De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Geschil over employability-organisatie

Op vrijdag 6 maart was er een ingelast Sectoroverleg Defensie (SOD). Het enige inhoudelijke onderwerp op de agenda was het beleidsvoornemen ‘Oprichting employability-organisatie’. Omdat Defensie en de bonden het over de inhoud niet eens konden worden, is besloten het verschil van mening voor te leggen aan de Advies- en Arbitragecommissie (AAC). Dit niet in de vorm van een adviesaanvraag, maar in de vorm van arbitrage.

Defensie en de bonden hebben na langdurige discussie eind 2017 een arbeidsvoorwaardenakkoord bereikt. In het akkoord staat de volgende afspraak:

 “Om het hierboven vermelde recht van scholing ten behoeve van talentontwikkeling en de ondersteuning naar werk buiten de defensieorganisatie voor burgers en militairen te garanderen, wordt een nieuwe, uniforme employability-organisatie ingericht. […] Met een mandaat, dat wordt ingevuld in nauwe samenwerking tussen lijnmanager, bevoegd gezag en employability-begeleider, maakt de employability-organisatie afspraken met de medewerker die rechtspositioneel verbindend zijn.’’

 De discussie

De afgelopen maanden is met Defensie gesproken over de vraag waarom er aan deze afspraak nog geen invulling was gegeven. Tijdens die discussie bleek dat Defensie een andere opvatting had over de vormgevong van de afspraak dan de centrales.

De centrales zijn op basis van de gevoerde discussie van mening dat er één organisatie zou moeten worden ingericht, waarin alle medewerkers ondergebracht zouden moeten zijn. Defensie wil nadrukkelijk de randvoorwaarde opnemen dat de uitkomst van de reorganisatie ook kan betekenen dat de employability-organisatie onder de defensieonderdelen ressorteert.

De conclusie

Het verschil van mening bleek afgelopen vrijdag niet overbrugbaar. Defensie en de bonden hebben toen het besluit genomen om hun geschil voor te leggen aan de Advies- en Arbitragecommissie (AAC). De AAC buigt zich nu over de juiste interpratatie en komt met een bindend advies.

Woensdag 11 maart is het geschil aan de commissie aangeboden. Nog niet duidelijk is wanneer de commissie met haar werk kan starten. Wij houden u op de hoogte.

Klik hier op de brief aan de AAC te lezen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04