De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Huurplafond bij passende woning onrechtmatig

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 29 oktober 2015 een uitspraak over het huurplafond uit de ‘Beleidsregeling woningvoorziening BRD’ gedaan. Hierin is bepaald dat in het geval de commandant een woning passend verklaart en hiervoor een tegemoetkoming toekent, deze tegemoetkoming volgens de Raad niet tot het huurplafond beperkt mag worden. Defensie zal dan de volledige huur met aftrek van de eigen bijdrage moeten vergoeden. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep vindt u hier.

Ondanks dat deze uitspraak zich tot de tegemoetkoming woninghuur in Duitsland en de ‘Beleidsregeling woningvoorziening BRD’ richt heeft het ook invloed voor defensiemedewerkers buiten Duitsland. Alle defensiemedewerkers in het buitenland vallen immers onder het Voorzieningenstelsel Buitenland Defensiepersoneel (VBD). In artikel 13 lid 2 van dit VBD staat dat de defensiemedewerker die buitenlandtoelage ontvangt ook aanspraak heeft op een tegemoetkoming in de woninghuur. Deze aanspraak geldt alleen als er naar oordeel van de commandant voor deze medewerker geen passende defensiewoning voorhanden is, en er geen passende woning kan worden gevonden waarvan de huur gelijk of lager is dan de eigen bijdrage die iemand voor de huisvesting betaalt. De tegemoetkoming bestaat dan uit het verschil tussen de verschuldigde huur en de eigen bijdrage. Uiteraard blijft het leidend dat er gezocht moet worden naar een woning die qua huur, aard, ruimte, indeling en ligging passend is. Indien een goedkopere passende woning echter niet gevonden kan worden en derhalve bewoning van een duurdere passende woning wordt goedgekeurd, dient Defensie de huur die boven de eigen bijdrage uitkomt te vergoeden. Het toepassen van een huurplafond voor deze tegemoetkoming is dus, volgens de uitspraak van de CRvB niet toegestaan.

Op 15 december heeft Defensie in het overleg met de bonden deze problematiek besproken. Overeengekomen is dat defensiemedewerkers in het buitenland voorlopig toch weer voor tegemoetkoming van de huur van een woning, waarvan de huurprijs boven het huurplafond ligt, in aanmerking kunnen komen. Defensie zal de woning dan echter niet passend verklaren en de tegemoetkoming zal met instemming van de defensiemedewerker worden begrensd op het niveau van het huurplafond. Dit betreft alleen de gevallen waar Defensie kan aantonen dat een passende woning binnen het gestelde huurplafond wel beschikbaar is. Als dit namelijk niet het geval is zal Defensie conform de uitspraak van de CRvB het volledige huurbedrag minus de eigen bijdrage moeten vergoeden.
Daarnaast heeft Defensie een wijzigingsvoorstel voor artikel 13 van het VBD aan de Centrales aangeboden. Met dit voorstel biedt Defensie haar medewerkers de mogelijkheid om, met toepassing van een huurplafond, ook een tegemoetkoming in de woninghuur te ontvangen voor woningen die voor wat betreft de huur boven het gestelde huurplafond liggen.

Overige aspecten toelage buitenland
In het overleg is ook opnieuw afgesproken dat de plaatsing van de defensiemedewerker en het verblijf van een of meer gezinsleden in een gebied buiten Nederland aanvangen op de dag van aankomst bij een grensstation of -overgang, in de eerste haven of op het eerste vliegveld in het land van plaatsing. Tevens dient het eventueel genoten inschepingsverlof ook tot de plaatsingsperiode worden gerekend.
Verder heeft Defensie toegezegd dat de uitbetaling van de ‘tegemoetkoming meerkosten beginperiode’ (toelage buitenland) zal plaatsvinden voorafgaand aan de plaatsing, zodat het geld op tijd beschikbaar is voor hetgeen het benodigd is, namelijk de extra kosten in het begin van de plaatsing.

GOV|MHB
De GOV|MHB heeft zich er afgelopen weken hard voor gemaakt om een, voor alle partijen, werkbare oplossing overeen te komen. Dit om te voorkomen dat defensiemedewerkers, die recent of op korte termijn in het buitenland geplaatst gaan worden, niet meer de mogelijkheid hebben om een woning naar keuze te huren, en dus verplicht worden zich te beperken tot de woningen die Defensie als passend verklaard. Voor die locaties in het buitenland waar passende woningen binnen het huurplafond wel beschikbaar zijn, maar de medewerker zelf graag een andere woning wil betrekken, biedt deze afspraak de flexibiliteit tot een vrije woning keuze. Zodra de noodzakelijke wijzigingen van artikel 13 van het VBD zijn doorgevoerd is deze vrije keuze in de regelgeving geborgd.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04