De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nieuwe aanpak en herstart Sectoroverleg Defensie moet leiden tot sneller resultaat

Defensie en de vakbonden hebben afgesproken voortaan pas te overleggen over ingrijpende en grote vraagstukken in het sectoroverleg Defensie als er sprake is van een gezamenlijke visie, kaders en uitgangspunten. Het Sectoroverleg Defensie wordt zo op een andere manier vormgegeven.

Deze werkwijze geldt zowel voor het Sector Overleg Defensie, als voor het overleg tussen de vakbonden en defensieonderdelen in werkgroepen.

Daarnaast wordt er onderzocht of, en op welke wijze, er weer een vorm van overleg kan komen op decentraal niveau per defensieonderdeel.

Vertrouwen
Door op een andere manier met elkaar te praten, is sneller resultaat voor het personeel te bereiken. Betrokken partijen willen het vertrouwen in elkaar en dat van het personeel terugwinnen aan de overlegtafel. Ook is vastgesteld dat in een aantal zaken niet is gehandeld zoals dat had gemoeten. Er is afgesproken dat sociale partners een grotere onderlinge transparantie gaan betrachten en elkaar niet proberen te verrassen. Posities zullen worden gerespecteerd, open en reëel overleg en het nakomen van gemaakte afspraken staan hierbij centraal.

De aanpak tot nu toe leidt tot vertraging, zo bleek afgelopen periode. Verder verloopt de uitwerking van arbeidsvoorwaardelijke afspraken moeizaam. In een aantal gevallen leidde dat zelfs tot de gang naar de Advies- en Arbitragecommissie.

Gebleken is dat het direct starten met formele onderhandelingen niet succesvol is. Het leidt tot het innemen van formele posities en een verharding bij bepaalde standpunten, zo stelden Defensie en de vakbonden vast.

Op 14 oktober 2020 heeft er een verkennend overleg plaatsgevonden tussen sociale partners volgens de nieuwe aanpak. Er is gesproken over een aantal actuele onderwerpen waaronder het bezoldigingssysteem en het personeelssysteem.
Op deze dossiers zijn al een aantal stappen gezet, zoals de invoering van de TTL. Een ander voorbeeld is het toekennen van een vaste aanstelling aan goed functionerende officieren en onderofficieren met een fase 2 aanstelling.
Partijen menen echter dat er nieuwe inzichten zijn ontstaan die vragen om een bredere en fundamentele aanpak van deze dossiers. Deze inzichten zijn het gevolg van gesprekken van sociale partners met defensiemedewerkers en tussen werkgever en vakbonden, maar ook door wat de omgeving van Defensie vraagt. Defensie moet zich als werkgever doorontwikkelen om personeel te behouden en te werven en om operationeel inzetbaar te zijn en te blijven.

De nieuwe werkwijze wordt in de toekomst ook gehanteerd als het gaat om de uitwerking van arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
Om te voorkomen dat militairen er vanaf oktober in inkomen op achteruit gaan, wordt de TTL verlengd tot en met 1 april 2021.

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04