De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Brief aan Kamer - overleg bezoldigingssysteem mislukt

Brief aan Kamer - overleg bezoldigingssysteem mislukt

Het overleg over een nieuw bezoldigingssysteem voor Defensie is wederom vastgelopen. De staatssecretaris biedt geen ruimte om open en reëel met elkaar te overleggen. De eerder gedane toezeggingen en beloftes worden niet nagekomen en de staatssecretaris wil alleen bewegen op een specifiek door haar gewenst onderdeel van het loongebouw.

De afspraak om voor 1 juli 2020 een vereenvoudigd en bij de tijd passend bezoldigingssysteem (loongebouw en werkgerelateerde toelages) te realiseren wordt niet waargemaakt, getraineerd en deels ontkend. Wij hebben ook sterk de indruk dat, ondanks de eerder gemaakte afspraken, door Defensie onvoldoende geld is vrijgemaakt om een goed nieuw bezoldigingsstelsel te realiseren. Gezien de wijze waarop het overleg nu verloopt lijkt het er sterk op dat de politieke top van Defensie er op aanstuurt dat er in deze kabinetsperiode geen wijziging van het bezoldigingssysteem meer kan worden gerealiseerd. Dat vinden wij onacceptabel. Het is de zoveelste keer dat arbeidsvoorwaardenonderhandelingen / de uitwerking van cao-afspraken met de werkgever Defensie stuklopen doordat eerder gemaakte afspraken door Defensie niet worden nagekomen.

Drie samenwerkende centrales van overheidspersoneel verzoeken de Tweede Kamercommissie Defensie dan ook dringend in het aanstaande wetgevingsoverleg de staatssecretaris ertoe te bewegen dat zij de renovatie van ons bezoldigingssysteem serieus neemt, voldoende financiële middelen beschikbaar stelt, zich houdt aan de eerder gemaakte arbeidsvoorwaarden afspraken, het toegezegde mandaat om hierover te kunnen onderhandelen gestand wil doen en open en reëel overleg hierover mogelijk maakt.

Wij hopen en verwachten dat het defensiepersoneel op uw steun kan rekenen.

De volledige brief van de 3 centrales lees je hier.

Voor de leden
Defensie en de defensiebonden hebben gisteren, 29 juni, in een vergadering van het SOD gesproken over de impasse in de onderhandelingen over een nieuw bezoldigingsstelsel. In een poging om nog ergens te komen is de vergadering gisteravond geschorst en vandaag voortgezet. Helaas zonder resultaat. Er zijn dus geen afspraken gemaakt over een nieuw bezoldigingsstelsel, noch over een voor alle partijen aanvaardbaar alternatief.

Vorige week hebben Defensie en de bonden intensief met elkaar gesproken over een alternatief voor het nieuwe bezoldigingsstelsel dat op 1 juli geïntroduceerd zou moeten worden conform de afspraken in eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden. De bonden hebben in een ultieme poging om nog ergens te komen hun oorspronkelijke voorstellen bijgesteld, maar ook die waren voor Defensie niet acceptabel. Met name op het punt van de aanpassing van een aantal toelages lag er een harde blokkade. Daarmee was de insteek om zowel op het gebied van de tabelvergoeding als op het gebied van de toelages iets te doen niet haalbaar.

Op de oproep van de bonden om in elk geval een inkomensachteruitgang te voorkomen die ontstaat als de tijdelijke toelage niet wordt verlengd wilde de voorzitter geen antwoord geven. Inmiddels is duidelijk dat de tijdelijke toelage verlengd wordt inclusief de salarismutatie van 3,15% daarover.

Het is de zoveelste keer dat arbeidsvoorwaardenonderhandelingen/de uitwerking van cao-afspraken met de werkgever Defensie stuk lopen doordat eerder gemaakte afspraken door Defensie niet worden nagekomen. Wij beraden ons op verdere stappen. We zullen de komende dagen een nadere toelichting geven.

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04