De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Details onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden
Ministerie van Defensie

Op 31 mei hebben de sociale partners bij Defensie een onderhandelaarsresultaat Arbeidsvoorwaarden bereikt. Daarover bent u gisteren geïnformeerd. Bijgevoegd vindt u de integrale tekst van het onderhandelaarsresultaat, met alle bijlagen. In de tekst is soms sprake van een akkoord, maar dat is het pas als (een meerderheid van) de bonden en Defensie het resultaat hebben goedgekeurd en ondertekend. Binnenkort organiseren de bonden en Defensie fysieke en digitale voorlichtingssessies. Daarover zullen we u zo snel mogelijk informeren. Van 6 juni t/m 1 juli kunt u digitaal uw mening geven, ook daar volgt snel informatie over. Op 7 juli vindt dan het volgende SOD plaats waar de bonden de uitslag van hun ledenraadpleging bekend maken. Bij een positief resultaat zullen de sociale partners het akkoord ook op die dag ondertekenen.

Mocht u vragen hebben, mail dan naar .

De volgende punten willen we graag hier naar voren brengen. Voor de daadwerkelijke teksten en bijzonderheden verwijzen we naar de gevoegde documenten.

Loonsverhoging:
Per 1 januari 2021 een loonsverhoging van 1,7%
Per 1 januari 2022 een loonsverhoging van 2,95%
Per 1 januari 2023 een loonsverhoging van 3,65% over de nieuwe salaristabellen per 1 januari 2023.
Deze verhogingen hebben in 2023 een totaaleffect van 8,5%.

Eenmalige uitkering:
Een eenmalige pensioengevende uitkering van € 1750,- bruto aan het defensiepersoneel dat op 1 juli 2022 in dienst is. Deze uitkering wordt op de gebruikelijke wijze uitgekeerd mensen met een wachtgeld-, UKW- en FLO- uitkering. Militairen die op 1 juli 2022 een aanstelling hebben als reservist en tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2022 met aanspraak op bezoldiging in werkelijke dienst zijn geweest ontvangen de uitkering naar rato van de gewerkte uren.

Nieuwe loontabel
Er is een nieuwe loontabel waarover het volgende is afgesproken:

 • Er is een separate opleidingstabel (zie bijlage 1).
 • Er is één salaristabel voor alle krijgsmachtdelen, waarin vergelijkbare rangen gelijk worden beloond (zie bijlage 2).
 • In deze nieuwe salaristabel wordt het startsalaris bij plaatsing op eerste functie voor alle militairen op dezelfde manier vastgesteld.
 • Vooropleiding, ervaring of functioneren kunnen leiden tot aanvullende beloningsmaatregelen.
 • De garantietoelage militair specifiek minimumloon, de maatregel voor negatieve inkomenseffecten pensioenpremie, de compensatie Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) en de Tijdelijke Toelage Loontabel zijn structureel opgenomen in de nieuwe tabel.

Toelagenstelsel

 • De belaste component van de VVHO wordt per 1 januari 2022 verhoogd met 25%.
 • De vergoeding voor varen en oefenen wordt per 1 januari 2022 verhoogd met 10%.
 • Per 1 januari 2023 wordt de TOD voor militairen geharmoniseerd met de systematiek die geldt voor het burgerpersoneel.
 • De onderzeeboottoelage wordt per 1 juli 2022 verhoogd met 20%.

FuWaDef en Bijzondere positie

De functiewaarderingssystematiek meer aandacht krijgen. Het is voor ons essentieel om te zorgen voor een solide fundament onder het nieuwe loongebouw. In een vervolgafspraak zal de waardering voor de Bijzondere Positie van de militair beter zichtbaar gemaakt worden.

Thuiswerken
De medewerker kan een verzoek doen om thuis te werken. Thuiswerken kan niet eenzijdig worden opgelegd, werken op de plaats van tewerkstelling is altijd toegestaan. Voor de dagen waarop de werknemer thuiswerkt wordt een thuiswerkvergoeding geïntroduceerd van € 2,- euro per dag.

Reiskosten

 • Voor het dagelijks reizen geldt een tegemoetkoming van 19 cent per kilometer op basis van een tabelvergoeding.
 • Voor het dagelijks reizen naar niet, of moeilijk met openbaar vervoer bereikbare plaatsen geldt ook een tegemoetkoming van 19 cent per kilometer op basis van een tabelvergoeding.
 • Bij gebruik van eigen vervoer binnen Nederland komt de eigen bijdrage van de huidige regeling te vervallen.
 • Er geldt nog steeds dat de werknemers die minder dan 11 kilometer reizen voor het woon-werkverkeer geen aanspraak maken op een tegemoetkoming. De tabel kent een vergoeding toe tot een maximale enkele reisafstand van 94 km.
 • De hoogte van de reiskostenvergoeding bij niet-dagelijks reizen is gebaseerd op één retourreis per week. In geval de medewerker twee retourreizen per week maakt, ontvangt de medewerker voortaan voor beide retourreizen een tabelvergoeding van 19 cent per km op basis van het aantal gereisde kilometers.
 • De reiskostenaanspraken worden per 1 juli 2022 ingevoerd

Internetvergoeding

Als je een thuiswerkvergoeding krijgt, dan krijg je ook een internetvergoeding van € 4,30 netto per maand.

Individueel Keuzebudget
Om de mogelijkheid te verruimen om ten aanzien van financiële beloning en vrije tijd meer keuzes te kunnen maken, hebben we de intentie een Individueel Keuzebudget per 1 januari 2024 in te voeren. Tot dan wordt de fiets- en PC-regeling structureel gemaakt. Ook de vakbondscontributie wordt voor het jaar 2022 en 2023 toegevoegd in het cafetariamodel.

Aanvullend geboorteverlof
Met ingang van 1 september 2022 wordt de aanspraak voor defensiemedewerkers op een uitkering bij aanvullend geboorteverlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg verhoogd naar 100% van het inkomen van de defensiemedewerker.

 

Bijlagen (klik om te openen)
Onderhandelaarsresultaat 2021-2023
Bijlage 1: opleidingstabel
Bijlage 2: nieuwe salaristabel militairen
Bijlage 3: transitietabel
Bijlage 4: overgangsbeleid
Bijlage 5: salaristabel burgers
Bijlage 6: PTOW
Bijlage 7: organisatieontwikkeling

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04