, inclusief het behoud van de ambtenarenstatus voor militairen én het amendement om het burgerpersoneel bij Defensie ook uit te sluiten van de ‘normalisatie’.
 
Bij monde van minister van Binnenlandse Zaken Plasterk had op donderdag 23 januari al zijn steun uitgesproken voor dit wetsvoorstel van D66 en CDA. Minister Plasterk gaf daarbij wel aan dat de regering de indieners van het initiatiefvoorstel nadrukkelijk adviseerde om de gehele sector Defensie tot de uitzonderingen te laten behoren, dus ook het burgerpersoneel bij Defensie.
Minister Plasterk: “Na intern beraad en in overleg met de portefeuille houdende collega's is het standpunt van de regering dat het onverstandig zou zijn om binnen deze sectoren een grens te trekken tussen wel en niet uniform dragend personeel. Het advies van de regering is dan ook om de sector politie integraal, de sector Defensie inclusief het burgerpersoneel en de rechterlijke macht inclusief het Openbaar Ministerie uit te sluiten van de normalisering.”

Uitzonderingspositie 
Het oorspronkelijke initiatiefvoorstel werd in november 2010 ingediend door het CDA-Tweede Kamerlid Van Hijum en het toenmalige D66-Tweede Kamerlid Koser Kaya. In dit oorspronkelijke voorstel werden drie soorten ambtenaren uitgezonderd van de beoogde 'normalisatie', namelijk de leden van de rechterlijke macht en de geüniformeerde medewerkers bij de Politie en bij Defensie. 
Het niet uitsluiten van (o.a.) de niet-geüniformeerde medewerkers bij de Politie en Defensie leidde tot een intensieve politieke lobby van verschillende belangenorganisaties, waaronder deGOV|MHB.
Mede hierdoor zijn in de aanloop naar het debat van afgelopen donderdag en de stemming van vandaag verschillende amendementen ingediend op het oorspronkelijke initiatiefvoorstel. In deze amendementen werd er o.a. op aangedrongen ook het ondersteunende politie- en (burger) defensiepersoneel de ambtelijke rechtspositie te laten behouden.
 

GOV|MHB
De GOV|MHB is verheugd te constateren dat de regering en de Tweede Kamer het belang hebben ingezien van het behoud van de ambtenarenstatus voor militairen, op grond van hun bijzondere positie, alsmede het belang om ook het burgerpersoneel bij Defensie uit te zonderen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04