De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Overleg hervat

Vandaag is in het Sector Overleg Defensie nadrukkelijk stil gestaan bij het vertrouwen in het Georganiseerd Overleg. Aanleiding van het overleg was dat Defensie de afspraak omtrent de uitzendbescherming van uitgezonden militairen wederom niet is nagekomen. De Centrales van Overheidspersoneel (Centrales) maken zich grote zorgen over deze ontwikkeling omdat de uitzendbescherming er juist voor zorg dient de dragen dat de militair en het thuisfront zowel psychisch als fysiek niet worden overbelast.
 
De Minister van Defensie heeft bij monde van de Hoofddirecteur Personeel aangegeven dat de uitzendnorm staat. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan individueel van de uitzendnorm worden afgeweken.  Hierbij moet dan worden gedacht aan een onmisbare unieke schakel tijdens een uitzending. Er zal dan ook moeten worden voorkomen dat, ten gevolge van de ‘can do’ mentaliteit en/of de cultuur bij Defensie, onnodig militairen die onder de uitzendbescherming vallen worden uitgezonden. Dit geldt ook voor de (zogenaamde)  ‘vrijwilliger’.  Van vrijwilligheid is immers geen sprake. De militair heeft namelijk geen keuze, hij of zij wordt door de organisatie uitgezonden.
De Centrales hebben de minister nadrukkelijk verzocht de controle op de uitzendbescherming te borgen zodat alleen in de eerdere genoemde uitzonderlijke gevallen sprake kan zijn van het niet naleven van de uitzendbescherming.
Om naar de toekomst toe het aantal incidenten te reduceren  hebben de Centrales de minister verzocht om een lijst te maken met schaarse personele capaciteit. Aan de hand van deze lijst zullen de Centrales de minister verzoeken om aan te geven hoe deze schaarste kan worden opgelost zodat er ook bij deze categorie in de (nabije) toekomst geen spanning meer kan staan op de uitzendbescherming.
 
Op basis van de antwoorden en toezeggingen van de minister hebben de Centrales besloten om het overleg weer op te starten.
 

GOV|MHB
De GOV|MHB spreekt de hoop uit dat de politieke trendbreuk er aan toe gaat bijdragen dat de schaarste categorieën er met behulp van extra toegezegde financiële middelen tot een verleden gaan behoren.  Alleen op deze wijze kan Defensie al haar personeel de bescherming bieden die zij verdient.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04