De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Geen geschil over interpretatie pensioengevendheid eenmalige uitkeringen

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft op 5 februari jl. overeenstemming bereikt over de interpretatie van de arbeidsvoorwaardenafspraken 2018-2020 inzake de pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen voor militairen voor zowel 2019 als 2020. Het SOD heeft geconstateerd dat beide eenmalige uitkeringen pensioengevend zijn. Indien deze afspraak voor de eenmalige uitkering van 2019 praktisch niet uitvoerbaar is, gaan partijen uiterlijk 1 maart a.s. met elkaar in overleg om een alternatieve oplossing te vinden.


Daarnaast is overeengekomen dat het uitgangspunt is dat eenmalige uitkeringen voor militairen in principe, net zoals voor de overige ABP-deelnemers in de burger middelloonregeling, pensioengevend zullen zijn. In het kader van arbeidsvoorwaardenonderhandeling kunnen hier in de toekomst afwijkende afspraken over worden gemaakt.


Op 14 januari jl. is er in het Sector Overleg Defensie (SOD) gesproken over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020. Eén van de onderwerpen waarover geen overeenstemming werd bereikt was de pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen van € 300, - in zowel 2019 als 2020 voor militairen. Partijen kwamen in deze vergadering niet nader tot elkaar. Op dat moment is geconcludeerd dat er een mogelijk geschil was aangaande de interpretatie van de arbeidsvoorwaardenafspraak over de pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen. In gezamenlijkheid is besloten om een geschilvergadering uit te schrijven, zodat het personeel snel duidelijkheid kon worden gegeven. Partijen hebben in de periode tussen het SOD van 14 januari en het SOD van 5 februari de tijd genomen om de arbeidsvoorwaardenafspraken nader te bestuderen. Dit heeft op 5 februari jl. geleid tot overeenstemming over de interpretatie van de gemaakte afspraak.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04