De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Het arbeidsvoorwaardenakkoord is een feit

Vandaag, 24 november 2017, heeft de GOV|MHB in het Sector Overleg Defensie (SOD) de minister van Defensie op de hoogte gesteld van het resultaat van de ledenraadpleging over het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden. Dit resultaat, dat op 12 oktober j.l., door Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (centrales) is bereikt heeft van meer dan 80% van de leden van de GOV|MHB instemming gekregen.

 

Ook de andere centrales hebben aangegeven in te stemmen met het onderhandelaarsresultaat en daarmee is er formeel sprake van een arbeidsvoorwaardenakkoord. Ondanks het positieve resultaat en het feit dat daarmee een einde kwam aan een zeer moeizaam traject van onderhandelen, dat meer dan 3 jaar heeft geduurd, zijn er ook een aantal kritische opmerkingen in de richting van Defensie gedaan.

 

• Er is een balans in het voorliggende resultaat: jong, oud militair of burger iedereen komt aan bod. Echter, één categorie: militairen met de leeftijd 35-47 jaar stemmen veelal tegen het resultaat. Zij zijn de generatie die worden geconfronteerd met de ophoging van de UKW-leeftijd en hebben veelal het hoogtepunt van hun operationele carrière achter de rug. Daarnaast maken zij zich zorgen over de invoering van het Defensie specifieke pensioenstelsel en de gevolgen hiervan voor hun pensioen. Mede omdat de afgelopen jaren de verstopping in de top de mogelijkheden tot bevordering drastisch heeft beperkt. Er zal voor deze groep speciale aandacht moeten komen om hen perspectief te bieden en zo te kunnen behouden voor Defensie.

 

• De minister en staatsecretaris heeft de afgelopen dagen in de Tweede Kamer verschillende keren aangegeven dat het terugwinnen van het vertrouwen van het personeel en behoud en werving een speerpunt van beide bewindslieden zal zijn. Het terugwinnen van het vertrouwen van het personeel is essentieel voor de werving en het behoud van personeel. Eén van de eerste stappen die moet worden gezet in het terugwinnen van het vertrouwen is het dichten van het AOW-gat. De positieve effecten die dit kan hebben op het gebied van bevorderingsperspectief voor jongeren, omdat dit voor oudere collega’s een reden kan zijn om alsnog te besluiten gebruik te maken van de overgangsregeling, moeten niet worden onderschat. Daarnaast zal dit bijdragen tot minder verzuring onder militairen. En dit laatste is van groot belang voor de werving. Defensie kan miljoenen uitgegeven aan wervingsspotjes, uiteindelijk is de militair de belangrijkste werver voor Defensie.

 

• Het is teleurstellend dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de knelpunt categorieën. Deze categorieën moeten inzicht geven in waar Defensie mogelijkheden ziet om personeel vrijwillig te laten uitstromen, om op deze wijze weer perspectief aan jongeren te kunnen bieden. De CMHF hoopt dat, conform de afspraak, de centrales en het defensiepersoneel spoedig duidelijkheid krijgen over deze categorieën.

 

• De Advies en Arbitrage Commissie heeft een advies afgegeven over het arbeidsvoorwaardelijke proces van de afgelopen jaren. Naar aanleiding van dit advies dienen Defensie en de centrales zo spoedig mogelijk het proces te evalueren zodat het proces kan worden verbeterd om uiteindelijk in gezamenlijkheid te komen tot een volgend resultaat.

 

Toch overheerst vooral het positieve gevoel dat er na vele jaren eindelijk weer stappen in de goede richting worden gemaakt en dat dit akkoord zal bijdragen aan de noodzakelijke verbeteringen bij Defensie. Ook het feit dat alle centrales gezamenlijke tot een resultaat zijn gekomen, gezamenlijk het personeel daarover hebben geïnformeerd en uiteindelijk ook gezamenlijk tot instemming zijn gekomen, is een positief signaal naar het Defensiepersoneel. Wij hopen dat dit proces zich ook de komende jaren van overleg op deze wijze voortzet.

 

En dan is nu van belang om de komende tijd alle inspanningen erop te richten om de uitwerkingen van dit akkoord tot stand te brengen, de achterstand in het overleg in te halen, reorganisaties weer op te pakken en vaart te maken bij de volgende ronde van onderhandelingen.

 

De volledige tekst van het arbeidsvoorwaardenakkoord kunt u hier vinden.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04