De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
5. Cartoon nieuwjaarsbingo

Cartoons

Overleg

 • Achtergrond

  Tot 1993 werden de arbeidsvoorwaarden voor alle rijksambtenaren in één overlegforum vastgesteld: de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CCGOiA). Specifiek voor militairen werden daarnaast aanvullende afspraken gemaakt in een separaat overlegforum: het Centraal Georganiseerd Overleg Militairen (CGOM). Hier sprak de werkgever Defensie met 10 belangenverenigingen van militair personeel, zoals de KVMO, de NOV, de KVNRO, de MarVer, de AFMP, de VBZ, de LKV, de VVDM, de AVNM en de KVEO.

  Sectorenmodel

  In 1993 besloot de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, mevr. Ien Dales, om het overleg op te splitsen in sectoren, gerelateerd aan de verschillende ministeries/werkgevers. Hiermee werden de verschillende ministers de werkgever van het personeel binnen het eigen ministerie. Voor defensie werd dit het Sector Overleg Defensie, binnen defensie ook wel het ‘Georganiseerd Overleg’ genoemd. Tegelijkertijd werden de belangenverenigingen/vakbonden niet meer toegelaten aan de overlegtafel, maar (één niveau hoger) de centrales van overheidspersoneel. Dit betekende dat de KVMO, de NOV en de KVNRO zich als ‘CMHF’ in het overleg begaven, maar nog wel vertegenwoordigt door de ‘oude’ onderhandelaars uit de verschillende verenigingen.

  Het zijn dus niet de individuele vakbonden die aan tafel zitten met de werkgever Defensie, maar de vier Centrales van Overheidspersoneel: CMHF (GOV|MHB, KVMO, KVNRO & NOV), ACOP (AFMP/FNV & MarVer en Abva/Kabo), CCOOP (ACOM en CNV Publieke zaak) en AC (VBM enBBTV).
  Alleen die vakbonden die aangesloten zijn bij een van de genoemde vier Centrales kunnen hun invloed uitoefenen aan de overlegtafel.
  Het is ook op het niveau van de Centrales dat er wordt meegesproken over de pensioenen.

  Drie van de vier Centrales zijn daarnaast verbonden aan een landelijke Vakcentrale, waardoor de onderliggende vakbonden hun invloed eveneens kunnen uitoefenen in de Stichting van de Arbeid (STAR) en de Sociaal Economische Raad (SER), belangrijke adviesorganen van de Nederlandse Regering.

  180111 Overlegstructuur Sector Defensie ODB

 • Bestuur CMHF-sector Defensie

  Het bestuur van de CMHF-sector Defensie bestaat uit de volgende personen:

   

  Functie

  Naam

  Contact

  Duo-voorzitter

  Dhr. J.L.R.M. Vermeulen

  E-mail:

  Twitter: https://twitter.com/voorzitterNOV

       

  Duo-voorzitter

  Dhr. R.O.P. Pulles

  E-mail:

  Twitter: https://twitter.com/Voorzitter_KVMO 

       

  Vicevoorzitter

  Vacature

   
       

  Penningmeester

  Dhr. A.J. de Rooij

  E-mail:

       

  Secretaris

  Dhr. H.M. Krul

  E-mail:

       

  Lid (namens KVNRO)

  Dhr. R.G.A. Adrian

   E-mail:  

   

  Het bestuur wordt bijgestaan door het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg.

   


   

  Dhr. J.L.R.M. (Ruud) Vermeulen
  Duo-voorzitter GOV|MHB

  Ruud VermeulenBrigadegeneraal der infanterie bd

   

  Dhr. J.L.R.M. Vermeulen vervult de functie van (duo-)voorzitter sinds 21 juni 2012 en is het aanspreekpunt voor onderwerpen gerelateerd aan de beroepsvereniging.

  Dhr. J.L.R.M. Vermeulen is tevens voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV)

   

  Curriculum Vitae:
  Tot zijn 50-ste levensjaar heeft Brigadegeneraal bd Ruud Vermeulen uitsluitend functies in het opleidings- en
  operationele domein gehad, waaronder de functies van bataljonscommandant van een luchtmobiel bataljon en commandant van de Koninklijke Militaire School (KMS), de bakermat van de onderofficiersopleidingen.
  Na zijn bevordering tot generaal heeft Brigadegeneraal bd Vermeulen functies vervuld bij werving en als project officier reorganisatie KL.
  Na het verlaten van de actieve dienst is Brigedegeneraal bd Vermeulen voor Defensie werkzaam geweest als projectleider loopbaanlint. 

   


  Dhr. R.O.P. (Rob) Pulles EMSD
  Duo-voorzitter GOV|MHB wnd

  KLTZ Marc de NatrisKapitein luitenant ter zee

   

  Dhr. Pulles vervult de functie van waarnemend duo-voorzitter van de GOV|MHB sinds 1 oktober 2020.

  Dhr. Pulles (als wnd duo-voorzitter van de CMHF-sector Defensie) het eerste aanspreekpunt voor de collectieve belangenbehartiging.

   

   

   

  Dhr. R.O.P Pulles EMSD is tevens waarnemend voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO)

  Kapitein-Luitenant ter zee Pulles is een zogeheten ‘vrijgestelde’ officier.

   


  Dhr. H.M. (Harmen) Krul
  Secretaris GOV|MHB

   Luitenant ter zee 2e klasse oudste categorie (Logistieke Dienst)

   LTZ2OC (LD) Krul is een zogeheten ‘vrijgestelde’ officier.


   

  Vrijgestelde officier:

  Een vrijgestelde officier wordt voor de duur van een functie gehuurd van Defensie.
  Hierdoor is de officier weliswaar actief dienend officier, maar is hij vrijgesteld van alle verplichtingen die gelden voor een militair.
  Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om, uit hoofde van zijn functie, zonder tussenkomst van Defensievoorlichting, vrijelijk artikelen te publiceren en contacten te onderhouden met de media en de politiek.
  De functie van een vrijgesteld officier eindigt wanneer de overeengekomen functieduur, de verhuurperiode, afloopt, of wanneer de vrijgesteld officier door de (leden van de) CMHF-sector Defensie wordt 'ontheven'.

   

   

   

 • CMHF-sector Defensie

  De Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) is een Centrale voor Overheidspersoneel.
  De CMHF is opgedeeld in een aantal zelfstandige sectoren, gelijk aan de overlegsectoren binnen de overheid. Een van die sectoren is de CMHF-sector Defensie.

  De CMHF-sector Defensie vertegenwoordigt de GOV|MHB, KVMO, KVNRO en de NOV in het Georganiseerd Overleg met de minister van Defensie.

  De CMHF-sector Defensie kent hiervoor een Sectie Georganiseerd Overleg.
  Binnen deze sectie werken de verschillende overlegvertegenwoordigers.

  De CMHF-sector Defensie kent daarnaast een Sectie Juridische Ondersteuning

   

  De CMHF-sector Defensie heeft een eigen bestuur en een eigen ledenraad (de Sectorraad), waarin alle verenigingen naar rato van het ledenaantal zijn vertegenwoordigd.

  OrganisatieCMHFsectorDefensie • Georganiseerd Overleg Sector Defensie ('Georganiseerd Overleg')

  Het Georganiseerd Overleg is het formele overleg tussen Defensie en de werknemers bij Defensie, vertegenwoordigd door de Centrales voor Overheidspersoneel.

  De GOV|MHB (KVMO, KVNRO & NOV) worden in het Georganiseerd Overleg vertegenwoordigd door de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) - sector Defensie.

  Voor Defensie wordt het overleg namens de minister van Defensie gevoerd door de Hoofd Directeur Personeel.

  De formele grondslag voor het Georganiseerd Overleg is vastgelegd in het Besluit Georganiseerd Overleg, sector Defensie.  Het Georganiseerd Overleg is opgedeeld in drie niveaus:
  Het hoogste niveau is het Sector Overleg Defensie (SOD). Hier wordt gesproken over wijzigingen van Algemene Maatregelen van Bestuur, zoals het AMAR en het BARD.
  Het SOD is tevens het escalatieniveau indien Defensie en de Centrales op het onderliggende niveau geen overeenstemming kunnen vinden.

  Het niveau onder het SOD is onderverdeeld in verschillende werkgroepen, per deelonderwerp:

  • Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP);
  • Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid-Defensie Onderdelen (WG APDO);
  • Werkgroep Algemene & Financiële Rechtspositie (WG AFR);
  • Werkgroep Post Actieven (WG PA);
  • Werkgroep Reorganisaties (WG REO).

  Gemiddeld komen het SOD en de verschillende werkgroepen een maal per vier weken bijeen.

  Onder de Werkgroep Reorganisaties bevindt zich het derde niveau. Dit betreft informele overlegfora per defensieonderdeel, alsmede een informeel overleg voor reorganisatie die defensieonderdeel overschrijdend zijn.
  Afhankelijk van de hoeveelheid reorganisaties komen deze informele overlegfora een of twee maal in de maand bijeen.

  Tijdens het arbeidsvoorwaardenoverleg wordt er (tijdelijk) een aparte werkgroep naast het SOD ingesteld, de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden.


 • Overlegfora binnen het Georganiseerd Overleg

  Binnen het Georganiseerd Overleg bestaan diverse formele overlegfora, ingedeeld naar onderwerp van gesprek. Binnen deze overlegfora worden bindende afspraken gemaakt tussen defensie als werkgever en de Centrales van Overheidspersoneel namens de werknemers.

  De Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) - sector Defensie behartigt namens de GOV|MHB, de belangen van de werknemers.

  Onderstaand vindt u deze Overlegfora met de naam van de verantwoordelijke vertegenwoordiger(s) van de CMHF-sector Defensie.

  Sector Overleg Defensie (SOD)
  Dhr. N. (Niels) van Woensel, dhr. M.E.M. (Marc) de Natris

  Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WG AV) (alleen gedurende het Arbeidsvoorwaardenoverleg)
  Dhr. N. (Niels) van Woensel, dhr. M.E.M. (Marc) de Natris

  Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP)
  Dhr. N. (Niels) van Woensel, dhr. M.E.M. (Marc) de Natris

  Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid - Defensie Onderdelen (WG AP-DO)
  Dhr. N. (Niels) van Woensel

  Werkgroep Algemene & Financiële Rechtstoestand (WG AFR)
  Dhr. N. (Niels) van Woensel

  Werkgroep Postactieven (WG PA)
  Dhr. M. (Martin) Weusthuis, dhr. N. (Niels) van Woensel

  Werkgroep Reorganisaties (WG REO)
  Dhr. N. (Niels) van Woensel, dhr. R. (René) Bliek


  Naast deze formele overlegfora bestaan er ook diverse informele overlegfora. De in deze fora besproken onderwerpen dienen uiteindelijk voor formele goedkeuring te worden aangeboden aan één van de genoemde Werkgroepen.


 • Sectie Georganiseerd Overleg

  De CMHF-sector Defensie vertegenwoordigt in het Georganiseerd Overleg met de minister van Defensie de aangesloten verenigingen, die de minister van Defensie als werkgever hebben: de GOV|MHB, KVMO, KVNRO en de NOV. De CMHF-sector Defensie kent hiervoor een Sectie Georganiseerd Overleg.

   

  De sectie Georganiseerd Overleg is sinds enkele jaren geëvolueerd van een sectie van onderhandelaars van de verschillende onderliggende verenigingen van de GOV|MHB naar een aparte sectie onder het Dagelijks Bestuur van de CMHF-sector Defensie.


  De sectie Georganiseerd Overleg bestaat uit drie functionarissen. Naast het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg (HSGO) zijn dit de Beleidsmedewerker Reorganisaties & Medezeggenschap en de Senior Beleidsmedewerker Pensioenen & Sociale Zekerheid. Als uitkomst van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2012 heeft de sectie Georganiseerd Overleg m.i.v. 1 januari 2012 een vierde functionaris - de Senior Beleidsmedewerker Reorganisaties - die zich specifiek gaat bezighouden met werkzaamheden gerelateerd aan de reorganisaties als gevolg van de beleidsbrief van 8 april 2011.

 • Sectie Juridische Ondersteuning

  De CMHF-sector Defensie kent een sectie Juridische Ondersteuning.

   

  De sectie Juridische Ondersteuning kent twee taken:

  - Juridisch advies aan de sectie Georganiseerd Overleg;

  - Juridische ondersteuning van leden van de, bij de CMHF-sector Defensie aangesloten, vakbonden bij individuele      belangenbehartiging.

   

  De sectie Juridische Ondersteuning bestaat uit één vaste jurist, mr. Bert Blonk, en enkele juristen die op afroep ondersteuning verlenen.

   

  De sectie Juridische Ondersteuning is bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 070 -3839504

   

  Lees hier meer over de juridische ondersteuning door de sectie Georganiseerd Overleg. 

 • Sectorraad CMHF-sector Defensie

  De onderstaande personen vormen de Ledenraad (de Sectorraad) van de CMHF-sector Defensie:

   

   

  Namens de KVMO:

   

  • KLTZ ing. Willem Groeneveld
  • LTZ1 drs. Mark Heijligers
  • KLTZ b.d. Frits Henkelman
  • KLTZA b.d. C. Kleinveld- Hofman
  • KLTZT Tim van Tongeren
  • KLTZSD Astrid Zwiers

   

  Namens de NOV:

  • LKOL b.d. Marcel Duvekot
  • LKOL b.d. Karel van Geet
  • LKOL b.d. drs. ing. Peter van Harmelen
  • MAJ b.d. Albert Lok
  • KOL b.d. Kees van der Meij

   

  Namens de KVNRO:

  • MAJ (R) Henk van de Kraats
  • LKOL (R) b.d. Jan Kreuger

   

  Namens de individuele militaire- & burgerleden van de GOV|MHB:

  • Dhr. Timen Bousema
  • Dhr. Tom Kofman
  • Vacant

   

   

 • Vertegenwoordigers binnen het Georganiseerd Overleg

  De volgende personen vertegenwoordigen de CMHF-sector Defensie binnen het Georganiseerd Overleg sector Defensie:

   

  Dhr. N. (Niels) van Woensel
  Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg

  Dhr N van WoenselMajoor van de Koninklijke Landmacht, Dienstvak Logistiek, Regiment Technische troepen

   

  Hoofd Sectie Georganiseerd Overleg (HSGO)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Het HSGO is de hoofdonderhandelaar namens de CMHF-sector Defensie en legt in die hoedanigheid verantwoording af aan het (Dagelijks) Bestuur van de CMHF-sector Defensie.
  De hoofdtaak van het HSGO is het behartigen van de belangen van het militair en burger defensiepersoneel in het algemeen en de achterban in het bijzonder.

   

  Overlegfora:

  • Sector Overleg Defensie (SOD)
  • Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WG AV)
  • Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP)
  • Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid Defensie Onderdelen (WG AP-DO)
  • Werkgroep Algemene & Financiële Rechtstoestand (WG AFR)
  • Werkgroep Post-actieven (WG PA)
  • Werkgroep Reorganisaties (WG REO)

   

  Daarnaast heeft het HSGO, namens de CMHF-sector Defensie, zitting in het bestuur van de Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD). 

   

   

  Bereikbaarheid:
  T: 070-3839504
  E:

  Twitter: @HSGO_GOVMHB 

   

  {sliders Curriculum Vitae|closed}

  Volgt

   

  De Majoor Van Woensel is een zogenaamde ‘vrijgestelde’ officier: een officier die voor de duur van een functie wordt gehuurd van Defensie.
  Hierdoor is de Majoor Van Woensel weliswaar actief dienend officier, maar is hij vrijgesteld van alle verplichtingen die gelden voor een militair.
  Zo is het de Majoor Van Woensel bijvoorbeeld toegestaan om, uit hoofde van zijn functie als HSGO, zonder tussenkomst van Defensievoorlichting, vrijelijk artikelen te publiceren en contacten te onderhouden met de media en de politiek.
  De functie van een vrijgesteld officier eindigt wanneer de overeengekomen functieduur, de verhuurperiode, afloopt, of wanneer de vrijgesteld officier door de (leden van de) CMHF-sector Defensie wordt 'ontheven'.

  {/sliders}

   


  Dhr. R. (René) Bliek
  Senior Beleidsmedewerker Reorganisaties & Medezeggenschap

  René BliekLuitenant-kolonel b.d.van de Koninklijke Landmacht, Dienstvak Logistiek,

  Bevoorradings & Transporttroepen


  Senior Beleidsmedewerker

   

   

  Overlegfora:

  • Werkgroep Reorganisaties (WG REO)
  • Informeel overleg Reorganisaties BS
  • Informeel overleg Reorganisaties CDC
  • Informeel overleg Reorganisaties CLAS
  • Informeel overleg Reorganisaties CLSK
  • Informeel overleg Reorganisaties CZSK
  • Informeel overleg Reorganisaties DEF
  • Informeel overleg Reorganisaties DMO
  • Informeel overleg Reorganisaties KMar
  • Technisch Werkverband Arbo & Veiligheid (TWAV)

   

  Specialisaties:

  • Reorganisaties
  • Medezeggenschap

   

  Bereikbaarheid:
  T: 070-3839504
  E:

   

   Dhr. R. Bliek werkt drie dagen in de week voor de CMHF-sector Defensie.


  Dhr. drs. M.A.M. (Martin) Weusthuis
  Senior Beleidsmedewerker Pensioenen & Sociale Zekerheid

  Martin WeusthuisSenior Beleidsmedewerker

   

   

  Overlegfora:

  • Werkgroep Post-actieven (WG PA)

   

  Specialisatie:

  • Pensioenen & Sociale zekerheid

   

  Bereikbaarheid:
  T: 070-3839504
  E:

   

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04