De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Pensioen boven de € 101.519 in 2016

Vanaf 1 januari 2015 bouwen ABP-deelnemers die een inkomen hebben van meer dan € 100.000,- geen pensioen meer op over het inkomensdeel boven de € 100.000,- per 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2016 is dat bedrag geïndexeerd naar € 101.519,-. Deze deelnemers kunnen nog wel vrijwillig een oudedagsvoorziening opbouwen over dat bedrag. U moet daartoe zelf een verzoek doen.

 

 

In het Prodef bulletin nr. 6, september 2015, is uitgelegd hoe deze zgn. netto pensioenregeling bij ABP werkt. Er is ook aandacht besteed aan het verzekeren van het risico nabestaandenpensioen dat tot uitkering komt vóór de pensioendatum en aan de opbouw van een ouderdomspensioen dat tot uitkering komt ná de pensioendatum. In deze bijdrage wordt een aantal wijzigingen in de regeling besproken dat sindsdien is opgetreden.

 

Risico nabestaandenpensioen

Het risico nabestaandenpensioen boven een ton voorafgaand aan de pensioendatum is in 2015 voor betrokkenen geregeld en de premie daarvoor is betaald door Defensie. Dat had te maken met de onbekendheid met en de zeer late invoering van de regeling. Dat gaat veranderen in 2016. Begin 2016 zult uzelf actie moeten ondernemen om dit risico te verzekeren. Defensie heeft u geïnformeerd door middel van voorlichtingsbijeenkomsten en door u per brief informatie te sturen. Op de ABP-site kunt u onder netto pensioen uitrekenen hoe groot het verlies aan risico nabestaandenpensioen is voorafgaand aan de pensioendatum, en ook wat u aan ouderdomspensioen mist ná pensioendatum. Bovendien ziet u meteen de benodigde premie.

Het risico nabestaandenpensioen kunt u het best verzekeren in de ABP netto pensioenregeling. De premie is laag, de uitkering vult uw pensioenhiaat precies aan en ABP zorgt ervoor dat tegemoet wordt gekomen aan de fiscale eisen. Daar hoeft u zelf niets aan te doen. Bovendien schuift u vanuit de risico nabestaandenregeling die Defensie nu voor u heeft geregeld zo die ABP risico nabestaandenpensioenregeling in zonder medische keuring. Het hiaat in uw risico nabestaandenpensioen is afhankelijk van uw inkomen boven een ton en uw leeftijd. Hoe jonger u bent en hoe groter uw inkomensdeel boven een ton, hoe groter het hiaat. Het kan gaan om duizenden tot tienduizenden euro’s per jaar die uw partner mist zo gauw u komt te overlijden vóór uw pensioendatum. Echt een zaak om rond de kerstdagen eens goed naar te kijken!

 

Ouderdomspensioen

In die ABP pensioenregeling kunt u ook verder gaan met de opbouw van uw ouderdomspensioen boven een ton. U kunt ook kiezen voor een netto pensioenregeling bij een verzekeraar die een dergelijk netto product kent, als u niet bij ABP wilt blijven. U kunt ook kiezen voor een netto lijfrenteregeling bij een verzekeraar die zo’n netto product voert. Kies dan vanwege het kostenaspect voor een bankspaarproduct, zoals bijv. de netto lijfrenteregeling van Loyalis, de verzekeraar gelieerd aan ABP.

Het belangrijke verschil tussen een pensioen- en een lijfrenteproduct is dat in de huidige pensioenwetgeving een pensioen altijd levenslange uitkeringen moet bieden, terwijl een lijfrenteproduct ook een tijdelijke uitkering van minimaal 5 jaar mag zijn. Sommige mensen zullen zeggen dat zij in de eerste, zeg 10 jaar na pensionering, graag meer geld te besteden willen hebben, terwijl anderen zullen denken dat zij het geld ook daarna nodig zullen hebben om (on)verwachte hoge zorgkosten te kunnen betalen. Het is een individuele keuze.

U kunt er ook voor kiezen geld opzij te zetten in een spaar- of beleggingsproduct, te verkrijgen bij veel banken, verzekeraars en vermogensbeheerders. Dat biedt de meeste flexibiliteit. Ga dan niet zo maar voor een bank of verzekeraar, maar kies een prijsvechter die hetzelfde product voor lagere kosten levert. En uiteindelijk kunt u ook niets doen als u na analyse tot de conclusie komt dat het niet nodig is om meer pensioen op te bouwen dan u nu doet tót die grens van € 100.000,-.

Medische keuring

Als u alleen maar gaat sparen of beleggen en niets verzekeren (overlijdensrisico of arbeidsongeschiktheid) dan loopt u niet tegen het fenomeen van de medische keuring aan. Doet u dat wel, dan zal er buiten ABP en Loyalis altijd eerst naar uw gezondheid worden gevraagd, waarna eventueel een medisch onderzoek volgt.

In het geval van het risico nabestaandenpensioen dat Defensie in 2015 voor u heeft verzekerd bij Loyalis, is er geen sprake van een medische keuring als u voor 1 april 2016 een individueel risico nabestaandenpensioen verzekert bij ABP in de netto pensioenregeling. Als u zich vóór 1 april 2016 bij ABP meldt voor een ouderdomspensioen is er ook geen medische keuring. Datzelfde geldt overigens ook als u in 2016 een individuele netto lijfrenteregeling aanvraagt bij Loyalis. Vraagt u deze verzekering aan bij een andere verzekeraar dan zal er altijd naar uw gezondheid worden gevraagd. Dat kan leiden tot een hogere premie vanwege het hogere risico voor de verzekeraar, of tot uitsluiting van de verzekering.

 

Mensen met een ontslaguitkering van Defensie

Ook gewezen werknemers bij Defensie met een UGM- of SBK-uitkering en mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die op 1 oktober 2015 reeds premievrij deelnemen, die als werknemer een inkomen hadden boven een ton, kunnen meedoen aan de ABP netto pensioenregeling. Ook voor hen is het raadzaam de rekentool op de ABP website te gebruiken om te bezien hoe groot de pensioenschade is en eventueel actie te ondernemen.

Ook voor deze ex-defensiemedewerkers heeft Defensie in 2015 een risico nabestaandenverzekering afgesloten bij Loyalis. Loyalis heeft intussen deze mensen bericht dat deze risicoverzekering eindigt per 31 december 2015.

NB: De fiscus is pas in november 2015 akkoord gegaan met deelneming van ex-defensiemedewerkers met een ontslaguitkering aan de ABP netto pensioenregeling. Eerder stond de regeling alleen open voor actieve werknemers. Op dat moment had het ABP niet meer de tijd om al deze betrokken ex-defensiemedewerkers nog op tijd van de nodige informatie te voorzien. Het volgende hebben we met het ABP afgesproken.

Als u een ontslaguitkering van Defensie geniet (UGM/SBK/FLO) en uw geïndexeerde inkomen ligt op 1 januari 2016 boven de € 101.519,-, dan krijgt u in de week voor Kerstmis een brief van het ABP met daarin de informatie dat u aan die netto regeling mee kunt doen. Omdat de tijd tot 1 januari 2016 dan wel kort is om nog vóór die datum uw inschrijving rond te krijgen, heeft Defensie besloten voor deze ex-defensiemedewerkers de risico nabestaandenverzekering bij Loyalis nog 3 maanden door te laten lopen tot 1 april 2016, zodat u de tijd heeft om u te oriënteren.

 

Netto pensioen over 2015 in 2016

Het is vanaf 1 januari 2016 voor de betrokken groep (ex) defensiemedewerkers ook mogelijk om premie te storten over 2015, om zo nog met terugwerkende kracht netto pensioen over 2015 op te bouwen. 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04