De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Bovensectoraal akkoord over loonsverhoging voor o.a. defensiepersoneel (UPDATE)

Het Kabinet en de Centrales van Overheidspersoneel hebben overeenstemming bereikt over een loonsverhoging voor o.a. rijksambtenaren, leraren, politie én defensiepersoneel.

 

Inkomensontwikkeling
Het principeakkoord betekent dat ambtenaren in 2015 een inkomensontwikkeling kennen van 2,05% + een eenmalige uitkering van € 500,-
Hiervan is voor (o.a.) defensiemedewerkers 0,8% (met terugwerkende kracht) reeds toebedeeld per 1 januari 2015. De overige 1,25% en de eenmalige uitkering volgen m.i.v. september 2015.
Voor 2016 geldt een inkomensontwikkeling van 3,0% per 01 januari 2016.

 

Bovensectoraal overleg
De CMHF (de Centrale waarbij o.a. de GOV|MHB is aangesloten) en de overige Centrales van Overheidspersoneel hebben afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vandaag, vrijdag 10 juli, geleid tot een onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016 tussen drie van de vier Centrales en overheids- en onderwijswerkgevers.
Alleen de Centrale ACOP – de Centrale van de FNV-bonden – kon niet instemmen.

 

In de onderhandelaarsovereenkomst zijn afspraken over de arbeidsvoorwaardenruimte vastgelegd. Het gaat hierbij om loonafspraken in alle kabinets- en onderwijssectoren. Ook de UMC's en decentrale sectoren zoals gemeenten, provincies en waterschappen, zijn bij deze afspraken betrokken.

 

Met de overeenkomst wordt meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de lonen van werknemers in de publieke sector. Dit betekent, na een jarenlange nullijn, meer dan 5 procent loonstijging in 2015 en 2016.

 

De inkomensontwikkelingen werken een op een door in een hogere pensioengrondslag en daarmee een hogere pensioenopbouw.
De inkomensontwikkeling over 2015 komt voor 0,8 procent uit het akkoord over de aanpassing van de ABP-regeling van vorig jaar. De onderhandelaarsovereenkomst bevat twee nieuwe afspraken over het ABP-pensioen:

  • Het wordt vanaf 1 januari 2016 de ambitie de pensioenen aan te passen aan de prijzen in plaats van aan de lonen. In de komende jaren zal open en reëel overleg worden gevoerd over een houdbare pensioenambitie voor de lange termijn. Daarbij wordt de mogelijkheid om weer terug te keren naar loonindexatie uitdrukkelijk betrokken.
  • Er worden tot 1 januari 2021 geen premieopslagen geheven bovenop de verplichte kostendekkende premie.

Beide veranderingen samen leiden tot een verlaging van de werkgeverspremie, waaruit 1,4 procent van de loonruimte over 2016 wordt gefinancierd.

 

GOV|MHB
De GOV|MHB is blij dat het Kabinet – uiteindelijk – besloten heeft om geld vrij te maken voor het verbeteren van de lonen van ambtenaren.
V.w.b. de maatregelen die het pensioen raken is de GOV|MHB positief kritisch in het licht van de aangekondigde aanpassingen van zowel het militaire als burgerlijke pensioenstelsel, maar zal deze ontwikkelingen blijven volgen.
In zijn totaliteit is de GOV|MHB dan ook positief gestemd over dit principeakkoord.
Ambtenaren verdienen nu beter.

 

Met dit principeakkoord is de loonruimte vanuit het Kabinet ingevuld tot en met 31 december 2016.
Dit principeakkoord staat echter los van het arbeidsvoorwaardenoverleg binnen de overlegsector Defensie m.b.t. het gesloten deelakkoord. Dit principeakkoord geeft Defensie en de Centrales binnen de sector Defensie nu meer lucht om rustig na te denken over de invulling van de afspraken uit het eerste deelakkoord en de inzetbrief van de Centrales. Defensie heeft immers tot en met 31 december 2016 geen loonruimte meer over om de resterende afspraken in het eerste deelakkoord te effectueren. Tenzij de minister van Defensie en/of de Centrales nog ergens geld weten te vinden.

 

Gezien het reces en de korte reactietijd die het Kabinet biedt om te reageren op het nu gesloten principeakkoord heeft het bestuur van de GOV|MHB besloten niet het land in te gaan om de mening van de leden te vernemen.
Desondanks is de GOV|MHB natuurlijk wel zeer geïnteresseerd in de mening van de leden!
Geef daarom uw mening, voor 10 augustus!

 

Reageer op o.v.v. Principeakkoord loonsverhoging én uw lidmaatschapsnummer.

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04