De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
5. Cartoon nieuwjaarsbingo

Cartoons

Algemeen Uit het overleg

 • Achtergrond

  Tot 1993 werden de arbeidsvoorwaarden voor alle rijksambtenaren in één overlegforum vastgesteld: de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CCGOiA). Specifiek voor militairen werden daarnaast aanvullende afspraken gemaakt in een separaat overlegforum: het Centraal Georganiseerd Overleg Militairen (CGOM). Hier sprak de werkgever Defensie met 10 belangenverenigingen van militair personeel, zoals de KVMO, de NOV, de KVNRO, de MarVer, de AFMP, de VBZ, de LKV, de VVDM, de AVNM en de KVEO.

  Sectorenmodel

  In 1993 besloot de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, mevr. Ien Dales, om het overleg op te splitsen in sectoren, gerelateerd aan de verschillende ministeries/werkgevers. Hiermee werden de verschillende ministers de werkgever van het personeel binnen het eigen ministerie. Voor defensie werd dit het Sector Overleg Defensie, binnen defensie ook wel het ‘Georganiseerd Overleg’ genoemd. Tegelijkertijd werden de belangenverenigingen/vakbonden niet meer toegelaten aan de overlegtafel, maar (één niveau hoger) de centrales van overheidspersoneel. Dit betekende dat de KVMO, de NOV en de KVNRO zich als ‘CMHF’ in het overleg begaven, maar nog wel vertegenwoordigt door de ‘oude’ onderhandelaars uit de verschillende verenigingen.

  Het zijn dus niet de individuele vakbonden die aan tafel zitten met de werkgever Defensie, maar de vier Centrales van Overheidspersoneel: CMHF (GOV|MHB, KVMO, KVNRO & NOV), ACOP (AFMP/FNV & MarVer en Abva/Kabo), CCOOP (ACOM en CNV Publieke zaak) en AC (VBM enBBTV).
  Alleen die vakbonden die aangesloten zijn bij een van de genoemde vier Centrales kunnen hun invloed uitoefenen aan de overlegtafel.
  Het is ook op het niveau van de Centrales dat er wordt meegesproken over de pensioenen.

  Drie van de vier Centrales zijn daarnaast verbonden aan een landelijke Vakcentrale, waardoor de onderliggende vakbonden hun invloed eveneens kunnen uitoefenen in de Stichting van de Arbeid (STAR) en de Sociaal Economische Raad (SER), belangrijke adviesorganen van de Nederlandse Regering.

  180111 Overlegstructuur Sector Defensie ODB

 • AOW-overbrugging-, versleep- en voorzieningregeling

  Menigeen die pensioengerechtigd wordt is het niet altijd duidelijk of en hoe hun AOW-gat wordt gecompenseerd. Op dit moment bestaan er drie compensatieregelingen.
  Als u een ABP Extra Pensioen heeft opgebouwd kunt u tijdelijk, d.w.z. tot 1 januari 2017, uw pensioenuitkering in tweeën knippen in een tijdelijk deel van 2 jaar en daarna een levenslange uitkering.

  1. De overbruggingsuitkering van de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Deze regeling kent inkomens- en vermogenseisen. De regeling zal voor veel GOV|MHB-leden vanwege hun inkomen niet van toepassing zijn.

  2. De overbruggingsuitkering van ABP. U kunt uw eigen opgebouwde ouderdomspensioen (OP) ‘verslepen’ om uw AOW-hiaat te overbruggen. Deze regeling wordt ook wel de OP-versleepregeling genoemd. Om een tijdelijk gat te dichten verlaagt u levenslang uw ouderdomspensioen. NB: Het ABP schrijft in de aan u gerichte brieven over de AOW-overbrugging, niet te verwarren met de SVB-overbruggingsregeling!

  3. De AOW-Voorzieningsregeling van Defensie. Deze regeling voorziet in een uitkering ter hoogte van uw individuele AOW-uitkering in de periode vóór de AOW-datum.

  De AOW-voorziening van Defensie keert het bruto AOW-bedrag uit, maar omdat voorafgaande aan uw AOW-datum nog de sociale premies worden geheven over het totaalinkomen aan ouderdomspensioen en AOW-voorziening, levert dat netto zo maar honderden euro’s per maand minder op. Ondanks het bestaan van de Defensie AOW-voorziening kunt u, als dat noodzakelijk is, nog steeds gebruik maken van de OP-versleepregeling van ABP, bovenop het bedrag aan AOW-voorziening van Defensie. Let erop dat ook over dat bedrag de sociale premies voorafgaand aan de AOW-datum worden geheven, dus netto vallen de bedragen ook hier weer lager uit. Het advies blijft te trachten het AOW-gat door middel van de Defensie AOW-voorziening en eventueel eigen middelen te dichten.

  NB:Indien u gebruik maakt van de SVB-overbruggingsregeling, houdt er dan rekening mee dat door de verhoging van uw inkomen door de Defensie AOW-voorziening, u misschien (in een later stadium) niet meer in aanmerking komt voor de SVB-overbruggingsuitkering. De SVB-regeling kent dan een terugvorderingsbepaling. Het is onduidelijk hoe de SVB hiermee omgaat.

  Nu de Defensie AOW-voorziening vanaf oktober 2015 standaard tot uitbetaling komt, hebben de bonden met Defensie en ABP afgesproken dat in de toekomst de standaard optie voor de militair m.b.t.de OP-versleepregeling op ‘nee’ komt te staan en dat u zelf moet aangeven dat u er juist wél gebruik van wilt maken. Op dit moment is dat nog andersom. Ook de burgerambtenaar zal zelf moeten bepalen of hij gebruik wil maken van de versleepmogelijkheid van zijn ouderdomspensioen opgebouwd bij ABP. Deelnemers die in eerste instantie gebruik wilden maken van de OP-versleepregeling, maar daar bij nader inzien toch van af zien voordat de pensioendatum is bereikt, kunnen dat altijd nog telefonisch het ABP laten weten, waarna hun keuze wordt aangepast.

  De GOV|MHB stopt niet bij de AOW-voorzieningsregeling van Defensie. De AOW-voorziening van Defensie is een voorlopige voorziening die in het leven is geroepen om ervoor te zorgen dat er in ieder geval geld is als dat nodig is, om de periode tussen pensioendatum en AOW-datum door te komen. De definitieve oplossing is echter wat de GOV|MHB betreft, het doorlopen van de defensieuitkeringen (SBK, UGM) tot de nieuwe AOW-datum. Arbeidsvoorwaardelijk en gerechtelijk zijn wij voor u bezig.

 • Arbeidsvoorwaardenoverleg hervat

  Op uitnodiging van Defensie zijn op donderdag 26 oktober jl. Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (hierna Centrales) in het Sector Overleg Defensie (SOD) bij elkaar gekomen. Defensie en de Centrales zijn in deze vergadering overeengekomen om het overleg te hervatten. Het overleg was sinds het SOD van 29 september 2016 opgeschort omdat door Defensie was aangegeven dat er recent ontwikkelingen waren geweest die voor de werkgever van invloed waren op de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen binnen de sector Defensie. Hierdoor kon de werkgever op korte termijn niet inhoudelijk onderhandeld over de nadere invulling van het eerste deelakkoord en nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel.


  De Centrales konden na deze mededeling en door deze opstelling van de werkgever niet anders dan het volledige overleg met Defensie opschorten. De Centrales hebben Defensie toen het dringende advies gegeven alle aandacht te richten op het oplossen van deze problematiek, in de hoop dat de inhoudelijke arbeidsvoorwaardenonderhandelingen alsnog zo snel als mogelijk konden worden hervat.


  Tijdens de vergadering van 27 oktober gaf de minister aan de mogelijkheid en de bereidheid te hebben om weer verder te onderhandelen. Een andere belangrijke voorwaarde voor de Centrales was dat bij hervatting perspectief op een resultaat is. Dit om te voorkomen dat direct na de hervatting blijkt dat er onvoldoende balans is tussen de diverse elementen van de onderhandelingen. Ook loonontwikkeling is een van deze elementen.


  De Centrales hebben in de vergadering het voorzichtige vertrouwen uitgeroepen dat de onderhandelingen kunnen worden vervolgt teneinde tot een volledig arbeidsvoorwaardenresultaat te komen. Hierdoor kon het gehele overleg worden hervat. Nu de onderhandelingen zijn hervat zullen de effecten van het later ingaan van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord op mensen of groepen van mensen voor de Centrales een hoge prioriteit krijgen.

 • Bestuur CMHF-sector Defensie

  Het bestuur van de CMHF-sector Defensie bestaat uit de volgende personen:

   

  Functie

  Naam

  Contact

  Duo-voorzitter

  Dhr. J.L.R.M. Vermeulen

  E-mail:

  Twitter: https://twitter.com/voorzitterNOV

       

  Duo-voorzitter

  Dhr. R.O.P. Pulles

  E-mail:

  Twitter: https://twitter.com/Voorzitter_KVMO 

       

  Vicevoorzitter

  Vacature

   
       

  Penningmeester

  Dhr. A.J. de Rooij

  E-mail:

       

  Secretaris

  Dhr. H.M. Krul

  E-mail:

       

  Lid (namens KVNRO)

  Dhr. R.G.A. Adrian

   E-mail:  

   

  Het bestuur wordt bijgestaan door het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg.

   


   

  Dhr. J.L.R.M. (Ruud) Vermeulen
  Duo-voorzitter GOV|MHB

  Ruud VermeulenBrigadegeneraal der infanterie bd

   

  Dhr. J.L.R.M. Vermeulen vervult de functie van (duo-)voorzitter sinds 21 juni 2012 en is het aanspreekpunt voor onderwerpen gerelateerd aan de beroepsvereniging.

  Dhr. J.L.R.M. Vermeulen is tevens voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV)

   

  Curriculum Vitae:
  Tot zijn 50-ste levensjaar heeft Brigadegeneraal bd Ruud Vermeulen uitsluitend functies in het opleidings- en
  operationele domein gehad, waaronder de functies van bataljonscommandant van een luchtmobiel bataljon en commandant van de Koninklijke Militaire School (KMS), de bakermat van de onderofficiersopleidingen.
  Na zijn bevordering tot generaal heeft Brigadegeneraal bd Vermeulen functies vervuld bij werving en als project officier reorganisatie KL.
  Na het verlaten van de actieve dienst is Brigedegeneraal bd Vermeulen voor Defensie werkzaam geweest als projectleider loopbaanlint. 

   


  Dhr. R.O.P. (Rob) Pulles EMSD
  Duo-voorzitter GOV|MHB wnd

  KLTZ Marc de NatrisKapitein luitenant ter zee

   

  Dhr. Pulles vervult de functie van waarnemend duo-voorzitter van de GOV|MHB sinds 1 oktober 2020.

  Dhr. Pulles (als wnd duo-voorzitter van de CMHF-sector Defensie) het eerste aanspreekpunt voor de collectieve belangenbehartiging.

   

   

   

  Dhr. R.O.P Pulles EMSD is tevens waarnemend voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO)

  Kapitein-Luitenant ter zee Pulles is een zogeheten ‘vrijgestelde’ officier.

   


  Dhr. H.M. (Harmen) Krul
  Secretaris GOV|MHB

   Luitenant ter zee 2e klasse oudste categorie (Logistieke Dienst)

   LTZ2OC (LD) Krul is een zogeheten ‘vrijgestelde’ officier.


   

  Vrijgestelde officier:

  Een vrijgestelde officier wordt voor de duur van een functie gehuurd van Defensie.
  Hierdoor is de officier weliswaar actief dienend officier, maar is hij vrijgesteld van alle verplichtingen die gelden voor een militair.
  Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om, uit hoofde van zijn functie, zonder tussenkomst van Defensievoorlichting, vrijelijk artikelen te publiceren en contacten te onderhouden met de media en de politiek.
  De functie van een vrijgesteld officier eindigt wanneer de overeengekomen functieduur, de verhuurperiode, afloopt, of wanneer de vrijgesteld officier door de (leden van de) CMHF-sector Defensie wordt 'ontheven'.

   

   

   

 • CMHF-sector Defensie

  De Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) is een Centrale voor Overheidspersoneel.
  De CMHF is opgedeeld in een aantal zelfstandige sectoren, gelijk aan de overlegsectoren binnen de overheid. Een van die sectoren is de CMHF-sector Defensie.

  De CMHF-sector Defensie vertegenwoordigt de GOV|MHB, KVMO, KVNRO en de NOV in het Georganiseerd Overleg met de minister van Defensie.

  De CMHF-sector Defensie kent hiervoor een Sectie Georganiseerd Overleg.
  Binnen deze sectie werken de verschillende overlegvertegenwoordigers.

  De CMHF-sector Defensie kent daarnaast een Sectie Juridische Ondersteuning

   

  De CMHF-sector Defensie heeft een eigen bestuur en een eigen ledenraad (de Sectorraad), waarin alle verenigingen naar rato van het ledenaantal zijn vertegenwoordigd.

  OrganisatieCMHFsectorDefensie • De GOV|MHB en het Arbeidsvoorwaardenresultaat

  Naar aanleiding van het arbeidsvoorwaarden-resultaat zijn er reacties binnengekomen bij de GOV|MHB en bij de aangesloten verenigingen, waaronder de KVMO. Hieronder een korte, algemene reactie hierop.

   

  Ledenraadpleging GOV | MHB
  Eind deze week geeft de GOV | MHB op de websites van de aangesloten verenigingen haar appreciatie op het resultaat, voorzien van een toelichting. Houd de websites www.kvmo.nlwww.prodef.nl en www.nederlandseofficierenvereniging.nl dus in de gaten.

   

  Op dit moment vinden er in het land voorlichtingssessies plaats van de gezamenlijke bonden. 
  Kijk hier voor de data en locaties>>

   

  Vanaf 2 november as. houdt de GOV|MHB haar ledenraadplegingen. Leden kunnen bij die bijeenkomsten (dan wel via e-mail) aangeven wat zij van het resultaat vinden. Data en locaties worden binnenkort via de websites en social media bekend gemaakt.

   

  AOW-gat en pensioen
  Wat betreft de reacties op het onderwerp ‘AOW-gat’: de GOV|MHB zal blijven strijden voor een volledige compensatie. Deze zal echter, conform het ingenomen standpunt dat dit vanuit de politiek moeten worden vergoed, niet vanuit arbeidsvoorwaardengeld komen. Daarom is in dit resultaat niets opgenomen over het AOW-gat. De eerste vraag die aan CDA-minister Bijleveld zal worden gesteld is of zij invulling gaat geven aan de CDA/D66/CU wens om alsnog het AOW-gat volledig te dichten. 

   

  Over het onderwerp ‘pensioenen’: hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien is nog niet bekend. Wat wel duidelijk is, is dat voor iedereen die ‘in zijn max’ zit (dus ook UKW’ers) een vorm van middelloon beter uitpakt dan een eindloonstelsel omdat het jaarlijkse opbouwpercentage hoger is. Voor gepensioneerden heeft een verandering van het stelsel geen enkel effect omdat opgebouwde pensioenrechten blijven bestaan.

 • Defensie: VWO diploma voor officieren meer dan voldoende voor een gelijkwaardige civiele baan

  Waar Defensie haar eigen aspirant-officieren een opleiding op wetenschappelijk niveau laat volgen, alvorens hen te benoemen tot officier, is volgens diezelfde Defensie een VWO diploma voor officieren meer dan voldoende om een gelijkwaardige civiele baan te verkrijgen.

   

  Sinds 2012 krijgen officieren bij de krijgsmacht een civiel erkend WO-bachelor diploma op het moment dat zij succesvol de wetenschappelijke officiersopleiding hebben voltooid. Een grote stap voorwaarts in de erkenning van de officiersopleidingen aan de Nederlandse Defensie Academie én een erkenning van het werk- en denkniveau van de hedendaagse officier in de Krijgsmacht.

   

  Hoe anders is dat op het moment dat een officier met vele jaren diensttijd achter de naam, die het einde van zijn of haar BBT-aanstelling ziet naderen maar geen civiel geaccrediteerd diploma heeft en ter compensatie daarvan een opleiding aanvraagt.
  Dan is Defensie plots van mening dat een VWO diploma meer dan voldoende is voor deze officier om in de burgermaatschappij een baan te vinden op gelijkwaardig werk- & denkniveau. Een aanvraag voor een HBO- of WO-opleiding wordt dan gewoonweg afgewezen. Dit terwijl het sinds opkomst 2005 nog maar enkele tientallen officieren betreft. Het overgrote deel heeft inmiddels een WO-opleiding achter haar/zijn naam staan, of een FPS- aanstelling verkregen.

   

  GOV|MHB

  Voor de GOV|MHB is dat onbegrijpelijk en onacceptabel.
  Met slechts een VWO diploma is het voor een eind twintiger/begin dertiger onmogelijk om een civiele baan te vinden op HBO/WO werk- en denkniveau. Zelfs met een uitstekend CV dat de meeste officieren kunnen overleggen.

  Om die reden heeft de GOV|MHB Defensie, middels een brief, in het Georganiseerd Overleg om opheldering gevraagd over de ridicule argumentatie om aanvragen voor opleidingen door deze categorie officieren af te wijzen.

   

   

 • Geen duidelijkheid over SBK2012: Overleg opgeschort

  Omdat Defensie nog geen duidelijk kan verschaffen over een eventuele verlenging van het SBK2012 hebben de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel besloten al het overleg op te schorten totdat hier duidelijkheid over is verkregen in een Sector Overleg Defensie.

   

  De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (Centrales) hadden Defensie verzocht uiterlijk tijdens de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP) van dinsdag 24 november uitsluitsel te geven over het verlengen van het Sociaal Beleidskader 2012. Uiterlijk, aangezien deze vergadering van de WG AP de laatste vergadering van 2015 betrof en de Centrales van mening zijn dat dit voor 1 januari 2016 geregeld moet zijn.

  Defensie gaf tijdens de vergadering van de WG AP de eis van de Centrales om duidelijkheid te geven tijdens de WG AP niet te kunnen inwilligen: een besluit is nog niet genomen.
  Reden voor de Centrales om het onderwerp SBK 2012 te laten agenderen voor een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD).

   

  Om Defensie alle tijd te bieden om met een gefundeerd besluit te komen in het SOD hebben de Centrales besloten tot aan dit SOD al het overleg binnen het Georganiseerd Overleg sector Defensie op te schorten.

   

   

   

   

   

 • Georganiseerd Overleg Sector Defensie ('Georganiseerd Overleg')

  Het Georganiseerd Overleg is het formele overleg tussen Defensie en de werknemers bij Defensie, vertegenwoordigd door de Centrales voor Overheidspersoneel.

  De GOV|MHB (KVMO, KVNRO & NOV) worden in het Georganiseerd Overleg vertegenwoordigd door de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) - sector Defensie.

  Voor Defensie wordt het overleg namens de minister van Defensie gevoerd door de Hoofd Directeur Personeel.

  De formele grondslag voor het Georganiseerd Overleg is vastgelegd in het Besluit Georganiseerd Overleg, sector Defensie.  Het Georganiseerd Overleg is opgedeeld in drie niveaus:
  Het hoogste niveau is het Sector Overleg Defensie (SOD). Hier wordt gesproken over wijzigingen van Algemene Maatregelen van Bestuur, zoals het AMAR en het BARD.
  Het SOD is tevens het escalatieniveau indien Defensie en de Centrales op het onderliggende niveau geen overeenstemming kunnen vinden.

  Het niveau onder het SOD is onderverdeeld in verschillende werkgroepen, per deelonderwerp:

  • Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP);
  • Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid-Defensie Onderdelen (WG APDO);
  • Werkgroep Algemene & Financiële Rechtspositie (WG AFR);
  • Werkgroep Post Actieven (WG PA);
  • Werkgroep Reorganisaties (WG REO).

  Gemiddeld komen het SOD en de verschillende werkgroepen een maal per vier weken bijeen.

  Onder de Werkgroep Reorganisaties bevindt zich het derde niveau. Dit betreft informele overlegfora per defensieonderdeel, alsmede een informeel overleg voor reorganisatie die defensieonderdeel overschrijdend zijn.
  Afhankelijk van de hoeveelheid reorganisaties komen deze informele overlegfora een of twee maal in de maand bijeen.

  Tijdens het arbeidsvoorwaardenoverleg wordt er (tijdelijk) een aparte werkgroep naast het SOD ingesteld, de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden.


 • Het CLAS houdt zich niet aan de afspraken. Centrales schorten het overleg met het CLAS op

  Half januari heeft het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) een OTK-Tankpeloton opgericht. Deze oprichting, een reorganisatie, heeft plaatsgevonden zonder dat de Centrales van Overheidspersoneel hier formeel op enigerlei wijze over zijn geinformeerd, laat staan bij betrokken zijn. Een flagrante schending van de afspraken die de Centrales hebben gemaakt met de minister van Defensie over reorganisatietrajecten.
  Reden voor de Centrales om alle overleg over reorganisaties binnen het CLAS op te schorten.

  OTK-Tankpeloton
  In de (sociale) media werd op 12 januari jl. aangegeven dat er sprake zou zijn van de oprichting, die dag, van een OTK-Tankpeloton binnen de 43e Gemechaniseerde Brigade.
  In antwoord op Kamervragen heeft de Minister van Defensie (eveneens) aangegeven dat er in januari, bij het Commando Landstrijdkrachten, een kleine eenheid van achttien militairen is opgericht die opleidingen zullen volgen op Duitse tanks.

  De ervaring heeft geleerd dat de media niet in alle gevallen een betrouwbaar beeld schetsen van de werkelijkheid. Om die reden hebben de Centrales, op dat moment, nog niet gereageerd.
  Nu de Minister van Defensie in antwoord op Kamervragen de oprichting heeft bevestigd is er sprake van een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijk die voor de Centrales onaanvaardbaar is.

  Onaanvaardbaar, omdat er noch in het informeel overleg Reorganisaties CLAS, noch in de Werkgroep Reorganisaties tot op heden is gesproken over de oprichting van een Opleidingen-, Trainingen- en Kennisbehoud Tankpeloton (OTK-Tankpeloton). De Centrales van Overheidspersoneel (Centrales) hebben zelfs nog geen beleidsvoornemen (ter informatie) mogen ontvangen.

  Omdat het voor de Centrales op dit moment onduidelijk of Defensie de gemaakte afspraken bij reorganisaties binnen het CLAS wenst te respecteren, hebben de Centrales besloten het overleg over reorganisaties binnen het CLAS tijdelijk op te schorten.

  Lees hier de brief van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel, sector Defensie aan het Georganiseerd Overleg.

 • Huisvesting en voeding van rijkswege

  Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat Defensie bij het toekennen van tegemoetkoming(en) voor huisvesting, voeding en reiskosten geen onderscheid mag maken tussen militairen die een eigen huishouding voeren en militairen bij wie dat niet het geval is. Defensie ondernam na deze uitspraak niet direct actie, maar heeft vorig jaar toch besloten alle militairen die geen eigen huishouding voeren, ongeacht of er een verzoek is ingediend, vanaf 24 november 2014 tegemoetkomingen te verstrekken voor (indien van toepassing) huisvesting, voeding en reiskosten.


  Naast dat het criterium eigen huishouding uit de regelgeving verwijderd moet worden heeft Defensie tevens aangegeven naar de gehele ‘regeling huisvesting en voeding militairen’ te willen kijken. Onduidelijkheden omtrent het wel of niet toewijzen van huisvesting, de eigen bijdrage bij verstrekking van voeding, enzovoorts. In de werkgroep Algemene Financiële Rechtspositie (WG AFR) van 10 mei 2016 is het voorstel van Defensie in een concept ‘regeling huisvesting en voeding Defensie’ aangeboden en behandeld. Hieronder zullen de belangrijkste aspecten van de regeling worden genoemd.


  Huisvesting
  Waar in de huidige regeling verstrekking van huisvesting een gunst in geval van beschikbaarheid (zogenaamde ‘kan’ bepaling) betrof is huisvesting in de nieuwe (concept) regeling een recht onder voorwaarden. Indien de militair aan deze voorwaarden voldoet is Defensie verplicht hem/haar huisvesting te verstrekken. De voorwaarden die in de regeling zijn opgenomen zijn criteria die voorheen als richtlijn aan commandanten zijn opgedragen bij de beoordeling of een medewerker wel of niet in aanmerking komt voor huisvesting. Het betreft het afstandscriterium van minimaal 70 km tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, in geval het woon-werkverkeer overwegend met eigen vervoer wordt uitgevoerd, en minimaal 1 uur (van halte tot halte) bij gebruik van het openbaar vervoer. Indien een medewerker aan deze voorwaarden voldoet bestaat er een recht op huisvesting, ongeacht de beschikbaarheid van huisvesting op die locatie. Is er geen huisvesting op de betreffende locatie beschikbaar dan dient Defensie binnen een bepaalde afstand in huisvesting te voorzien. In de nieuwe regeling is hier een duidelijke grens van maximaal 25 km tussen de werkplek en de huisvesting opgenomen.


  Voeding
  In de loop der jaren is in de regelgeving een constructie ontstaan waarbij voeding wordt verstrekt voor rekening van Defensie en waar de militair dan een eigen bijdrage voor verschuldigd is. In een aantal gevallen is vrijstelling van het betalen van de eigen bijdrage mogelijk. Het merendeel van de militairen kwam in aanmerking voor deze vrijstelling. In de praktijk is er, op een enkele locatie na, geen sprake meer van de eerdergenoemde constructie, maar betreft het een forfaitaire tegemoetkoming t.b.v. voeding die Defensie aan de militair betaald. Nu de regeling op een groot aantal punten wordt gewijzigd zou ook de bestaande praktijk van een tegemoetkoming in de voeding op een juiste manier in de regelgeving moeten worden opgenomen.
  Een belangrijke maatregel die in het voorstel van Defensie is opgenomen betreft de invoering van een voedingskaart met daarop een tegoed per dag voor gebruik bij een eetgelegenheid op een Defensielocatie. Indien de militair op een dag voor een hoger bedrag de maaltijden heeft genuttigd zullen de meerkosten door de militair moeten worden betaald.


  GOVMHB
  In het overleg heeft de GOV|MHB duidelijk aangegeven dat de bereidheid om over de aanpassing van de regeling huisvesting en voeding te spreken betrekking heeft op die elementen die tot een rechtvaardige en toekomstbestendige regeling zullen leiden. Daarnaast is de GOV|MHB van mening dat behalve deze regeling ook de verplaatsingskostenregeling Defensie moet worden meegenomen. Ook in deze regeling is het criterium eigen huishouding niet meer van toepassing en voor de militair die niet dagelijks reist tussen de woonplaats en de werkplek is naast de huisvesting en de voeding ook de tegemoetkoming in de reiskosten een onderdeel van het totaalpakket. Dit totaalpakket zou dus behandeld moeten worden om de militair die is gehuisvest een compleet overzicht te geven van de aanspraken die op huisvesting betrekking hebben.


  Verder is de GOV|MHB tevreden dat huisvesting in de nieuwe regeling een recht wordt en dat er ook een grens met betrekking tot de afstand van de huisvesting tot de werkplek wordt gesteld. Dat ten aanzien van de voeding de regeling in overeenstemming wordt gebracht met de praktijk is prima, maar ten aanzien van het invoeren van de voedingskaart heeft de GOV|MHB ernstige bedenkingen. Niet alleen het wegvallen van de forfaitaire vergoeding en de flexibiliteit om dit naar eigen inzicht te besteden, maar ook de huidige situatie omtrent de eetgelegenheden op kazernes baart zorgen. De beschikbaarheid (afstand, locatie en openingstijden) maar ook de kwaliteit van de eetgelegenheden vertoont nog grote verschillen per kazerne. Een duidelijk zichtbare verbetering op deze punten en concrete afspraken omtrent het niveau van de voorzieningen is essentieel om met de vernieuwde regeling akkoord te gaan.


  Tot slot, in het geval dat er overeenstemming over een vernieuwde regeling is bereikt, zal er voor het personeel dat nu gehuisvest is een duidelijke en gerechtvaardigde overgangsregeling moeten komen. Dit om te voorkomen dat het personeel in financiële problemen komt. Ook op dit aspect zal de GOV|MHB zich in de verdere behandeling van dit onderwerp in het georganiseerd overleg inzetten.

 • Huurplafond bij passende woning onrechtmatig

  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 29 oktober 2015 een uitspraak over het huurplafond uit de ‘Beleidsregeling woningvoorziening BRD’ gedaan. Hierin is bepaald dat in het geval de commandant een woning passend verklaart en hiervoor een tegemoetkoming toekent, deze tegemoetkoming volgens de Raad niet tot het huurplafond beperkt mag worden. Defensie zal dan de volledige huur met aftrek van de eigen bijdrage moeten vergoeden. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep vindt uhier.

  Ondanks dat deze uitspraak zich tot de tegemoetkoming woninghuur in Duitsland en de ‘Beleidsregeling woningvoorziening BRD’ richt heeft het ook invloed voor defensiemedewerkers buiten Duitsland. Alle defensiemedewerkers in het buitenland vallen immers onder het Voorzieningenstelsel Buitenland Defensiepersoneel (VBD). In artikel 13 lid 2 van dit VBD staat dat de defensiemedewerker die buitenlandtoelage ontvangt ook aanspraak heeft op een tegemoetkoming in de woninghuur. Deze aanspraak geldt alleen als er naar oordeel van de commandant voor deze medewerker geen passende defensiewoning voorhanden is, en er geen passende woning kan worden gevonden waarvan de huur gelijk of lager is dan de eigen bijdrage die iemand voor de huisvesting betaalt. De tegemoetkoming bestaat dan uit het verschil tussen de verschuldigde huur en de eigen bijdrage. Uiteraard blijft het leidend dat er gezocht moet worden naar een woning die qua huur, aard, ruimte, indeling en ligging passend is. Indien een goedkopere passende woning echter niet gevonden kan worden en derhalve bewoning van een duurdere passende woning wordt goedgekeurd, dient Defensie de huur die boven de eigen bijdrage uitkomt te vergoeden. Het toepassen van een huurplafond voor deze tegemoetkoming is dus, volgens de uitspraak van de CRvB niet toegestaan.

  Op 15 december heeft Defensie in het overleg met de bonden deze problematiek besproken. Overeengekomen is dat defensiemedewerkers in het buitenland voorlopig toch weer voor tegemoetkoming van de huur van een woning, waarvan de huurprijs boven het huurplafond ligt, in aanmerking kunnen komen. Defensie zal de woning dan echter niet passend verklaren en de tegemoetkoming zal met instemming van de defensiemedewerker worden begrensd op het niveau van het huurplafond. Dit betreft alleen de gevallen waar Defensie kan aantonen dat een passende woning binnen het gestelde huurplafond wel beschikbaar is. Als dit namelijk niet het geval is zal Defensie conform de uitspraak van de CRvB het volledige huurbedrag minus de eigen bijdrage moeten vergoeden.
  Daarnaast heeft Defensie een wijzigingsvoorstel voor artikel 13 van het VBD aan de Centrales aangeboden. Met dit voorstel biedt Defensie haar medewerkers de mogelijkheid om, met toepassing van een huurplafond, ook een tegemoetkoming in de woninghuur te ontvangen voor woningen die voor wat betreft de huur boven het gestelde huurplafond liggen.

  Overige aspecten toelage buitenland
  In het overleg is ook opnieuw afgesproken dat de plaatsing van de defensiemedewerker en het verblijf van een of meer gezinsleden in een gebied buiten Nederland aanvangen op de dag van aankomst bij een grensstation of -overgang, in de eerste haven of op het eerste vliegveld in het land van plaatsing. Tevens dient het eventueel genoten inschepingsverlof ook tot de plaatsingsperiode worden gerekend.
  Verder heeft Defensie toegezegd dat de uitbetaling van de ‘tegemoetkoming meerkosten beginperiode’ (toelage buitenland) zal plaatsvinden voorafgaand aan de plaatsing, zodat het geld op tijd beschikbaar is voor hetgeen het benodigd is, namelijk de extra kosten in het begin van de plaatsing.

  GOV|MHB
  De GOV|MHB heeft zich er afgelopen weken hard voor gemaakt om een, voor alle partijen, werkbare oplossing overeen te komen. Dit om te voorkomen dat defensiemedewerkers, die recent of op korte termijn in het buitenland geplaatst gaan worden, niet meer de mogelijkheid hebben om een woning naar keuze te huren, en dus verplicht worden zich te beperken tot de woningen die Defensie als passend verklaard. Voor die locaties in het buitenland waar passende woningen binnen het huurplafond wel beschikbaar zijn, maar de medewerker zelf graag een andere woning wil betrekken, biedt deze afspraak de flexibiliteit tot een vrije woning keuze. Zodra de noodzakelijke wijzigingen van artikel 13 van het VBD zijn doorgevoerd is deze vrije keuze in de regelgeving geborgd.

 • Inhouding VUT-equivalent stopt

  In de loop van 2015 zal de inhouding van de VUT-equivalent van de salarisstrook van de militair verdwijnen. Dit zal gebeuren met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.
   
  De VUT-equivalent voor militairen is oorspronkelijk ingevoerd als solidariteitsheffing.
  De wetgever was van mening dat omdat elke werknemer in Nederland VUT-premie moest betalen, ook de militair ‘iets’ moest gaan afdragen. Dit werd de VUT-equivalent.
   
  Nu de burgermedewerker in 2015 geen premie meer hoeft te betalen is ook de grondslag voor de inhouding van de VUT-equivalent bij militairen verdwenen. Het stoppen van deze inhouding betekent dat het bruto inkomen voor belasting én daarmee het netto inkomen van de militair stijgt.
   
  De GOV|MHB constateert dat, in incidentele gevallen, wettelijke regelingen ook wel eens positief kunnen uitvallen voor militairen.

 • Nabetaling huisvesting en voeding van rijkswege

  Op 24 november 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat Defensie verboden onderscheid maakt op het gebied van reis-, huisvestings- en voedingskosten door het hanteren van het eigen huishoudingscriterium. Defensie mag bij het bepalen van de tegemoetkoming geen onderscheid maken tussen medewerkers die een eigen huishouding voeren en medewerkers die dat niet doen.

   

  Op grond van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep heeft Defensie besloten om met ingang van 24 november 2014 het onderscheid zoals dat in de vigerende regelgeving is opgenomen buiten toepassing te laten. De betreffende medewerkers hebben hierover een besluit ontvangen en de nabetaling is per oktober 2015 door Defensie gedaan.

   

  Afstandscriterium van 70 km

  Het blijkt dat Defensie bij het bepalen van de nabetaling een afstandscriterium van 70 km toepast. Dit houdt in dat medewerkers, waarvan de woonplaats binnen 70 km van hun plaats van tewerkstelling is, geen recht hebben op huisvesting van rijkswege. Ondanks het feit dat Defensie toestemming heeft gegeven voor deze huisvesting, blijft de inhouding van de eigen bijdrage voor huisvesting in dit geval van kracht en wordt er geen nabetaling gedaan.

  Gebleken is dat het DCHR de nodige administratieve fouten heeft gemaakt in de salarisbetaling van oktober 2015. Hierdoor kan ook de nabetaling van de inhouding huisvesting voor de medewerkers die wel een positief besluit hebben ontvangen in sommige gevallen niet juist zijn uitbetaald. Defensie heeft al aangegeven dat dit in de salarisbetaling van november zal worden hersteld.

   

  GOV|MHB

  De GOV|MHB is positief over het feit dat Defensie tot nabetaling is overgegaan, maar is wel verbaasd dat Defensie hierbij een afstandscriterium van 70 km toepast. Temeer omdat in het Georganiseerd Overleg dit criterium nog moet worden besproken en het (nog) geen onderdeel van de vigerende regelgeving is. De GOV|MHB is op zich niet tegen het gebruiken van een afstandscriterium voor het bepalen van toekomstige aanvragen voor legering. Voor reeds bestaande aanspraken en bij de beoordeling of over wordt gegaan tot nabetaling zou dit echter niet het geval mogen zijn.

   

  De GOV|MHB adviseert de leden (GOV|MHB, KVMO, NOV), die geen nabetaling huisvesting hebben ontvangen vanwege het toepassen van het 70 km-criterium, contact op te nemen met de sectie Juridische Ondersteuning van de GOV|MHB via: o.v.v. ‘nabetaling huisvesting’. Aangezien nabetaling bij de salarisbetaling van oktober heeft plaatsgevonden zal de bezwaartermijn van 6 weken in sommige gevallen al op 23 november verlopen.

   

  Mocht er sprake zijn van voornoemde administratieve fouten van het DCHR, dan adviseert de GOV|MHB de leden (GOV|MHB, KVMO & NOV) ook om contact op te nemen met de sectie Juridische Ondersteuning via: o.v.v. ‘foutieve nabetaling huisvesting’ met vermelding van de vereniging van lidmaatschap.

 • Nieuw beleid mbt VGB aanstaande

  Minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat n.a.v. een evaluatie van het bestaande beleid m.b.t. de Verklaring van Geen bezwaar (VGB) dit beleid zal worden aangepast. De GOV|MHB is blij te constateren dat de inspanningen van de GOV|MHB in de afgelopen maanden om tot aanpassingen te komen zijn vruchten lijkt af te werpen.

   

  De minister geeft aan dat in die evaluatie steeds terugkerende knelpunten zijn meegenomen: het aantal vertrouwensfuncties, onvoldoende gegevens over de (aspirant-) medewerker en over de partner (het ‘partnerbeleid’), justitiële antecedenten (waaronder ‘jeugdzonden’), financiële kwetsbaarheid, de rol van de commandant en de lange doorlooptijd van het VGB-traject.
  Uit de evaluatie zijn een aanzienlijk aantal aanbevelingen gekomen om bovengenoemde knelpunten te verminderen.

   

  De belangrijkste maatregelen die op korte termijn worden voorzien zijn:
  - de herintroductie van het veiligheidsmachtigingsniveau C (VMN-C) voor militairen, in combinatie met een aanpassing van de bijbehorende eisen. (Tot nu toe waren alle militaire functies
  vastgesteld als vertrouwensfuncties op minimaal het veiligheidsmachtigingsniveau B.)
  - de diepgang van het veiligheidsonderzoek bij het VMN-C. Bij VMN-C wordt niet langer vereist dat ten aanzien van de partner en medebewoners politieke en justitiële gegevens inzichtelijk zijn. Tot dusver werd een aantal VGB-en om die reden geweigerd of ingetrokken. Het doel van deze maatregelen is om ontslagen wegens onvoldoende gegevens over de partner zoveel mogelijk te voorkomen. De insteek is om deze maatregel voor 1 februari 2016 gereed te hebben, zodat deze aansluit op de Tijdelijke Voorziening VGB m.b.t. partners.
  - het ontwikkelen en bekend stellen van indicatoren om tot meer transparantie te komen over wanneer schulden tot financiële kwetsbaarheid leiden, en daarmee consequenties kunnen hebben voor de VGB.
  - het opstellen van een handleiding om de rol van de commandant bij intrekking van de VGB beter tot zijn recht te laten komen. Daarbij zal aandacht worden besteed aan het verbeteren van de aanverwante rechtspositionele processen (bijvoorbeeld proces van schorsing, bezwaar- en beroep) waarvoor de commandant verantwoordelijk is.

   

  Een aantal aanbevelingen vergt een nadere uitwerking alvorens tot concrete maatregelen kan worden besloten. Zo zal onder meer worden bekeken of een VGB met beperkingen aan de functie-uitoefening mogelijk is, of de maximale duur van de periode waarin de politieke en justitiële gegevens niet beschikbaar zijn verlengd kan worden van drie naar zes maanden, of de terugkijkperiode bij VMN C kan worden gesteld op vijf in plaats van acht jaar en of de inspanningen van de MIVD bij onvoldoende gegevens kunnen worden uitgebreid. Ook zal worden bezien in hoeverre de verschillende veiligheidsmachtigingsniveaus (A, B en C) kunnen leiden tot differentiatie in de beoordelingscriteria bij justitiële antecedenten.

   

  GOV|MHB
  De GOV|MHB is tevreden over het feit dat Defensie de klachten over het huidige beleid m.b.t. de VGB voortvarend heeft opgepakt.
  Ook de nu geschetste maatregelen kunnen de goedkeuring van de GOV|MHB wegdragen.
  Wel is de GOV|MHB van mening dat Commandanten, naast de nu beoogde maatregel m.b.t. het verbeteren van de aanverwante rechtspositionele processen, ook zelf eerder moeten optreden bij misdragingen, in plaats van het intrekken van de VGB af te wachten.

   

   

 • Nieuwe fiscaal gunstige regeling voor vakbondscontributie

  Defensiemedewerkers die lid zijn van de GOV|MHB en/of een andere vakbond binnen de sector Defensie komen, met terugwerkende kracht, weer in aanmerking voor een fiscaal gunstige regeling voor vakbondscontributie. Door deze regeling ontvangt de vakbond nog steeds dezelfde contributie, maar draagt de defensiemedewerker zelf netto weer minder af aan zijn of haar vakbond.

   

  Vervallen
  Sinds 1 januari jl. is de fiscaal gunstige regeling voor vakbondscontributie afgeschaft. Door het vervallen van deze regeling, waarbij de vakbondscontributie in het bruto-netto traject op de loonstrook werd gebracht, verviel ook het fiscale voordeel. Een voordeel dat kon oplopen tot 52%.

   

  Al in 2014 hebben de GOV|MHB en de andere vakbonden Defensie gewezen op het negatieve financiële effect voor de leden. Voor Defensie, die het belang van sterke vakbonden onderkent, was dat reden om samen met de bonden op zoek te gaan naar een mogelijkheid om het negatieve financiële effect te repareren.

   

  Nieuwe regeling
  In het Georganiseerd Overleg sector Defensie is vandaag een nieuwe fiscaal gunstige regeling overeengekomen.
  Deze nieuwe regeling houdt in dat in december van dit jaar bij alle actief dienende defensiemedewerkers die dan lid zijn van een vakbond én waarbij er die maand sprake is van een contributie inhouding, het totaal in 2015 ingehouden contributiebedrag in mindering wordt gebracht op de loonheffingsgrondslag. Hiermee wordt het bedrag aan loonbelasting dat de defensiemedewerker die maand betaalt verlaagd, waardoor er netto meer over blijft.
  Voor 2016 en verdere jaren zal dit vervolgens weer maandelijks in de salarisberekening plaatsvinden.

 • Onderhandelingen arbeidsvoorwaarden Defensiepersoneel gaan starten

  Half september starten de onderhandelingsgesprekken tussen de bonden en Defensie over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. In deze gesprekken worden de afspraken die zijn gemaakt in het eerste deelakkoord verder uitgewerkt. Het eerste deelakkoord werd in het voorjaar van 2015 gesloten. Het is op het gebied van arbeidsvoorwaarden enige tijd stil geweest omdat de bonden en Defensie “verkenningen” hebben uitgevoerd. Dat waren gesprekken om zoveel mogelijk tot een gedeeld beeld te komen op de onderwerpen waarover vervolgafspraken nodig zijn. De onderhandelingen zouden, samen met de afspraken uit het deelakkoord, moeten leiden tot een volledig arbeidsvoorwaardenpakket. Uiterlijk eind september zult u worden geïnformeerd over de voortgang van het onderhandelingsproces.

 • Overleg hervat

  Vandaag is in het Sector Overleg Defensie nadrukkelijk stil gestaan bij het vertrouwen in het Georganiseerd Overleg. Aanleiding van het overleg was dat Defensie de afspraak omtrent de uitzendbescherming van uitgezonden militairen wederom niet is nagekomen. De Centrales van Overheidspersoneel (Centrales) maken zich grote zorgen over deze ontwikkeling omdat de uitzendbescherming er juist voor zorg dient de dragen dat de militair en het thuisfront zowel psychisch als fysiek niet worden overbelast.
   
  De Minister van Defensie heeft bij monde van de Hoofddirecteur Personeel aangegeven dat de uitzendnorm staat. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan individueel van de uitzendnorm worden afgeweken.  Hierbij moet dan worden gedacht aan een onmisbare unieke schakel tijdens een uitzending. Er zal dan ook moeten worden voorkomen dat, ten gevolge van de ‘can do’ mentaliteit en/of de cultuur bij Defensie, onnodig militairen die onder de uitzendbescherming vallen worden uitgezonden. Dit geldt ook voor de (zogenaamde)  ‘vrijwilliger’.  Van vrijwilligheid is immers geen sprake. De militair heeft namelijk geen keuze, hij of zij wordt door de organisatie uitgezonden.
  De Centrales hebben de minister nadrukkelijk verzocht de controle op de uitzendbescherming te borgen zodat alleen in de eerdere genoemde uitzonderlijke gevallen sprake kan zijn van het niet naleven van de uitzendbescherming.
  Om naar de toekomst toe het aantal incidenten te reduceren  hebben de Centrales de minister verzocht om een lijst te maken met schaarse personele capaciteit. Aan de hand van deze lijst zullen de Centrales de minister verzoeken om aan te geven hoe deze schaarste kan worden opgelost zodat er ook bij deze categorie in de (nabije) toekomst geen spanning meer kan staan op de uitzendbescherming.
   
  Op basis van de antwoorden en toezeggingen van de minister hebben de Centrales besloten om het overleg weer op te starten.
   

  GOV|MHB
  De GOV|MHB spreekt de hoop uit dat de politieke trendbreuk er aan toe gaat bijdragen dat de schaarste categorieën er met behulp van extra toegezegde financiële middelen tot een verleden gaan behoren.  Alleen op deze wijze kan Defensie al haar personeel de bescherming bieden die zij verdient.

 • Overlegfora binnen het Georganiseerd Overleg

  Binnen het Georganiseerd Overleg bestaan diverse formele overlegfora, ingedeeld naar onderwerp van gesprek. Binnen deze overlegfora worden bindende afspraken gemaakt tussen defensie als werkgever en de Centrales van Overheidspersoneel namens de werknemers.

  De Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) - sector Defensie behartigt namens de GOV|MHB, de belangen van de werknemers.

  Onderstaand vindt u deze Overlegfora met de naam van de verantwoordelijke vertegenwoordiger(s) van de CMHF-sector Defensie.

  Sector Overleg Defensie (SOD)
  Dhr. N. (Niels) van Woensel, dhr. M.E.M. (Marc) de Natris

  Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WG AV) (alleen gedurende het Arbeidsvoorwaardenoverleg)
  Dhr. N. (Niels) van Woensel, dhr. M.E.M. (Marc) de Natris

  Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP)
  Dhr. N. (Niels) van Woensel, dhr. M.E.M. (Marc) de Natris

  Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid - Defensie Onderdelen (WG AP-DO)
  Dhr. N. (Niels) van Woensel

  Werkgroep Algemene & Financiële Rechtstoestand (WG AFR)
  Dhr. N. (Niels) van Woensel

  Werkgroep Postactieven (WG PA)
  Dhr. M. (Martin) Weusthuis, dhr. N. (Niels) van Woensel

  Werkgroep Reorganisaties (WG REO)
  Dhr. N. (Niels) van Woensel, dhr. R. (René) Bliek


  Naast deze formele overlegfora bestaan er ook diverse informele overlegfora. De in deze fora besproken onderwerpen dienen uiteindelijk voor formele goedkeuring te worden aangeboden aan één van de genoemde Werkgroepen.


 • Personeelsmaatregelen verlengd

  Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel zijn op 15 december jl. overeen gekomen dat de personeelsmaatregelen zoals beschreven in de nota ‘Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016’ wordt verlengd tot 1 januari 2017.

  Overeengekomen is dat in lijn met de afspraken die gemaakt zijn aangaande de verlenging van de werkingsduur van het Sociaal Beleidskader (SBK2012), ook de werkingsduur van de personeelsmaatregelen dienovereenkomstig worden verlengd. Daarvan uitgezonderd is de in de nota genoemde maatregel ‘Opschorting mogelijkheid voor militairen tot verlenging functieduur op de huidige functie tot 1 januari 2015’. Deze maatregel is al per 1 januari 2015 vervallen.

  Concreet betekent dit onder andere dat ook in 2016 voor militairen het recht op nadienen is opgeschort, dat de mogelijkheid voor UGM-ers om als burgermedewerker of via inhuur in dienst te treden bij het Ministerie van Defensie in beginsel niet mogelijk is en dat de doorstroom van onderofficieren naar de categorieën vakofficieren/uitloopofficieren/OEX’en en de instroom van stadadjudanten slechts beperkt mogelijk is.

  GOV|MHB
  De GOV|MHB begrijpt dat, met het verlengen van het SBK2012, het verlengen van de genoemde personeelsmaatregelen een logisch gevolg is. Het komende jaar zullen de onderwerpen van de nota onderdeel zijn van de lopende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en dus nog nader worden bekeken. Om de nota met personeelsmaatregelen volledig in te zien klik hier.

 • Petitie AOW- gat

  Op 6 december as. zal de GOV|MHB in samenwerking met de VBM en AFMP een petitie aanbieden aan de Vaste Kamer Commisie voor Defensie (VCD) in de Tweede Kamer.

   

  Op 8 december wordt in het voortgezet Algemeen Overleg de motie van leden Knops en Van Dijk in de Tweede Kamer behandeld. Deze motie roept het kabinet op het AOW- gat te dichten door de UGM- uitkering door te laten lopen tot de pensioengerechtigde leeftijd. Dit is waar de GOV|MHB, VBM en AFMP zich altijd voor hebben ingezet!

   

  Lees hier de petitie.

 • Petitie AOW-gat

  De GOV|MHB heeft samen met de andere vakbonden (VBM, BBTV, AFMP, MarVer, KVMO, NOV, ODB, GOV|MHB, FNV Overheid) die het AOW-gat juridisch aanvechten èn met de groep Loek van den Heuvel ‘Militairen met FLO’, een petitie gestuurd richting de leden van de Vaste Kamercommissie voor Defensie. De Tweede Kamerleden worden in deze petitie opgeroepen om op 8 december aanstaande vóór de motie te stemmen, die de regering verzoekt het AOW-gat bij Defensie volledig te compenseren.

   

  Lees hier de petitie.

   

 • SBK2012 verlengd tot 1 januari 2017

  Tijdens het Sector Overleg Defensie (SOD) van 3 december jl. zijn Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (Centrales) overeengekomen dat het SBK 2012 met 1 jaar wordt verlengd tot 1 januari 2017. Hiermee is de opschorting van het Georganiseerd Overleg opgeheven, en kunnen Defensie en de Centrales weer om de overlegtafel.

  Afgelopen week hadden de Centrales tijdens de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WGAP) van 24 november jl. het overleg met Defensie opgeschort. Reden hiervoor was dat Defensie geen duidelijkheid kon verschaffen over een eventuele verlenging van het SBK 2012. Indien het SBK niet zou worden verlengd zou dit tot gevolg hebben dat defensiepersoneel, die geraakt gaan worden door reorganisaties waarvan het beleidsvoornemen na 1 januari 2016 wordt vastgesteld, niet meer onder de bescherming van het SBK vallen. Dit zou tot gevolg hebben dat Defensie, de enige rijksoverheidswerkgever die personeel op regelmatige basis ontslaat, haar personeel geen sociaal plan meer zou bieden bij reorganisaties.

  Dit laatste wordt voorkomen door de verlenging van het SBK 2012 tot 1 januari 2017. Het is de bedoeling dat, conform afspraken met Defensie, (delen van) het SBK opgenomen worden in de vaste rechtspositie van het defensiepersoneel. De Centrales hebben in het SOD aangegeven dat, indien dit niet tijdig het geval is, er opnieuw een verlenging van het SBK2012 zal worden gevraagd.

  Verlenging personeelsmaatregelen

  Gekoppeld aan de verlenging van het SBK heeft Defensie een verzoek tot verlenging van een aantal personeelsmaatregelen bij de Centrales neergelegd. Het betreft maatregelen die vermeld zijn in de nota `Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016´ en de SG-aanwijzing A/980 die in feite aan het SBK2012 zijn gekoppeld. Hoewel de Centrales de strekking van de maatregelen onderschrijven is er afgesproken dat de uitwerking van het voorstel in de WGAP van 15 december zal plaatsvinden.

  GOV|MHB

  De GOV|MHB is tevreden dat de noodzakelijke verlenging van het SBK 2012 een feit is. De GOV|MHB heeft er vertrouwen in dat Defensie en de Centrales tijdig (delen van) het SBK 2012 in de staande rechtspositie zullen opnemen, dan wel opnieuw een verlenging van het SBK zullen overeenkomen. De verlenging zorgt voor rust in de defensieorganisatie. Dit is belangrijk voor zowel de werkgever als de werknemers daar dit bijdraagt aan een zorgvuldig reorganisatieproces.

 • Sectie Georganiseerd Overleg

  De CMHF-sector Defensie vertegenwoordigt in het Georganiseerd Overleg met de minister van Defensie de aangesloten verenigingen, die de minister van Defensie als werkgever hebben: de GOV|MHB, KVMO, KVNRO en de NOV. De CMHF-sector Defensie kent hiervoor een Sectie Georganiseerd Overleg.

   

  De sectie Georganiseerd Overleg is sinds enkele jaren geëvolueerd van een sectie van onderhandelaars van de verschillende onderliggende verenigingen van de GOV|MHB naar een aparte sectie onder het Dagelijks Bestuur van de CMHF-sector Defensie.


  De sectie Georganiseerd Overleg bestaat uit drie functionarissen. Naast het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg (HSGO) zijn dit de Beleidsmedewerker Reorganisaties & Medezeggenschap en de Senior Beleidsmedewerker Pensioenen & Sociale Zekerheid. Als uitkomst van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2012 heeft de sectie Georganiseerd Overleg m.i.v. 1 januari 2012 een vierde functionaris - de Senior Beleidsmedewerker Reorganisaties - die zich specifiek gaat bezighouden met werkzaamheden gerelateerd aan de reorganisaties als gevolg van de beleidsbrief van 8 april 2011.

 • Sectie Juridische Ondersteuning

  De CMHF-sector Defensie kent een sectie Juridische Ondersteuning.

   

  De sectie Juridische Ondersteuning kent twee taken:

  - Juridisch advies aan de sectie Georganiseerd Overleg;

  - Juridische ondersteuning van leden van de, bij de CMHF-sector Defensie aangesloten, vakbonden bij individuele      belangenbehartiging.

   

  De sectie Juridische Ondersteuning bestaat uit één vaste jurist, mr. Bert Blonk, en enkele juristen die op afroep ondersteuning verlenen.

   

  De sectie Juridische Ondersteuning is bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 070 -3839504

   

  Lees hier meer over de juridische ondersteuning door de sectie Georganiseerd Overleg. 

 • Sectorplan Defensie/Politie goedgekeurd

  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dinsdag 13 januari positief geoordeeld over het sectorplan van Defensie & Politie.
  Met deze goedkeuring komt tevens een financiële injectie van het Ministerie van SZW ter grootte van 16 miljoen euro om de maatregelen die in het sectorplan staan opgenomen te verwezenlijken.
   
  Sociaal Akkoord
  In het Sociaal Akkoord dat de sociale partners in april 2013 overeenkwamen was o.a. opgenomen dat het Kabinet in totaal 600 miljoen euro beschikbaar zou stellen om de (langdurige) werkloosheid te bestrijden. Om hiervoor in aanmerking te komen dienden sectoren een zogenaamd sectorplan in te dienen: een plan met uitgewerkte maatregelen om in de specifieke sector onderkende arbeidsmarkt & scholingsproblemen aan te pakken. Financiering van deze maatregelen zou dan deels ten laste komen van de gereserveerde 600 miljoen euro.
   
  Sectorplan Defensie & Politie
  Defensie en Politie liepen bij het opstellen van ieder hun eigen sectorplan tegen eenzelfde probleem aan: een overlegsector bestaande uit één werkgever wordt niet beschouwd als sector in het licht van bovengenoemd budget. In plaats van bij de pakken neer te zitten hebben Defensie en Politie de handen ineengeslagen en gezamenlijk één sectorplan opgesteld met gezamenlijke en defensie- en politie specifieke maatregelen.
   
  Afgelopen dinsdag werd dit initiatief beloond door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de budgethouder, met een positief besluit.
  Met dit positieve besluit worden de plannen van Defensie en Politie, ter waarde van bijna 44 miljoen euro, door het Ministerie van SZW met ruim 16 miljoen euro gesubsidieerd. De overige 24 miljoen euro dienen door Defensie en Politie zelf te worden gefinancierd.
   
  Maatregelen in het sectorplan:
  In het sectorplan staan oa de volgende maatregelen opgenomen voor Defensie:
   
  Instroom

  • Opleiden van 160 ( potentiële) werknemers voor een technische functie bij Defensie;
  • Pilot met voorschakeltraject Defensie voor 200 jongeren zonder startkwalificatie.

   
  Van werk naar werk

  • Ontwikkelen en onderzoeken doorstroommogelijkheden Defensie-Politie

   
  Duurzame inzetbaarheid bestaand personeel

  • 3.200 medewerkers van Defensie krijgen scholing gericht op mobiliteit en duurzame inzetbaarheid;
  • Waarderings- en valideringsonderzoek van militaire opleidingen in vergelijking met reguliere opleidingen;
  • Voor 200 officieren die voor 2011 een opleiding aan de NLDA afrondden, wordt onderzocht hoe hun militaire diploma's ook in de burgermaatschappij kunnen worden erkend op HBO- of WO-niveau;
  • Burgerpersoneel met veel ervaring en weinig formele papieren moet werkervaring kunnen omzetten in diploma’s. De komende 2 jaar krijgen 500 burgermedewerkers in onder meer de techniek en beveiliging daarvoor de gelegenheid.

   
  Lees hier een samenvatting van het sectorplan Politie en Defensie.
   
   
  Stichting Arbeidsmarkt- & Scholingsfonds Defensie
  De Stichting Arbeidsmarkt- & Scholingsfonds Defensie (Stichting ASD) heeft aangegeven het deel van de kosten dat het Ministerie van Defensie zou moeten bijdragen voor haar rekening te nemen.
   
  De Stichting ASD is een samenwerkingsverband tussen Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel binnen de overlegsector Defensie.
  De Stichting ASD is oorspronkelijk opgericht om (Europese) subsidies binnen te halen t.b.v. (om)scholingsprojecten, beroepsopleidingen op MBO-niveau, voor defensiemedewerkers. Met deze subsidies werd het Defensie mogelijk gemaakt om meer personeel (om) te scholen dan het defensiebudget normaliter mogelijk zou maken.
  Sinds enige jaren subsidieert de Stichting ASD ook het civiel certificeren van verschillende defensieopleiding en nu dus ook het sectorplan.
   
  Namens de CMHF-sector Defensie heeft het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg zitting in het bestuur van de Stichting ASD.
   
   
  GOV|MHB
  De GOV|MHB is verheugd dat de inspanningen van de Stichting ASD en de collega’s bij de Politie hebben geleid tot dit positieve resultaat. Hiermee wordt het voor Defensie mogelijk om extra maatregelen te treffen op het gebied van (om)scholing, wat de aantrekkelijkheid van Defensie als werkgever stimuleert. Geen onbelangrijk gegeven in de huidige tijd, nu de irreguliere instroom nog steeds hoog is en de instroom nog steeds achterblijft.

 • Sectorraad CMHF-sector Defensie

  De onderstaande personen vormen de Ledenraad (de Sectorraad) van de CMHF-sector Defensie:

   

   

  Namens de KVMO:

   

  • KLTZ ing. Willem Groeneveld
  • LTZ1 drs. Mark Heijligers
  • KLTZ b.d. Frits Henkelman
  • KLTZA b.d. C. Kleinveld- Hofman
  • KLTZT Tim van Tongeren
  • KLTZSD Astrid Zwiers

   

  Namens de NOV:

  • LKOL b.d. Marcel Duvekot
  • LKOL b.d. Karel van Geet
  • LKOL b.d. drs. ing. Peter van Harmelen
  • MAJ b.d. Albert Lok
  • KOL b.d. Kees van der Meij

   

  Namens de KVNRO:

  • MAJ (R) Henk van de Kraats
  • LKOL (R) b.d. Jan Kreuger

   

  Namens de individuele militaire- & burgerleden van de GOV|MHB:

  • Dhr. Timen Bousema
  • Dhr. Tom Kofman
  • Vacant

   

   

 • Telegraaf - Stel oudere vrij van zwaar werk

  In een artikel van de Telegraaf van dinsdag 6 september breken verschillende vakbonden binnen de CMHF een lans voor minder zwaar werk voor ouderen.

  Met het stapsgewijs ophogen van de AOW- leeftijd valt een deel van de oudere werknemers in de publieke sector tussen wal en schip. Militairen, brandweermannen, agenten en verpleegkundigen zullen in de toekomst steeds langer moeten doorwerken.

   

  “Een 60- jarige adjudant van de mariniers stuur je niet meer op uitzending naar oorlogsgebied” verduidelijkt duovoorzitter van de GOV|MHB, Marc de Natris.

   

  De GOV|MHB is de drijvende kracht achter het idee dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden voor de toekomstperspectieven van oudere werknemers. De Natris stond hier al eerder bij stil in zijn weblog.

   

  Lees hier het artikel van de Telegraaf via Bendle

   

 • Tijdelijk langer doorwerken

  Op dringend verzoek van de Centrales van Overheidspersoneel heeft de minister van Defensie op 24 november jl. een voorstel ingediend om het tijdelijk langer doorwerken vanaf 1 januari 2017 mogelijk te maken. Na uitvoerig beraad hebben de Centrales aangegeven met het voorstel in te stemmen om hiermee eindelijk de noodzakelijke duidelijkheid voor de militairen uit de overgangsregeling (AMAR artikel 39a) te verkrijgen in afwachting van een nieuwe diensteinderegeling.


  In het eerste deelakkoord is overeengekomen dat per 1 januari 2017 een nieuwe diensteinderegeling (nDER) zou worden geëffectueerd. Het effectueren van de nDER per 1 januari 2017 is niet mogelijk.


  Het is wenselijk om de militairen die in de periode van 1 januari 2017 tot de inwerkingtreding van de nDER leeftijdsontslag militairen (LOM) wordt verleend toch de mogelijkheid te geven om langer te kunnen doorwerken. Deze keuzemogelijkheid voorziet in de behoefte van militairen die twijfelen of zij voor de huidige diensteinderegeling dan wel de nDER zullen kiezen. Op het moment dat de exacte condities bekend zijn, kan de militair aangeven of hij in de nDER wenst te blijven of gebruik maakt van zijn aanspraken op de huidige diensteinderegeling.


  In 2001 is ter stimulering van het langer doorwerken het vrijwillig nadienen geïntroduceerd. Het vrijwillig nadienen is afgelopen jaren als onderdeel van een aantal personeelsmaatregelen opgeschort tot 31 december van dit jaar. Per 01 januari 2017 komt de nota over vrijwillig nadienen uit 2001 te vervallen. Hiervoor in de plaats zal dus de mogelijkheid om tijdelijk langer door te werken zoals hierboven beschreven worden ingericht.

  De exacte voorwaarden die voor de overgangsperiode gelden zijn opgenomen in de bijgevoegde brief.

 • Tijdelijke maatregel overwerkvergoeding nogmaals verlengd

  Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel zijn recentelijk overeengekomen de tijdelijke maatregel overwerkvergoeding, net als in 2013 en in 2014, voorlopig tijdelijk te verlengen tot 1 maart 2016.
   
  De tijdelijke maatregel betreft de vergoeding van overwerk voor de rangen luitenant-kolonel & Kapitein-luitenant ter Zee en de burgerschalen S11 & S12 over de periode 1 maart 2014 tot 1 maart 2015.

 • Tijdelijke Voorziening VGB verlengd

  Per 1 februari 2015 is de Tijdelijke Voorziening bij intrekking van de VGB vanwege onvoldoende gegevens over de partner, ingevoerd. Deze tijdelijke voorziening kende een einddatum tot 1 september 2015. Besloten is de tijdelijke voorziening te verlengen tot 1 februari 2016.

   

  Alle militaire en de meeste burgerfuncties bij Defensie zijn vertrouwensfuncties waarvoor een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) nodig is. De VGB kan (onder andere) worden ingetrokken wanneer uw partner in de afgelopen vijf jaar gedurende drie maanden of langer in het buitenland verbleef én de MIVD over deze periode geen of onvoldoende (justitiële en politieke) gegevens over uw partner kan verkrijgen. Normaliter leidde het intrekken van de VGB op deze gronden tot ontslag van de defensiemedewerker.

   

  De Tijdelijke Voorziening biedt medewerkers nu de mogelijkheid gedurende maximaal vijf jaar vervangende werkzaamheden te verrichten, waarvoor geen VGB nodig is. De Tijdelijke Voorziening kende een einddatum van 1 september 2015. Omdat een definitieve voorziening nog niet gereed is, heeft de Secretaris-Generaal recent besloten om looptijd van de Tijdelijke Voorziening te verlengen tot 1 februari 2016.

   

  Een beroep doen op de Tijdelijke Voorziening

  Het is nu tot 1 februari 2016 mogelijk een beroep te doen op de Tijdelijke Voorziening. De voorwaarden kunt u vinden in de SG-Aanwijzing over de Tijdelijke Voorziening op Intranet. Om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Voorziening dient u een verzoek in bij de commandant of het hoofd van uw defensieonderdeel.

 • Uitspraak Centrale Raad van Beroep

  De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 juli 2016 uitspraken gedaan in zaken over voormalige ambtenaren van het ministerie van Defensie met een wachtgelduitkering (SBK 2004) die een inkomensverlies lijden vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd (AOW-gat). Geoordeeld is dat de beëindiging van de wachtgelduitkering bij 65 jaar met de gelijktijdige toekenning van een maandelijkse tegemoetkoming een verboden onderscheid naar leeftijd oplevert.

   

  Opvallend is dat de Raad, in tegenstelling tot een aantal rechtbanken, niet tot het oordeel komt dat de betreffende uitkeringen tot de AOW-leeftijd moeten worden voortgezet. Het wordt aan de Minister overgelaten om de door de Raad vastgestelde gebreken ‘op een rechtens houdbare wijze te herstellen’. De Minister is nu dus weer aan zet.

   

  De uitspraak van de Raad is nog te vers om conclusies te trekken over de relevantie daarvan voor de lopende procedures over het AOW-gat bij de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (SBK 2012) en de uitkering op grond van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM). Voor de UGM-ers is dit des te lastiger omdat hun ouderdomspensioen ingaat op 65 jaar (bij de wachtgelders gaat deze in op AOW-leeftijd) en de Europese rechtspraak waarnaar de Raad verwijst minder goed aansluit bij hun situatie. De argumenten van de Raad zijn daardoor lastig te vertalen naar de UGM-casus.

   

  Meer informatie alsook de volledige tekst van de betreffende uitspraken vindt u via onderstaande link.

   

  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Centrale-Raad-van-Beroep-oordeelt-over-AOWgat-wachtgeld-Defensie.aspx

 • UPDATE: Overleg opgeschort door gebrek aan vertrouwen

  Vandaag hebben de Centrales van Overheidspersoneel (Centrales) in het Sector Overleg Defensie hun grote zorg uitgesproken over het niet nakomen van afspraken die zij met Defensie maken. Het afgelopen jaar is het vertrouwen tussen de Centrales en Defensie, vanuit de zijde van Defensie, herhaaldelijk geschaad. De GOV|MHB maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Het overleg tussen de overlegpartners is immers gebaseerd op vertrouwen.

  Beide partijen moeten er van elkaar op aan kunnen dat het adagium ‘afspraak is afspraak’ van toepassing is. Mocht er sprake zijn van uitzonderlijke situaties dan kan eventueel in onderling overleg van gemaakte afspraken worden afgeweken. Het kan niet zo zijn dat afspraken eenzijdig niet worden nagekomen.

  Vanochtend is lang stil gestaan bij het onderlinge vertrouwen. Aanleiding van dit overleg was het wederom niet na leven van de afspraak omtrent de uitzendbescherming van uitgezonden militairen. De Centrales werden hier onlangs van op de hoogte gesteld, hetgeen u ook heeft kunnen lezen op deze website.
  De GOV|MHB heeft haar verbazing hierover uitgesproken. Niet alleen over het te laat informeren maar ook over het feit dat het hier geen nichecapaciteit, zoals de Patriots, betreft maar militairen met een meer generieke functie binnen Defensie.

  Naar aanleiding van het overleg hebben de Centrales vragen gesteld. In afwachting van de antwoorden is het overleg tijdelijk opgeschort tot 2 december 2014. Dan zulen beide partijen weer spreken over zowel de uitzendbescherming als het onderlinge vertrouwen. Een zéér uitzonderlijke situatie daar het overleg tijdens het arbeidsvoorwaardentraject is opgeschort en het niet het arbeidsvoorwaardenoverleg betreft wat daarvoor de aanleiding is.

 • Vertegenwoordigers binnen het Georganiseerd Overleg

  De volgende personen vertegenwoordigen de CMHF-sector Defensie binnen het Georganiseerd Overleg sector Defensie:

   

  Dhr. N. (Niels) van Woensel
  Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg

  Dhr N van WoenselMajoor van de Koninklijke Landmacht, Dienstvak Logistiek, Regiment Technische troepen

   

  Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg (HSGO)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Het HSGO is de hoofdonderhandelaar namens de CMHF-sector Defensie en legt in die hoedanigheid verantwoording af aan het (Dagelijks) Bestuur van de CMHF-sector Defensie.
  De hoofdtaak van het HSGO is het behartigen van de belangen van het militair en burger defensiepersoneel in het algemeen en de achterban in het bijzonder.

   

  Overlegfora:

  • Sector Overleg Defensie (SOD)
  • Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WG AV)
  • Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP)
  • Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Defensie Onderdelen (WG AP-DO)
  • Werkgroep Algemene & Financiële Rechtstoestand (WG AFR)
  • Werkgroep Post-actieven (WG PA)
  • Werkgroep Reorganisaties (WG REO)

   

  Daarnaast heeft het HSGO, namens de CMHF-sector Defensie, zitting in het bestuur van de Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD). 

   

   

  Bereikbaarheid:
  T: 070-3839504
  E:

  Twitter: @HSGO_GOVMHB 

   

  {sliders Curriculum Vitae|closed}

  Volgt

   

  De Majoor Van Woensel is een zogenaamde ‘vrijgestelde’ officier: een officier die voor de duur van een functie wordt gehuurd van Defensie.
  Hierdoor is de Majoor Van Woensel weliswaar actief dienend officier, maar is hij vrijgesteld van alle verplichtingen die gelden voor een militair.
  Zo is het de Majoor Van Woensel bijvoorbeeld toegestaan om, uit hoofde van zijn functie als HSGO, zonder tussenkomst van Defensievoorlichting, vrijelijk artikelen te publiceren en contacten te onderhouden met de media en de politiek.
  De functie van een vrijgesteld officier eindigt wanneer de overeengekomen functieduur, de verhuurperiode, afloopt, of wanneer de vrijgesteld officier door de (leden van de) CMHF-sector Defensie wordt 'ontheven'.

  {/sliders}

   


  Dhr. R. (René) Bliek
  Senior Beleidsmedewerker Reorganisaties & Medezeggenschap

  René BliekLuitenant-kolonel b.d.van de Koninklijke Landmacht, Dienstvak Logistiek,

  Bevoorradings & Transporttroepen


  Senior Beleidsmedewerker

   

   

  Overlegfora:

  • Werkgroep Reorganisaties (WG REO)
  • Informeel overleg Reorganisaties BS
  • Informeel overleg Reorganisaties CDC
  • Informeel overleg Reorganisaties CLAS
  • Informeel overleg Reorganisaties CLSK
  • Informeel overleg Reorganisaties CZSK
  • Informeel overleg Reorganisaties DEF
  • Informeel overleg Reorganisaties DMO
  • Informeel overleg Reorganisaties KMar
  • Technisch Werkverband Arbo & Veiligheid (TWAV)

   

  Specialisaties:

  • Reorganisaties
  • Medezeggenschap

   

  Bereikbaarheid:
  T: 070-3839504
  E:

   

   Dhr. R. Bliek werkt drie dagen in de week voor de CMHF-sector Defensie.


  Dhr. drs. M.A.M. (Martin) Weusthuis
  Senior Beleidsmedewerker Pensioenen & Sociale Zekerheid

  Martin WeusthuisSenior Beleidsmedewerker

   

   

  Overlegfora:

  • Werkgroep Post-actieven (WG PA)

   

  Specialisatie:

  • Pensioenen & Sociale zekerheid

   

  Bereikbaarheid:
  T: 070-3839504
  E:

   

 • Vrijvallende premiegelden terug naar werknemers

  De Sector Defensie CMHF heeft samen met de collega’s van het AC en ACOP een brief naar het overleg gestuurd om de vrijvallende werkgeversbijdrage pensioenpremies, als gevolg van de aftopping van de pensioenen op het inkomensdeel boven de € 100.000,00, met terugwerkende kracht ter beschikking te stellen aan de werknemers die door deze aftopping zijn getroffen.

   

  Dit betreft in de ogen van de drie centrales met terugwerkende kracht naar 1januari 2015 een bedrag in één keer. Daarnaast verzoeken zij de vrijval van pensioenpremie met ingang van 1 januari 2018 in de nieuwe salaristabellen te verwerken.

   

  Lees hier de brief>>

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04