De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Vrijdag 15 november heeft het Kabinet ingestemd met het verlengen van de Patriot-missie in Turkije met 12 maanden.
Nederland zal door deze verlenging tot eind januari 2015 een bijdrage blijven leveren aan de bescherming van de bevolking en het grondgebied van NAVO-bondgenoot Turkije en de de-escalatie van de crisis langs de zuidoostelijke grenzen van het bondgenootschap.
Ook Duitsland en de Verenigde Staten hebben hetzelfde voornemen.
 
Personeel
In de Kamerbrief waarin het besluit tot verlenging aan de Tweede kamer wordt meegedeeld, wordt ook ingegaan op het betrokken personeel.
 
Het Kabinet erkent dat de afspraken met betrekking tot de uitzendbescherming, door dit besluit, voor een deel van het personeel niet kunnen worden nagekomen. Het Kabinet acht het echter, vanwege de dreiging in Turkije en de bondgenootschappelijke solidariteit, aanvaardbaar dat Defensie, bij uitzondering, voor een beperkte groep uitgezonden militairen tijdelijk de uitzendbescherming aanpast. Het betreft hier initieel 90 van de 270 functies, in de loop van 2014 afnemende naar 60, 20 en uiteindelijk 4 functies.
 
Maatregelen
Om de belasting voor de militair en het thuisfont te beperken neemt Defensie concrete maatregelen.
Het betreft de aanpassing van de frequentie en de duur van de uitzendperiode en andere, compenserende maatregelen. In plaats van één lange rotatie is bijvoorbeeld gekozen voor korte rotaties, waardoor de betrokken militairen minder lang aaneengesloten van huis zijn. Verder zal Defensie zo flexibel mogelijk omgaan met de repatriëringsregeling als de persoonlijke omstandigheden van militairen of van het thuisfront dat vereisen.
 
 
Sector Overleg Defensie
De minister van Defensie heeft de Centrales meegedeeld dinsdag 19 november as, in de vergadering van het Sector Overleg Defensie, met de Centrales te willen spreken over de ontstane situatie en bovengenoemde compenserende maatregelen.
 
De GOV|MHB zal deze vergadering ingaan met het uitganspunt dat het niet zo kan zijn dat het defensiepersoneel moet opdraaien voor de keuzes die Defensie, met steun van de verschillende Kabinetten, in het (recente) verleden heeft gemaakt, maar waarvoor Defensie en het huidige Kabinet nu geen verantwoordelijkheid wensen te nemen. Wellicht dat de minister de GOV|MHB in de komende vergadering van het Sector Overleg Defensie kan overtuigen dat dit niet het geval is.
 
Houdt de website in de gaten voor het laatste nieuws.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04