De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Linksaf of rechtsaf
 
door Peter van Sprang

Op 13 februari 2012 vond een tweede bijeenkomst plaats van de Technische Werkgroep Arbo en Veiligheid (TWAV). Een toelichting hierbij is wel op zijn plaats;  “tweede bijeenkomst”? Er was toch ooit een technische werkgroep  Arbo en Milieu (TWAM)?

Klopt, maar op 18 februari 2010 werd van de zijde van Defensie geconcludeerd dat deze werkgroep overbodig was geworden, een en ander in verband met de invoering van het nieuwe Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) en daarmee samenhangend de nieuwe structuur van de medezeggenschap in een viertal ” lagen” vanaf onderdeel/schip/eenheid tot een bovenste laag, zijnde de Centrale Medezeggenschapscommissie Defensie (CMC).
 
Vanaf het begin over de discussie over de structuur van de medezeggenchap heeft de FVNO|MHB gepleit voor het “adagio” medezeggenschap van “laag naar hoog” (eerst vanaf de basis en daarna uiteindelijk  (wellicht) eindigend op het hoogste niveau).
 
Bij het opheffen van de technische werkgroep Arbo en Milieu is door de centrales zeer coöperatief met Defensie samengewerkt om de diverse onderwerpen te benoemen welke, zeg maar, vervolgens in eerste instantie linksaf of rechtsaf zouden moeten worden behandeld, i.c. richting medezeggenschap, dan wel afzegening zouden behoeven in het georganiseerd overleg.
Dit laatste (afzegening in het overleg) betrof onder meer de onderwerpen Veiligheids Managementsysteem Defensie (VMS) en de Arbocatalogus Defensie , met zijn vele – nog te ontwikkelen –deelontwerpen.
 
Duidelijk stond en staat hierbij voorop dat het gebied arbeidsomstandigheden bij uitstek een onderwerp is dat de “werkvloer”, i.c. de medezeggenschap, regardeert.
 
Daarom is het toch wel bijzonder om te constateren de het hoogste medezeggenschaporgaan van Defensie  (het niveau van de secretaris-generaal), de CMC,  het noodzakelijk vond een eigen werkgroep op het gebied van arbeidsomstandigheden in het leven te roepen.  
 
Nog veel bijzonderder is dat eind 2011 – op verzoek van Defensie - er een “heroprichting”  plaatsvond van een technische werkgroep in het georganiseerd overleg. Defensie constateerde namelijk dat de aanvankelijke opheffing van de hiervoren benoemde technische werkgroep Arbo en Milieu niet het gewenste effect had gehad, te weten het onderbrengen van de diverse onderwerpen bij de medezeggenschap c.q. andere fora.
 
Een bijzondere ontwikkeling, echter een niet onverwachte; de FVNO|MHB heeft toentertijd gewaarschuwd voor de (mogelijke) negatieve gevolgen van opheffing.
 
Laat een zaak vooral helder zijn.
 
Iedere partner in het overlegstelsel heeft zijn eigen verantwoordelijkheid: werkgever, medezeggenschap en centrales en laat ieder dan ook die rol daarin spelen ten behoeve van een positief resultaat op het gebied van het onderwerp arbeidsomstandigheden en veiligheid.
 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04