De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Cafetariamodel Defensie van start gegaan

Op 26 september jl. heeft de minister van Defensie een voorstel ingediend voor een Regeling cafetariamodel Defensie. Na overleg met de Centrales van Overheidspersoneel is de regeling geformaliseerd en heeft Defensie op 4 oktober haar personeel hierover geïnformeerd. Ondanks een uitgebreid informatiepakket zijn er nog veel vragen bij het personeel zoals: ‘Wat is een cafetariamodel?’ en ‘Hoe werkt het?’.


Cafetariamodel?
Een cafetariamodel of keuzemodel arbeidsvoorwaarden is een systeem waarbij werknemers hun arbeidsvoorwaardenpakket (deels) zelf kunnen samenstellen. In het cafetariamodel biedt de werkgever de werknemer een aantal uitruilmogelijkheden. Onderdeel van een cafetariamodel kan bijvoorbeeld zijn het kopen of verkopen van verlof. Ook kan het cafetariamodel de mogelijkheid bieden om belast loon te ruilen voor onbelaste beloningselementen, zoals vakbondscontributie of een fiets.

 

Voorzichtige start Defensie
Defensie maakt in 2016 een voorzichtige start met het bieden van keuzes via een cafetariaregeling. Er wordt een begin gemaakt met het ruilen van de bruto eindejaarsuitkering voor reiskosten. In de jaren daar op volgend is het de bedoeling meerdere bronnen zoals de vakantie-uitkering en salaris als doelen toe te voegen. Ook de doelen zullen worden uitgebreid. De werknemer kan op deze wijze keuzes maken in zijn arbeidsvoorwaardenpakket die beter aansluiten bij zijn persoonlijke wensen en omstandigheden. Via de Selfservice kan de medewerker dan verschillende opties invoeren en bekijken wat voor hem de beste keuze is.

 

Defensie heeft haar personeel middels een e-mail van P&O een aanbod gedaan om via de Regeling cafetariamodel Defensie een (deel van) de eindejaarsuitkering in te leveren voor een hogere vergoeding van de reiskosten (dagelijks woon- werkverkeer). Indien de Defensiemedewerker hieraan wenst deel te nemen dient hij zijn keuze vóór 9 november 2016 bekend te hebben gesteld bij Defensie. Dit kan worden gedaan middels DIDO of via een Dfe-321 formulier.
Om uitvoeringstechnische redenen die te maken hebben met de bijzondere aanstelling en beloning van de reservist kan het reservepersoneel in 2016 nog geen gebruik maken.

 

Consequenties
De verlaging van het bruto jaarloon heeft als voordeel dat er minder loonbelasting en premies sociale verzekeringen hoeven worden afgedragen. Het belastbare inkomen van de werknemer wordt door deelname aan de Regeling cafetariamodel immers lager. Dit heeft mogelijk ook invloed op de inkomensafhankelijke toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag etc. Er kan daarnaast sprake zijn van een effect op de hoogte van een nog te verkrijgen hypothecaire lening.
Deze eenmalige verlaging van het brutoloon van de werknemer heeft geen gevolgen voor de pensioengrondslag. De verlaging van het brutoloon heeft wel gevolgen voor de hoogte van het verzekerd inkomen voor de WW, ZW, WGA en de WIA. Wanneer bijvoorbeeld een werknemer een deel van zijn eindejaarsuitkering (en t.z.t. andere inkomstenbronnen) gebruikt en hij of zij wordt werkloos of arbeidsongeschikt, dan zal de uitkering lager uitvallen. Het dagloon, waarvan de uitkering wordt afgeleid, daalt namelijk. Wij raden, met name de groep defensiemedewerkers die weten dat hun resterende aanstelling een jaar of minder duurt, aan hier rekening mee te houden (bijvoorbeeld de FPS fase 2 militair die tegen het einde van zijn aanstelling aan loopt).

 

GOV|MHB
Reeds in mei 2008 deed de GOV|MHB een oproep aan Defensie om het cafetariamodel in te voeren, in het door Marc de Natris geschreven artikel ‘De persoonlijke CAO heeft de toekomst’. Nu meer dan 8 jaar later is het dan eindelijk zover. Jammer dat het zo lang heeft moeten duren, want het cafetariamodel kan een aanzienlijk fiscaal voordeel opleveren. Goed dat het dan eindelijk toch zover is en dat de mogelijkheden in de toekomst hopelijk uitgebreid zullen worden. De gevolgen voor het bruto jaarloon moet echter niet genegeerd worden omdat dit in diverse situaties gevolgen kan hebben. De keuze is dus aan u!

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04