De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Eerste Deelakkoord een feit

Drie van de vier Centrales van Overheidspersoneel én Defensie stemmen in met de uitkomst van de eerste onderhandelingsronde in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Daarmee is het eerste deelakkoord een feit.

 

Donderdag 16 april, tijdens de formele terugkoppeling van de achterbanraadplegingen over het eerste deelresultaat, bleken zowel de achterban van de Minister van Defensie (het Kabinet) als de achterban van drie van de vier Centrales van Overheidspersoneel in te stemmen met het eerste deelresultaat. Slechts de achterban van de ACOP (AFMP, Marechausseevereniging en ABVA) kon zich hier niet vinden.
Nu een meerderheid van de Centrales én Defensie ingestemd hebben, is het deelresultaat omgezet in een eerste deelakkoord. Een deelakkoord dat de basis vormt voor de verdere onderhandelingen om te komen tot een allesomvattend arbeidsvoorwaardenakkoord.

 

Niet zonder slag of stoot
Uit de terugkoppeling van de Centrales bleek dat de instemming niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen. Het vergde een uitgebreide uitleg van de verschillende onderwerpen in het deelresultaat alvorens de achterban voorzichtig instemming gaf.
De belangrijkste kritiekpunten zijn: het op dit moment uitblijven van daadwerkelijke loonontwikkeling; én de mogelijke (derde) ophoging van de ontslagleeftijd voor militairen in combinatie met de nu geformuleerde, als zeer beperkt ervaren, overgangsregeling.
De gepresenteerde denkrichtingen voor de verdere uitwerking en het gegeven dat de echte uitwerking van de wijzigingen in FPS, het loongebouw, de diensteinderegeling en het pensioenstelsel later nog aan de achterban ter goedkeuring wordt voorgelegd, zorgde voor instemming.

 

Lees hier de volledige verklaring van duovoorzitter Marc de Natris tijdens het Sector Overleg Defensie.

 

GOV|MHB
Het bestuur van de GOV|MHB is gematigd positief dat een meerderheid van de Centrales hebben ingestemd met dit eerste deelakkoord. Gematigd, omdat zij de gevoelens begrijpt die leven bij het defensiepersoneel waar het gaat om het uitblijven van de (financiële) waardering en het onbegrip voor de professie van de militair, wat wordt versterkt door het wantrouwen in de ambtelijke leiding van het departement. Het bestuur van de GOV|MHB ziet dit eerste deelakkoord én de komende onderhandelingen dan ook als de ultieme lakmoesproef voor de ambtelijke leiding van Defensie om het defensiepersoneel het ongelijk aan te tonen. In de komende onderhandelingen staat niet alleen het resterende vertrouwen in de ambtelijke leiding op het spel, maar ook het functioneren van de Krijgsmacht. De GOV|MHB is er namelijk van overtuigd dat wanneer Defensie geen positief tegenwicht weet te bieden aan de nu heersende gevoelens, de braindrain nog grotere vormen zal aannemen én dat Defensie nog meer dan nu zal worden gezien als een onbetrouwbare en onaantrekkelijke werkgever. Met alle gevolgen voor de vulling en daarmee de inzetbaarheid van de krijgsmacht.
Voor wat betreft het bestuur van de GOV|MHB zijn de komende onderhandelingen dan ook cruciaal.
Succes is echter op voorhand niet gegarandeerd. De onderhandelaars van de Centrales en van Defensie hebben nog een moeilijke en uitdagende klus te klaren.
Het bestuur van de GOV|MHB vindt het daarom betreurenswaardig dat de ACOP haar achterban niet heeft kunnen overtuigen van het belang van dit eerste deelakkoord en de zekerheden die er in zijn opgenomen. Het begrip ‘samen uit, samen thuis’ is namelijk de hoeksteen van (het functioneren van) Defensie.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04