De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Uitleg loonontwikkeling Onderhandelingsresultaat Arbeidsvoorwaarden

De afgelopen dagen zijn er veel reacties gekomen op het onderhandelingsresultaat arbeidsvoorwaarden 2018-2020. Onder andere op de loonontwikkeling. Vaak wordt, terecht, het vergelijk gemaakt met de loonontwikkeling die de sector Rijk is overeengekomen in hun cao. Defensie slechts 3,9% ten opzichte van 7% bij het Rijk? Hieronder willen wij kort uitleggen hoe de loonontwikkeling bij Defensie is verdeeld en hoe dit ten opzichte van het Rijk gezien moet worden. Of het voldoende is bepalen uiteindelijk de leden, maar dan wel op basis van de feitelijke situatie.

Looptijd en verdeling
Om te beginnen is er bij het AV-resultaat van Defensie sprake van een looptijd van 21 maanden in plaats van 30 maanden zoals dat bij het Rijk het geval is. In deze looptijd is er sprake van een loonsverhoging van 3,9% van het primaire loon en van een verhoging van 1,93% van de eindejaarsuitkering. In totaal is dat dus 5,83% loonsverhoging. De verhoging van het primaire loon merkt u direct op uw maandelijkse inkomen, de verhoging van de eindejaarsuitkering ontvangt u in de maand november bij de uitbetaling van deze eindejaarsuitkering. Beide zullen echter zorgen dat uw jaarlijks inkomen stijgt. Daarnaast is er ook een eenmalige uitkering afgesproken van €600 die in oktober 2018 wordt uitbetaald. Door fiscale wetgeving wordt er over deze eenmalige uitkering een hoger belastingtarief geheven als de rest van het inkomen. Bij de jaarlijkse belastingaangifte wordt dit echter verrekend op basis van het daadwerkelijke tarief.

Vergelijking met het Rijk
De 5,83% loonsverhoging is echter nog steeds minder dan de 7% die de sector Rijk is overeengekomen. Dit heeft te maken met het verschil in looptijd. Het akkoord van het Rijk loopt vanaf 1 januari 2018 en die van Defensie vanaf 1 oktober 2018. Om een goede vergelijking te kunnen maken moeten dezelfde perioden vergeleken worden. De loonsverhoging die bij de sector Defensie in het vorige akkoord is overeengekomen voor 2018 is hierbij tevens van belang. In het overzicht hieronder is dit zichtbaar gemaakt.

De loonontwikkeling bij Defensie over de periode 1 januari 2018 tot en met 1 juli 2020 is dan in totaal 7,53% en dus zeker niet minder dan bij het Rijk. Over de looptijd van Defensie krijgt het Rijk maar 4% loonsverhoging.

Inflatie
De uiteindelijk percentages van de loonontwikkeling zeggen natuurlijk nog steeds niet wat uiteindelijk overblijft aan koopkracht. Daarvoor is de (verwachte) inflatie een belangrijke factor. Voor de jaren 2018 en 2019 verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 1,6% respectievelijk 2,3% inflatie (Bron: Raming CEP 2018 van juni 2018). De loonontwikkeling bij Defensie over deze jaren is dus (aanzienlijk) hoger.
Daarnaast spelen hier nog fiscale compensatie maatregelen van de overheid zoals deze op Prinsjesdag zullen worden voorgesteld maar reeds in de diverse dagbladen te vinden zijn. Overigens zullen deze niet substantieel bijdragen maar zeker niet ten koste gaan van de loonsverhoging.

CMHF sector Defensie
Hoewel de verdeling anders is gekozen en de looptijden niet gelijk zijn, is de loonontwikkeling bij defensie niet slechter als die van de sector Rijk. Ook is er over die jaren (gebaseerd op de huidige ramingen) sprake van een hogere loonstijging dan de inflatie. Voor sommige groepen militairen komt daar nog bij dat het netto inkomen ook stijgt doordat er minder pensioenpremie betaald moet worden. Of het daarmee een goed loonbod is bepalen uiteindelijk de leden tijdens de ledenraadpleging.

Bij deze beoordeling is het van belang om te overwegen: doet dit bod recht aan de Defensienota “Investeren in onze mensen”?  En specifieker: wat vinden de officieren hiervan? Naast het loonbod geldt voor een groep officieren namelijk dat zij door de invoering van het middelloonstelsel te maken kunnen krijgen met een aanzienlijk slechter pensioenperspectief. Dat is de reden dat wij zonder de andere bonden dit bod aan onze leden gaan voorleggen en uitleggen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04