De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Update dossier pensioencompensatie

Door: T. van Leeuwen, onderhandelaar


Beste leden, op 29 juni jl. heb ik u geïnformeerd over de voortgang op de in het AV-akkoord afgesproken pensioencompensatie. Ik heb u daarbij laten zien waar de tegenstellingen tussen de werkgever en de centrales liggen en waarop het nog vast zat. In dat bericht ben ik begonnen met de BLUF, dus laat ik nu met de deur in huis vallen: het is niet gelukt de discussie voor het zomerverlof te slechten. Ook pogingen om extra tijd hiervoor in te roosteren binnen het reces, iets waar ik met liefde aan mee had gewerkt, is niet succesvol gebleken.

Kort gezegd gaat het ons, sociale partners, dus niet lukken om de pensioencompensatie voor Q3 van dit jaar rond te krijgen. Dit heeft overigens als direct gevolg dat de eerste uitbetalingen naar mijn verwachting niet voor Q4 plaats kunnen vinden, aangezien de werkgever na een finaal akkoord nog zo’n 3-4 maanden nodig heeft om alles in de systemen in te regelen. De directe aanleiding hiervoor is dat, alhoewel ik het gevoel heb dat partijen dichter bij elkaar komen, de centrales en de werkgever het onderling nog niet eens zijn over hoe welk deel van het personeel onverkort aanspraak kan maken op de bedragen uit de afgesproken tabellen, en voor wie er een kortingsmethodiek op de bedragen zal worden toegepast.

Zoals ik u in mijn vorige bericht over dit onderwerp heb laten weten, heb ik eerder een voorstel gedaan om gebruik te maken van de initiële aanstellingsleeftijden in fase 1 van het FPS. Alle militairen, aangesteld tussen 17 en 28 jaar zouden in dat geval buiten een eventuele kortingsmethodiek vallen. Aangezien zowel ons standpunt als dat van de werkgever ver uit elkaar bleken te liggen, is er door alle partijen aan tafel gezocht naar alternatieven. Alternatieven die recht doen aan hetgeen is afgesproken en naar u is gecommuniceerd. Vanuit mijn zijde is een dergelijk alternatief gevonden door de maximale leeftijdsgrens van voltijds dienstverband te koppelen aan het afronden van een universitaire studie en vervolgens binnenstromen in de krijgsmacht, zo rond 26 jaar. Wanneer de militairen binnengestroomd tot en met deze leeftijd onverkort aanspraak kunnen maken op de tabelbedragen dan doen we m.i. nog steeds recht aan hetgeen is afgesproken en gecommuniceerd. Naast enkele opties vanuit de zijde van de andere centrales die veelal in de buurt komen van ons voorstel, stelde de werkgever hier een alternatief tegenover door te kijken naar het aantal pensioenjaren dat doorgaans gebruikt wordt om een ‘volledig’ pensioen te bereiken. Binnen het voorstel van de werkgever komen we dan uit op een maximale leeftijd van 23,5 jaar.

Zoals u kunt zien, liggen de standpunten niet meer zo ver uit elkaar als initieel door mij geduid. Mijn hoop en voorzichtige verwachting is dan ook dat wij met het voeren van aanvullende gesprekken deze discussie kunnen slechten. Tot mijn spijt bleek de ruimte hiervoor voorafgaande aan het zomerreces echter onvoldoende en waren pogingen van onze zijde tot het komen tot extra overlegmomenten tevergeefs. Voor nu rest ons dan ook niets anders dan na het verlof de handschoen weer direct op te pakken en dit dossier nu eens af te ronden. Daar heeft u immers recht op.

Ik wens u een heel prettig zomerverlof in goede gezondheid toe!

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04