De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Tijdelijk langer doorwerken

Op dringend verzoek van de Centrales van Overheidspersoneel heeft de minister van Defensie op 24 november jl. een voorstel ingediend om het tijdelijk langer doorwerken vanaf 1 januari 2017 mogelijk te maken. Na uitvoerig beraad hebben de Centrales aangegeven met het voorstel in te stemmen om hiermee eindelijk de noodzakelijke duidelijkheid voor de militairen uit de overgangsregeling (AMAR artikel 39a) te verkrijgen in afwachting van een nieuwe diensteinderegeling.


In het eerste deelakkoord is overeengekomen dat per 1 januari 2017 een nieuwe diensteinderegeling (nDER) zou worden geëffectueerd. Het effectueren van de nDER per 1 januari 2017 is niet mogelijk.


Het is wenselijk om de militairen die in de periode van 1 januari 2017 tot de inwerkingtreding van de nDER leeftijdsontslag militairen (LOM) wordt verleend toch de mogelijkheid te geven om langer te kunnen doorwerken. Deze keuzemogelijkheid voorziet in de behoefte van militairen die twijfelen of zij voor de huidige diensteinderegeling dan wel de nDER zullen kiezen. Op het moment dat de exacte condities bekend zijn, kan de militair aangeven of hij in de nDER wenst te blijven of gebruik maakt van zijn aanspraken op de huidige diensteinderegeling.


In 2001 is ter stimulering van het langer doorwerken het vrijwillig nadienen geïntroduceerd. Het vrijwillig nadienen is afgelopen jaren als onderdeel van een aantal personeelsmaatregelen opgeschort tot 31 december van dit jaar. Per 01 januari 2017 komt de nota over vrijwillig nadienen uit 2001 te vervallen. Hiervoor in de plaats zal dus de mogelijkheid om tijdelijk langer door te werken zoals hierboven beschreven worden ingericht.

De exacte voorwaarden die voor de overgangsperiode gelden zijn opgenomen in de bijgevoegde brief.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04