De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Begeleidingscommissie AV-akkoord 2017-2018

Medio 2018 hebben sociale partners de afspraak gemaakt dat er een begeleidingscommissie zou worden ingesteld die toeziet op een uniforme toepassing van de afspraken uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018. In deze commissie hebben zowel Defensie als de centrales van overheidspersoneel zitting (zie het instellingsbesluit). Eind vorig jaar is deze commissie functioneel geworden.

Het heeft lang geduurd maar afgelopen week is er vanuit de commissie dan eindelijk gecommuniceerd hoe defensiemedewerkers een rekest kunnen indienen. Dit kan via de commandant indien een medewerker van mening is onevenredig te zijn benadeeld door besluitvorming die voortvloeit uit het AV-akkoord 2017-2018. Dit is bijvoorbeeld het geval als het de oude en nieuwe diensteinderegeling of de regeling huisvesting en voeding betreft. De commandant dient vervolgens het rekest door te sturen naar de DPOD. Daarna zal de commissie zich buigen over het rekest en komen tot een zwaarwegend advies voor het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag zal, met in achtneming van het zwaarwegende advies van de commissie, een beslissing nemen op het rekest.

Als het bevoegd gezag voornemens is af te wijken van het advies van de commissie dient het bevoegd gezag de commissie hiervan vooraf in kennis te stellen zodat de commissie in de gelegenheid is haar standpunt aangaande de afwijking bekend te maken. Uiteindelijk neemt het bevoegd gezag een beslissing op het rekest.

Leden van een bij de GOV|MHB aangesloten vakbond die van mening zijn dat een onevenredig nadeel op hen van toepassing is en vragen hebben of hulp nodig hebben bij het opstellen van een rekest, kunnen contact opnemen via .

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04