De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Defensie en Centrales hervatten arbeidsvoorwaardenoverleg

De Centrales (bonden in het overleg) en de staatssecretaris van Defensie hebben op 31 januari jl. afgesproken om in de week van 4 februari inhoudelijk verder te gaan praten over een sterk verbeterd en duidelijk arbeidsvoorwaardenresultaat zonder open eindjes.

Voor de Centrales was bij de start van het overleg de grote vraag: is er meer financiële en beleidsmatige ruimte om samen te kunnen komen tot een verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat? Daarnaast speelt de vertrouwenskwestie en het voortdurend niet nakomen van afspraken door de werkgever.

De Centrales zijn bereid om het conflict over de militaire pensioenen ‘buiten’ de vergadering van het SOD te laten. Het verschil van inzicht blijft dus bestaan, maar het is voor de Centrales belangrijk om zo snel als redelijkerwijs mogelijk tot een breed gedragen arbeidsvoorwaardenresultaat, met een pensioenstelsel specifiek voor militairen, te komen. In haar reactie gaf staatssecretaris Visser aan dat een verschil van mening over de pensioenregeling niet in de weg moet staan van een gesprek over de arbeidsvoorwaarden.

Zij wilde praten over het herstel van vertrouwen en het nakomen van afspraken, voor de Centrales een belangrijk punt om überhaupt weer te gaan onderhandelen.
Daarop gaf de staatssecretaris aan: “Het is mijn ambitie om te komen tot een pakket van arbeidsvoorwaarden inclusief een structurele afspraak over een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Ik deel de urgentie om tot een voor iedereen aanvaardbaar resultaat te komen. De benodigde aanvullende financiële en beleidsmatige ruimte daarvoor is er.” Zij houdt wel een slag om de arm: “Je moet altijd prioriteiten stellen.”
Verder gaf de staatssecretaris aan de overlegafspraken in het vervolg te zullen respecteren.

Defensiepersoneel NU op één
De Centrales hebben daarop aangegeven dat hun vertrouwen in de werkgever Defensie nog altijd niet volledig is hersteld. Een echte oplossing moet onder meer komen uit een sterk verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat voor het defensiepersoneel.
In het laatste nationaal plan voor Defensie hebben de minister en de staatssecretaris aangegeven hoe Nederland denkt de Defensie-uitgaven tot 2024 te kunnen laten groeien. Maar in de top 5 van de prioriteiten kwam het defensiepersoneel niet voor. De Centrales willen niet wachten tot 2020, het jaar waarin er een ‘herijkte’ Defensienota moet komen. Dat is volgens ons echt veel te laat. Defensiepersoneel dient NU op één te staan, elke dag die wij langer wachten schaadt het vertrouwen van het personeel, vergroot de uitstroom en lossen de problemen niet op. Defensie kan alleen groeien als het vertrouwen hersteld wordt en de negatieve spiraal wordt omgebogen. Wij moeten daarvoor met z’n allen op dit moment een sprong in het duister maken. Een deel van de oplossing kan zitten in een sterk verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat.

Wij zijn in belang van het defensiepersoneel in het algemeen en van onze leden in het bijzonder bereid om die sprong te maken. Er moet niet alleen een sterk verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat komen, dat moet er bovenal snel zijn, dat moet duidelijk zijn en mag geen open eindjes bevatten. Dat gaat onze leden niet helpen. De afspraken die wij met Defensie op 31 januari hebben gemaakt over het nakomen van de overlegafspraken, maar ook de toezeggingen over de additionele financiële en beleidsmatige ruimte, moeten dan wel onverkort worden nagekomen en waargemaakt!

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04