De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Opbouwpercentage militaire pensioenen verder omlaag

Het percentage waarmee de militaire pensioenen jaarlijks worden verhoogd wordt met ingang van 1 januari 2016 verlaagd van 1,75% naar 1,657%. Dat is de uitkomst van de vergadering van het Sector Overleg Defensie van dinsdag 2 juni jl.

 

Versobering van de pensioenen in 2016, als gevolg van aanpassingen van de wetgeving door de Regering, bekend als Witteveen II, maakte het noodzakelijk voor Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel om te praten over een eventuele aanpassing van de militaire pensioenen 2016.
Dit was voor het tweede achtereenvolgende jaar, omdat de Regering ook in 2015 de wetgeving had aangepast om de pensioenen te versoberen, bekend als Witteveen I.
In 2015 hebben Defensie en de Centrales een versobering echter kunnen voorkomen door het verkrijgen van een zogenaamde Aanwijzing: een tijdelijke uitzonderingspositie, verleend door het ministerie van Financiën.
Reden voor de GOV|MHB en de andere Centrales om Defensie te bewegen ook voor 2016 een Aanwijzing van het ministerie van Financiën te vragen.
De GOV|MHB is namelijk van mening dat het onwenselijk is om de militaire pensioenen voor 2016 aan te passen, terwijl er in het eerste deelakkoord een afspraak staat dat Defensie en de Centrales op een dusdanig moment overeenstemming dienen te bereiken over een nieuw militair pensioenstelsel dat deze dan op 1 januari 2017 ingevoerd kan worden.
Deze afspraak betekent immers dat dan voor 2017 de militaire pensioenen wederom aangepast moeten worden.

 

Werkgroep Postactieven
In de Werkgroep Postactieven, waar dit onderwerp op de agenda staat, bleek dat een poging op ambtelijk niveau om het ministerie van Financiën te bewegen Defensie voor 2016 (wederom) een Aanwijzing te geven waren gestrand. Daarop heeft de GOV|MHB de minister van Defensie, net als in 2014, persoonlijk verzocht om in persoon de staatssecretaris van Financiën om een Aanwijzing voor 2016 te vragen. Helaas bleek dat ook bij de tweede poging Defensie van het ministerie van Financiën te horen had gekregen dat zij niet van plan was om Defensie voor 2016 wederom een Aanwijzing te verstrekken.
Over het alternatief voor de Aanwijzing voor 2016: het verlagen van de pensioenopbouw en tegelijkertijd het verhogen van het nabestaandenpensioen, kon vervolgens geen overeenstemming worden bereikt.

 

Sector Overleg Defensie
Om die reden stonden de militaire pensioenen 2016 op dinsdag 2 juni in het Sector Overleg Defensie (SOD) op de agenda.
In deze vergadering heeft o.a. de GOV|MHB (nogmaals) aangegeven, op grond van bovengenoemd argument, niet van zins te zijn mee te werken aan het versoberen van de militaire pensioenen in 2016. Reden hiervoor is dat GOV|MHB van mening is dat deze Regering weliswaar met de mond belijdt dat het de inzet van militairen erkent en waardeert, maar dat dit niet blijkt uit haar daden. Hierbij is de versobering van de militaire pensioenen slechts één voorbeeld.

 

Omdat ook in het SOD de stemmen staakten is nu de uitzonderlijke situatie ontstaan dat het bestuur van ABP een besluit moet nemen. Gebonden aan de wetgeving, zoals deze door de huidige Regering is vastgelegd, zal ABP de opbouw van de militaire pensioenen in 2016 verlagen van 1,75% naar 1,657%.

Een versobering van de militaire pensioenen in 2016 heeft o.a. tot gevolg heeft dat er sprake is van premievrijval, voor zowel de militair als de werkgever.
Over de premievrijval voor de werkgever is in het SOD afgesproken dat dit geld zal terugvloeien naar de militairen.

 

Als het aan de GOV|MHB ligt zal deze vrijval worden besteed aan verbeteringen binnen het militaire pensioenstelsel.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04