De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
AOW-toeslag vervallen

Tot 1 januari 2015 kregen AOW-gerechtigden wier partners nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hadden bereikt, een zgn. AOW-toeslag van de overheid. Die toeslag was inkomensafhankelijk. Dat wil zeggen dat afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de partner de toeslag hoger of lager uitviel, of nihil was vanaf een bepaald bruto inkomen. Door een wijziging van de AOW wet komt vanaf 1 januari 2015 deze toeslag te vervallen voor mensen geboren ná 1949. De mensen geboren vóór 1950 behouden wel het recht op deze toeslag.
 
Het ABP pensioenreglement kent een compensatie voor het wegvallen van de AOW-toeslag van de overheid in de vorm van een ‘aanvulling’. Het is steeds de bedoeling geweest van sociale partners binnen de overheid om die aanvulling te laten vervallen voor de deelnemers geboren ná 1949 gelijk op met het vervallen van de AOW-toeslag van de overheid. Deze mensen zijn via een omstandig communicatietraject gedurende een overgangstermijn van 20 jaar hiervoor gewaarschuwd en konden maatregelen nemen.
 
De redactie van de tekst over de aanvulling in het ABP pensioenreglement heeft echter ook tot gevolg dat het recht op de aanvulling vervalt voor deelnemers geboren vóór 1950, waaronder AOW-gerechtigden dus die reeds een ABP aanvulling hebben. Het is zeker niet de bedoeling geweest van de werknemersfracties in de Pensioenkamer om deze aanvulling ook te laten vervallen voor deze leeftijdsgroep.
 
Sociale partners in de Pensioenkamer werden opmerkzaam gemaakt op de redactie van de tekst in het ABP pensioenreglement over de aanvulling. De werknemersfracties, met vertegenwoordiging vanuit de CMHF / GOV|MHB, wilden voor de leeftijdsgroep geboren vóór 1950 het recht op de aanvulling intact houden en de reglementstekst aanpassen, omdat deze mensen nooit eerder zijn gewaarschuwd voor het wegvallen van de toeslag. De werkgevers wilden hier echter niets van weten en zagen een bezuinigingsmogelijkheid. Omdat de wens van de werknemers aanpassing van de tekst van het reglement vergt en daarvoor beide partijen moeten meewerken, is de tekst ongewijzigd gebleven. Met als gevolg dus dat ook AOW-gerechtigden geboren vóór 1950 die geen AOW-toeslag krijgen omdat hun partner eigen inkomen heeft, ook geen ABP aanvulling meer krijgen.
 

GOV|MHB
De GOV|MHB is bezig de reacties in allerlei individuele gevallen te inventariseren om te bezien wat en hoe er nog aan deze zaak kan worden gerepareerd. Bent u geboren vóór 1950 en werd u met het vervallen van uw AOW-toeslag geconfronteerd? Wilt u dan de specificaties van uw zaak doorgeven zodat wij een beeld krijgen van omvang en inhoud van zaken?
U kunt dit doorgeven aan dhr. Weusthuis, beleidsmedewerker Pensioenen & Sociale Zekerheid, via .

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04